Lle Arbennig Iawn i Briodi

Priodasferch a phriodfab yn cusanu o flaen Tŷ Newton

Llongyfarchion ar eich dyweddïad a diolch am ein hystyried ar gyfer eich diwrnod arbennig.

Mae Dinefwr yn gyforiog o hanes. Dyma gartref Tywysogion Cymreig grymus Deheubarth a oedd yn teyrnasu o Gastell Dinefwr – castell sydd bellach yn adfail, yn sefyll fry uwchben 800 erw o barcdir sy’n Warchodfa Natur Genedlaethol a’r Afon Tywi.
 
Heddiw, dyma leoliad godidog ar gyfer eich priodas neu bartneriaeth sifil, a gallwn gynnig dewis o ystafelloedd eithriadol o hardd, arlwyo bwyd bendigedig a chefnogaeth broffesiynol ein tîm.
 
Bydd pob agwedd o’ch diwrnod arbennig yn cael ei deilwra o amgylch eich anghenion chi, boed yn briodas ffurfiol neu anffurfiol, yn fach neu’n fawr.
 
Wrth ddewis cynnal eich priodas gyda ni, fe fyddwch yn ein helpu i edrych ar ôl y lle unigryw ac arbennig hwn ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.
 

Eich seremoni

 

Yr Ystafell Fwyta Fawreddog

Yr Ystafell Fwyta Fawreddog yw ystafell fwyaf Tŷ Newton, ac ynddi mae casgliad o bortreadau hanesyddol, lle tân addurniadol a grand piano. O’r fan yma, mae golygfeydd braf yn edrych mas dros dir dwyreiniol y parc draw tuag at y Mynydd Du.
 
Nifer: 90 gwestai
 

Y Parlwr

Dyma ofod ysgafn a golau ar gyfer priodas osgeiddig yn Nhŷ Newton; hon yw’r ystafell berffaith i wefreiddio’ch gwesteion, gyda’r patrymau gwych ar y nenfwd a’r golygfeydd o’r parc ceirw canol-oesol – un o’r golygfeydd gorau yn nhir y parc.
 
Nifer: 40 gwestai
 

Yr Ystafell Wydr

Fel yn y Parlwr, mae goleuni hyfryd yn llifo mewn i’r Ystafell Wydr drwy gydol y flwyddyn, ac mae golygfeydd ysgubol yma o’r parc ceirw canol-oesol. Dyma ystafell fach dlos a thawel, wedi ei dodrefnu a’i haddurno yn arddull dechrau’r 20ed ganrif, sy’n ddelfrydol ar gyfer seremonïau mwy agos-atoch-chi.
 
Nifer: 6 gwestai, gyda gweddill eich gwesteion yn gwylio o’r grisiau mawr.
 

Gardd Ffurfiol y Ffynnon

Cyfnewidiwch eich llwon gyda holl harddwch naturiol y Warchodfa Parcdir Genedlaethol gyntaf yng Nghymru o’ch cwmpas. Gallwch ddewis priodas awyr agored yn Nhŷ Newton yn un o’r lleoliadau yma:
 

Y Porth

Dan gysgod yr Ystafell Wydr, gan edrych allan dros Ardd Ffurfiol y Ffynnon, mae’r lleoliad rhamantus hwn gyda’i nenfwd bwaog yn cynnig awyrgylch godidog ar gyfer seremoni priodas fach.
 
Nifer: 5 gwestai, gyda gweddill eich gwesteion yn gwylio o’r gerddi o gwmpas.
 

Y Tŷ Haf

Mae ein Tŷ Haf, o fewn y gerddi ffurfiol, yn edrych nôl dros un o’r golygfeydd hyfrytaf o Dŷ Newton, ac yn lleoliad delfrydol ar gyfer priodas awyr agored.
 
Nifer: 5 gwestai, gyda gweddill y gwesteion yn gwylio o’r gerddi o gwmpas.
 

Ffotograffau Priodas

Os dewiswch gynnal eich seremoni briodasol yn rhywle arall, ond eich bod am ddod i Dŷ Newton a Pharc Dinefwr i gael tynnu eich lluniau, y gost yw £240.
 
Mae TAW yn gynwysedig yn yr holl brisiau a ddyfynnir.
 
Mae croeso i chi dynnu eich lluniau priodasol gyda’ch gwesteion mewn amrywiaeth o leoliadau ym Mharc Dinefwr a Thŷ Newton. Mae gardd ffurfiol y ffynnon, y grisiau mawr a’r llefydd tân addurnedig i gyd yn cynnig cefndir gwych ar gyfer eich ffotograffau.
 
Mae croeso hefyd i chi ddod yma gyda’ch ffotograffydd ymlaen llaw er mwyn cynllunio’r ffotograffau cyn eich diwrnod arbennig.
 

Lluniaeth

Ry’n ni’n cynnig dewis o fwyd moethus; tê hwyrol yn y steil a fu yn yr Ystafell Ddarllen, neu dderbyniad diodydd pefriog.
 

Llety Bwthyn Gwyliau ar ein tir

Deffrwch i’r bore cyntaf yn bâr priod newydd yn un o’n bythynnod gwyliau helaeth ar ystâd Dinefwr.
Mae gyda ni ddau dŷ o naws ffermdy ar y safle, sy’n ddelfrydol ar gyfer cael y teulu ynghyd neu ar gyfer hoe ramantus i ddau.
 
Mae tŷ Home Farm, yn lletya hyd at 12 person, a Bwthyn Penparc yn lletya hyd at 8 person.
Gallwn hefyd gynnig Bunkhouse Dinefwr, sy’n addas ar gyfer lletya grwpiau hyd at 15 person, ac mae hwn wedi ei leoli yng nghwrt mewnol Tŷ Newton. Mae’r balconi sy’n edrych dros y parc ceirw canol-oesol yn fan perffaith i fwynhau min nos o haf, tra bod lle tân coed braf yn yr ystafell fyw eang ar gyfer misoedd oerach y gaeaf.
 

Aelodaeth i ddau am ddim

Bydd pob pâr sy’n trefnu eu priodas neu seremoni sifil gyda ni yn derbyn aelodaeth o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i ddau ar gyfer blwyddyn gyntaf eu priodas. Waeth beth fo eich diddordebau, yn erddi, cestyll, bywyd gwyllt neu rywle tawel i ymlacio’n hamddenol, mae aelodaeth o’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnig amrywiaeth o bethau i chi eu mwynhau, mor aml ag y’ch chi awydd, am ddim.
 

Am fwy o wybodaeth

 
Mae ein tîm wrth law i’ch helpu i gynllunio’ch priodas yn Nhŷ Newton. I drafod eich anghenion personol ar gyfer eich diwrnod arbennig, neu i drefnu dod i weld y lle gyda’n cydlynydd priodasau, cysylltwch â:
 
Priodasau Dinefwr
Tŷ Newton
Parc Dinefwr
Llandeilo
Sir Gaerfyrddin
SA19 6RT
Ffôn: 01558 825902