Teithiau Dan Ddaear yn Nolaucothi

Visitors at Dolaucothi mine, Wales

Rydych yn siŵr o gael diwrnod gwych allan pan fyddwch yn ymuno â ni ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi y tymor hwn. Dyma rai cymhorthion a allai fod yn ddefnyddiol wrth gynllunio’ch ymweliad.

Allwn ni fynd dan ddaear ym Mwyngloddiau Aur Dolaucothi?
Gallwch! Mae ein Teithiau Tywysedig Dan Ddaear yn mynd ag ymwelwyr i mewn i’n Mwyngloddiau Drifftiau, sy’n sefyll uwchben Iard y Mwyngloddiau.

Ydy plant yn cael mynd dan ddaear?
Ydyn, ar yr amod eu bod yn dalach nag 1m, h.y. tua 5 mlwydd oed, yng nghwmni oedolyn, yn gallu cerdded heb gymorth, heb angen cael eu codi, ac yn barod i wisgo het galed dan ddaear.

Am faint mae’r Teithiau’n para?
Mae’r prif Deithiau yn cymryd un awr a hyd at 15 munud ar gyfer sesiynau briffio iechyd a diogelwch a darparu gwisg ac offer (hetiau caled, gwregysau, pecynnau batris a goleuadau).

Beth mae’r Teithiau’n cynnwys?
Mae’r Teithiau Mwynglawdd Mitchell yn cynnwys grisiau eithaf heriol a rhywfaint o gerdded ar ucheldir. Mae’r profiad dan ddaear yn cynnwys rhai lleoedd isel a chyfyngedig ac mae cyfnod hollol dywyll ar un o’r Teithiau. 

Beth os oes problemau symudedd gennyf?
Mae Taith Edward Jones yn addas i bobl sydd â llai o symudedd a phobl sy’n defnyddio cymhorthion cerdded a chadeiriau olwyn. Gweler Amserau’r Teithiau uchod.

Pryd mae’r Teithiau Tywysedig Dan Ddaear yn rhedeg? *
Gweler Amserau’r Teithiau uchod
*Sylwer, oherwydd natur awyr agored a than ddaear y safle, gallai amserau’r teithiau newid ar fyr rybudd. Diolch am eich dealltwriaeth.

Allwn ni fod yn siŵr o gael lle ar Daith Dan Ddaear?
Byddwn ni bob amser yn gwneud ein gorau glas i ddarparu ar gyfer pob ymwelydd. Fodd bynnag, rydych yn cadw lle pan gyrhaeddwch ac mae niferoedd ar y Teithiau yn hollol gyfyngedig ac felly, efallai y bydd rhaid aros am le yn ystod amserau prysur.

Oes rhaid i ni gyrraedd cyn amserau’r teithiau?
Os gwelwch yn dda!  Am resymau diogelwch, bydd rhaid i chi fod ar y safle o leiaf 15 munud cyn amser y Daith. Os ydych yn cyrraedd o fewn 15 munud cyn Taith mae’n bosibl y byddwn yn gofyn i chi ymuno â’r Daith ganlynol.

Sut rydym yn cadw lle ar Daith Dywysedig Dan Ddaear?
Siaradwch â’n Tywyswyr Teithiau neu ein Gwirfoddolwyr wrth y Ffenestr Cadw Lle, lle byddwch yn cael gwybodaeth am ein holl Deithiau; cyngor ar ddewis yr un gorau i chi a thocyn i ddangos pa daith rydych wedi cadw lle arni.

Beth ddylem ei wisgo i ymweld â’r mwyngloddiau?
Rhaid gwisgo esgidiau cryf, yn ogystal â dillad allanol priodol ar gyfer amgylchedd mwynglawdd. Ni chaniateir esgidiau agored, gan gynnwys sandalau, dan ddaear am resymau diogelwch.

Rydym yn gwybod na allant fynd o dan ddaear, ond ydy babanod a phlant bach yn gallu dod i’r safle?
Ydyn – mae croeso i bawb ddod i Iard y Mwyngloddiau ac i adeiladau’r safle gan gynnwys y cytiau peiriannau, lleoedd chwarae i blant, caffi, siop, lleoedd picnic a’n cyfleusterau Padellu Aur. 

Allwn ni dod â’n ci ar y safle, ac ar Daith dan ddaear?
Mae croeso i gŵn ar denynnau ar Iard y Mwyngloddiau ac ar ein Llwybrau Cerdded yr Ystâd. Y tu allan i wyliau ysgol, ni chaniateir cŵn ar ein Taith Mwynglawdd Rhufeinig, oni bai y cytunir gan Dywysydd y Daith, cyfranogwyr eraill ac ati. Holwch pan gyrhaeddwch.

Ydy Maes Carafannau Ystadau Dolaucothi gerllaw?
Ydy. Mae’n cymryd ychydig funudau ar droed i gyrraedd yno o Iard y Mwyngloddiau. Mae’r safle’n addas ar gyfer carafannau, cerbydau gwersylla a chartrefi modur ac mae’n lle tawel ar gyfer naturgarwyr. Ewch ar-lein i gael rhagor o wybodaeth.

Oes unrhyw beth arall i’w wneud yn Nolaucothi?
Oes, llawer! Gallwch:

Badellu am aur yn ein cafnau padellu;
Archwilio ein cytiau a’n peiriannau o’r 1930au;
Treto’ch hunan yn ein Ffreutur Mwyngloddwyr neu gael picnic yn Iard y Mwyngloddiau;
Siopa am emwaith, rhoddion a chofroddion Aur Cymru;
Mynd am dro ar hyd Llwybr y Mwyngloddwyr i olion y felin brosesu o’r 1930au;
Mynd ar daith glyweled hunandywysedig o amgylch ein Mwyngloddiau Aur Rhufeinig;
Cerdded ar hyd rhai o’r llwybrau troed 25km ar Ystâd Dolaucothi;
Ymweld â’r Dolaucothi Arms, tafarn yr YG, dim ond 10 munud i ffwrdd ar droed ym Mhumsaint;

 … neu ymlacio a mwynhau’r foment, gyda’r coetir a’r adar o’ch cwmpas…