Hanner tymor yr hydref yng Nghymru

Mae gyda ni gnwd da o weithgareddau hydrefol i’r teulu oll yr hanner tymor hwn yn ein safleodd arbennig ar draws Cymru. Dewch allan i’r awyr agored yr hydref hwn, rhowch gynnig ar ddatrys rhai dirgelion arswydus a mwynhau hwyl i’r teulu cyfan yn ein cestyll a thai.

Taith golau cannwyll yn Aberdulais

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, Castell Nedd 

Gallwch fod yn dditectif ystlumod ar daith gerdded yn y nos neu ymuno â llwybr Calan Gaeaf iasoer gan fwynhau pob math o weithgareddau a gemau arswydus. Dyma’r tymor perffaith i fwynhau yn yr awyr agored a dod yn agosach at natur a chyflawni mwy o’r gweithgareddau 50 Peth, gyda’r rhaeadr rhyfeddol yn gefndir i’r cyfan.

Children playing in the autumn leaves at Bodnant Garden

Hydref hanner tymor i’r teulu 

Dowch â’r teuluallan i’r awyr agored a dathlu’r tymor ynghanol ein 80 acer.

Children enjoying craft activities in the outdoors

Bannau Brycheiniog 

Ymunwch â cheidwaid Bannau Brycheiniog yng Nghoelbren i fwynhau pob math o weithgareddau arswydus Calan Gaeaf neu crwydrwch draw i Ysgyryd i fwynhau Dydd Mercher gwyllt yn llawn hwyl i’r teulu.

Pumpkin carving at the National Trust

Castell y Waun, Wrecsam 

Rhowch gynnig ar naddu pwmpen bob dydd yn ystod yr hanner tymor yn Home Farm. Fe wnawn ni ddarparu’r bwmpen, y stensilau, setiau naddu a chanhwyllau bach, ynghyd ag estyn llaw barod i’ch helpu i greu eich cynllun yn barod ar gyfer Calan Gaeaf – dewch chi â’r syniadau!

Craflwyn's night time ramble

Craflwyn, Eryri

Ymunwch â ni i grwydro’r coed yn ystod y nos ar 2 Tachwedd gan roi tic arall wrth ymyl rhai eitemau ar eich rhestr ’50 peth i’w gwneud’ – taith natur gyda’r nos, syllu ar y sêr a choginio ar dân agoredthicio mwy o’ch ‘50 o bethau’ - ewch am daith natur yn y nos

Taith golau tortsh yn llawr isaf Tŷ Newton

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Ydych chi’n ddigon mentrus i fynd ar drywydd hanes iasoer Tŷ Newton? Ymunwch â’n teithiau i’r teulu cyfan, gyda triciau hud a straeon gweddol iasol neu, ar gyfer pawb sydd dros 14 oed, mae yna fersiwn ychydig yn fwy brawychus. Mae hanner tymor yn golygu amser naddu pwmpenni hefyd, a chystadlaethau concyrs yn y parc.

Children in wellies sitting on a bench

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Gwisgwch eich esgidiau glaw a dewch draw i fwynhau wythnos o hwyl i’r teulu cyfan; cyfle i gerfio pwmpenni, creu bwganod brain a llawer o weithgareddau i bawb o bob oedran.

Un o fleiddiau pren Erddig â phlant yn chwarae yn y cefndir

Erddig, Wrecsam 

Galwch heibio’r ardd â wal o’i chwmpas i chwilio am y cymeriadau cerfiedig sy’n cuddio ar lwybr cerfluniau afal newydd Erddig, neu beth am fentro i’r plasty i ymuno â’n brwydr gadwraethol yn erbyn grymoedd dinistriol.

A picture of apples ripening on a tree.

Llanerchaeron, Ceredigion 

Dathlwch yr hydref gyda’r teulu – ymunwch yn ein cynhaeaf ‘fale ar fferm weithiol a mwynhewch weithgareddau Calan Gaeaf yn ystod hanner tymor mis Hydref, neu ewch am dro o gwmpas y goedwig a’r dolydd i fwynhau lliwiau euraid y tymor.

Plant yn mwynhau gwers ar wylltgrefft

Sir Benfro 

Daw Sir Benfro yn fyw â phob math o ddigwyddiadau iasoer yr hanner tymor hwn. Gallwch wneud pomanderi yn Nhŷ’r Masnachwr Tuduraidd yn Ninbych-y-pysgod, mynd ar antur gwylltgrefft yn Stagbwll, creu lanterni Calan Gaeaf a chrwydro llwybrau arswydus yng Nghardd Goedwig Colby a Fferm Southwood.

Darlun iasoer o ddrws ffrynt Castell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Yn ôl y chwedl, pan fydd yr ydfain yn gadael eu nythfa, mae’n arwydd o lwc ddrwg ... Dewch i ymweld â Chastell Penrhyn er mwyn ein helpu i ddatrys dirgelwch Coed yr Ydfrain cyn iddi fynd yn rhy hwyr.

Dwy wiwer goch mewn blwch bwydo

Plas Newydd, Sir Fôn 

Dysgwch fwy am ffrindiau bach blewog yr ystâd yn ystod Wythnos y Wiwer Goch, gydag Ymddiriedolaeth Gwiwer Goch Sir Fôn. Mwynhewch gelf a chrefft, sgyrsiau, gweithgareddau ac arddangosiadau pren gwyrdd a chadwch lygad ar agor am un o’n gwiwerod cochion ni ar lwybr y wiwer.

Witches at Plas yn Rhiw’s autumn adventures

Plas yn Rhiw, Pen Llŷn 

Dewch â’r teulu i fwynhau antur hydrefol yn Plas yn Rhiw. Chwaraewch gemau Calan Gaeaf, dilynwch y llwybr iasoer, gwnewch gelfyddyd wyllt neu ewch i ddarganfod y goedwig wyllt. Mae’r gerddi a’r tir yn edrych draw dros Ben Llŷn yn fan perffaith i ymgolli yn naws yr hydref.

Pheasant in the vine arch in autumn in the garden at Powis Castle, Welshpool, Powys.

Castell Powis, Y Trallwng  

Dewch i chwilio am y pwmpenni cerfiedig sy’n cuddio o amgylch yr ardd odidog. Maen nhw’n cynnwys cliwiau a fydd yn eich helpu i ddatrys dirgelwch Calan Gaeaf Powis.

Cerdded drwy ddail yr hydref gyda’r teulu

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mwynhewch liwiau lliwgar Mam Natur dros hanner tymor wrth i ni roi cip i chi ar fywyd cudd y draenog a’ch helpu i roi tic wrth ymyl rhai o’r ‘50 peth’ a pherffeithio eich sgiliau cerfio pwmpen.

Byncws Cwm Ivy, Gŵyr

Whitffordd a Gogledd Gŵyr 

Gwisgwch eich gwisg ffansi Calan Gaeaf ac ymunwch â ni am brynhawn o weithgareddau celf a chrefft iasoer yn Byncws Cwm Ivy.