Gwirfoddoli yng Ngardd Bodnant

Gwirfoddolwyr tu ôl i baneri lliwgar yng Ngardd Bodnant

Beth bynnag eich oed, cefndir a thalentau mae lle i chi yng Ngardd Bodnant.

Mae cadw’r ardd 80 acer yn daclus ac yn groesawgar i’n hymwelwyr yn gofyn am lawer o bobl – a gwirfoddolwyr yw anadl einioes y tîm. Ar hyn o bryd, mae tua 80 o wirfoddolwyr gwasanaethau ymwelwyr yma yng Ngardd Bodnant ac maen nhw’n gwneud pob math o bethau – o gyfarfod ymwelwyr sy’n cyrraedd ar dripiau bysiau, rhoi help llaw â’r teithiau tywys, cynorthwyo yn ystod digwyddiadau’r ardd, o briodasau i arddangosfeydd hebogiaid, i wneud gwaith saer a chynnal a chadw, cynnal sesiynau adrodd straeon a chwilota pyllau ar gyfer plant – a llawer mwy.

Maen nhw wedi bod yn allweddol wrth arwain y gwaith i adfer yr Hen Felin yn y Glyn a’i gweddnewid yn ardal dan do clyd sydd bellach yn ganolfan ar gyfer cyfarfodydd, gweithdai a digwyddiadau i blant – a lleoliad ein Gweithdy Coblynnod hynod o boblogaidd yn ystod y Nadolig.

Yn ogystal, mae tua 50 o wirfoddolwyr yn torchi eu llewys i wneud pob math o waith cynnal a chadw bob dydd, boed hynny yn y gwelyau a’r borderi, yn y feithrinfa neu hyd yn oed yn y swyddfa yn ysgythru labeli a chatalogio ein casgliad planhigion.
.

Gwirfoddolwyr a garddwyr yn helpu ymwelwyr i blannu cennin Pedr yng Ngardd Bodnant
Gwirfoddolwyr a garddwyr yn helpu ymwelwyr i blannu cennin Pedr yng Ngardd Bodnant
Gwirfoddolwyr a garddwyr yn helpu ymwelwyr i blannu cennin Pedr yng Ngardd Bodnant

Mae gwirfoddolwyr yr ardd wedi chwarae rhan enfawr yn y gwaith o adfer ac agor ardaloedd newydd o’r ardd i’r cyhoedd yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fel Glyn yr Ywen, y Pen Draw ac, yn fwy diweddar, Coed a Gweirglodd y Ffwrnais yn ystod y gwanwyn 2017.

Yn ogystal â chael cyfle i weithio ym mhrydferthwch un o erddi enwocaf Prydain, fel gwirfoddolwr rydych hefyd yn cael mynediad am ddim i eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y Deyrnas Unedig a cherdyn arbennig i gael gostyngiad yn siopau’r Ymddiriedolaeth. Bydd cyfle i chi ddod i gyfarfodydd rheolaidd a chwarae rhan lawn yn y gwaith cynllunio – ac wrth gwrs, cewch wahoddiad i barti Nadolig y ‘swyddfa’!

Os allwch gynnig help llaw am gyfnod penodol fel yn ystod y gwyliau neu ddyddiau rheolaidd bob wythnos, byddem yn falch iawn i glywed gennych. Bydd ein cydlynydd gwirfoddolwyr, a gweddill y tîm yma yng Ngardd Bodnant, yn cynnig hyfforddiant a chymorth i chi. I gael mwy o fanylion, ffoniwch y gweinyddydd eiddo Rose James yma yng Ngardd Bodnant ar 01492 650460.
 

" Ein gwirfoddolwyr yw anadl einioes Gardd Bodnant. Maen nh'wn ein helpu ym mhob agwedd ar fywyd, o arddio i ymwneud â’r ymwelwyr i arlwyo a gwaith llaw. Maen nhw’n rhan o’r tîm ac yn gwneud cyfraniad enfawr i bopeth rydym yn ei wneud."
- Ann Smith, Rheolwr Gwasanaethau Ymwelwyr, Gardd Bodnant