Ynni gwyrdd yng Ngardd Bodnant

Gareth Jones of Carbon Zero and William Greenwood, Bodnant Garden property manager.

Fel gardd restredig Gradd I sydd ag 80 acer o welyau ffurfiol, borderi, coetir a gweirglodd, mae Gardd Bodnant yn eithaf gwyrdd yn barod. Ond trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy rydym yn gwneud ein rhan i weithio mewn ffordd sy’n fwy effeithlon a chynaliadwy.

Ein prosiect mwyaf hyd yma yw defnyddio ynni solar yn yr ystafell de; mae’r offer sydd wedi eu gosod yn y maes parcio wedi ennill gwobr genedlaethol ac mae rhai ymwelwyr wedi eu camgymryd am ddarn o gelf gyfoes. Cafodd yr uned o 175 panel ffotofoltaidd, sydd wedi’u gosod ar ochr y bryn, eu cynllunio  gan Carbon Zero ac maen nhw’n cynhyrchu digon o drydan i redeg caffi’r Pafiliwn a dau bwynt gwefru cerbydau trydan yn y maes parcio. Maen nhw hyd yn oed yn gwefru rhai o beiriannau’r garddwyr.

Rydym yn gosod cynllun solar llai i bweru’r ciosg lluniaeth ysgafn yn ardal Pen Draw ein gardd. Ar hyn o bryd, mae generadur swnllyd a drud ei gynnal yn cynhyrchu trydan ar gyfer Caban Glas-y-dorlan. 

Mae Carbon Zero wedi cyflwyno syniadau ar gyfer system a fydd yn darparu ein holl anghenion trydan yn y caban o’r Pasg tan fis Hydref. Felly o dymor y gwanwyn 2017, yr haul fydd yn cynhyrchu trydan ar gyfer Caban Glas-y-dorlan – er mwyn cynhesu eich te, oeri eich dŵr a rhewi eich hufen iâ.

Pwmp gwres ffynhonnell aer

Rydym yn cyflwyno menter arall ac yn gosod pwmp gwres ffynhonnell aer yn nhoiledau’r maes parcio er mwyn darparu dŵr poeth i olchi dwylo. Bydd y pŵer ar gyfer y pwmp a’r gwres cefndir yn cael ei gynhyrchu gan y paneli ffotofoltaidd yn y maes parcio gorlif.
 Mae gwres ffynhonnell aer yn effeithlon iawn ac yn gweithio’n effeithiol drwy’r flwyddyn. Bydd yn lleihau ein allyriadau carbon … a bydd system wresogi tanwydd fosil arall yn diflannu o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Yn yr ardd rydym wedi dechrau defnyddio llawer o offer garddio sy’n defnyddio batris – maen nhw’n ysgafnach ac yn lanach i’r garddwyr ac yn dawelwch i’n hymwelwyr, yn ogystal â bod yn well i’r amgylchedd. Rydym hyd yn oed wedi buddsoddi mewn peiriant-robot torri gwair sy’n defnyddio batris. Mae’r Stihl iMow wedi cael ei raglennu i dorri’r lawnt ar yr Ardd Ogleddol yn awtomatig, gan adael y garddwyr yn rhydd i wneud y gwaith torri mwy cymhleth. 

Ein cenhadaeth werdd

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol genhadaeth i haneru’r defnydd o danwyddau ffosil yn ei heiddo a lleoedd ar draws y Deyrnas Unedig erbyn 2020. Bydd hyn yn arwain at ostyngiad mewn allyriadau carbon ac yn arbed tua £4 miliwn ar filiau ynni gan ein galluogi i ddefnyddio’r arian hwn i wneud gwaith cadwraeth.

Yng Ngardd Bodnant mae pob ceiniog sy’n cael ei arbed drwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy yn cael ei wario ar waith cadwraethol. Mae’n helpu i ariannu gwaith adfer yn yr ardd, fel Coedwig a Gweirglodd y Ffwrnais sydd newydd eu hagor, a phrosiectau pensaernïol eraill sydd ar y gweill fel gosod Ffownten newydd ar y Teras Croquet, trwsio llawer uchaf y Felin Binnau a gwaith cadwraeth ar y cerfluniau ym meddrod y Poem.

Prif arddwr Gardd Bodnant, John Rippin, yn defnyddio chwythwr dail wedi'i bweru gan fatris
Prif arddwr Gardd Bodnant, John Rippin, yn defnyddio chwythwr dail wedi'i bweru gan fatris
Prif arddwr Gardd Bodnant, John Rippin, yn defnyddio chwythwr dail wedi'i bweru gan fatris