Ynni gwyrdd yng Ngardd Bodnant

Gareth Jones of Carbon Zero and William Greenwood, Bodnant Garden property manager.

Fel gardd restredig Gradd I sydd ag 80 acer o welyau ffurfiol, borderi, coetir a gweirglodd, mae Gardd Bodnant yn eithaf gwyrdd yn barod. Ond trwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy rydym yn gwneud ein rhan i weithio mewn ffordd sy’n fwy effeithlon a chynaliadwy.

Ein prosiect mwyaf hyd yma yw defnyddio ynni solar yn yr ystafell de; mae’r offer sydd wedi eu gosod yn y maes parcio wedi ennill gwobr genedlaethol ac mae rhai ymwelwyr wedi eu camgymryd am ddarn o gelf gyfoes. Cafodd yr uned o 175 panel ffotofoltaidd, sydd wedi’u gosod ar ochr y bryn, eu cynllunio  gan Carbon Zero ac maen nhw’n cynhyrchu digon o drydan i redeg caffi’r Pafiliwn a dau bwynt gwefru cerbydau trydan yn y maes parcio. Maen nhw hyd yn oed yn gwefru rhai o beiriannau’r garddwyr.

Rydym yn gosod cynllun solar llai i bweru’r ciosg lluniaeth ysgafn yn ardal Pen Draw ein gardd. Ar hyn o bryd, mae generadur swnllyd a drud ei gynnal yn cynhyrchu trydan ar gyfer Caban Glas-y-dorlan. 

Mae Carbon Zero wedi cyflwyno syniadau ar gyfer system a fydd yn darparu ein holl anghenion trydan yn y caban o’r Pasg tan fis Hydref. Felly o dymor y gwanwyn 2017, yr haul fydd yn cynhyrchu trydan ar gyfer Caban Glas-y-dorlan – er mwyn cynhesu eich te, oeri eich dŵr a rhewi eich hufen iâ.

Pwmp gwres ffynhonnell aer

Rydym yn cyflwyno menter arall ac yn gosod pwmp gwres ffynhonnell aer yn nhoiledau’r maes parcio er mwyn darparu dŵr poeth i olchi dwylo. Bydd y pŵer ar gyfer y pwmp a’r gwres cefndir yn cael ei gynhyrchu gan y paneli ffotofoltaidd yn y maes parcio gorlif.
 Mae gwres ffynhonnell aer yn effeithlon iawn ac yn gweithio’n effeithiol drwy’r flwyddyn. Bydd yn lleihau ein allyriadau carbon … a bydd system wresogi tanwydd fosil arall yn diflannu o eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Yn yr ardd rydym wedi dechrau defnyddio llawer o offer garddio sy’n defnyddio batris – maen nhw’n ysgafnach ac yn lanach i’r garddwyr ac yn dawelwch i’n hymwelwyr, yn ogystal â bod yn well i’r amgylchedd. Rydym hyd yn oed wedi buddsoddi mewn peiriant-robot torri gwair sy’n defnyddio batris. Mae’r Stihl iMow wedi cael ei raglennu i dorri’r lawnt ar yr Ardd Ogleddol yn awtomatig, gan adael y garddwyr yn rhydd i wneud y gwaith torri mwy cymhleth. 

Ein cenhadaeth werdd

Mae gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol genhadaeth i haneru’r defnydd o danwyddau ffosil yn ei heiddo a lleoedd ar draws y Deyrnas Unedig erbyn 2020. Bydd hyn yn arwain at ostyngiad mewn allyriadau carbon ac yn arbed tua £4 miliwn ar filiau ynni gan ein galluogi i ddefnyddio’r arian hwn i wneud gwaith cadwraeth.

Yng Ngardd Bodnant mae pob ceiniog sy’n cael ei arbed drwy ddefnyddio ynni adnewyddadwy yn cael ei wario ar waith cadwraethol. Mae’n helpu i ariannu gwaith adfer yn yr ardd, fel Coedwig a Gweirglodd y Ffwrnais sydd newydd eu hagor, a phrosiectau pensaernïol eraill sydd ar y gweill fel gosod Ffownten newydd ar y Teras Croquet, trwsio llawer uchaf y Felin Binnau a gwaith cadwraeth ar y cerfluniau ym meddrod y Poem.

Prif arddwr Gardd Bodnant, John Rippin, yn defnyddio chwythwr dail wedi'i bweru gan fatris
Prif arddwr Gardd Bodnant, John Rippin, yn defnyddio chwythwr dail wedi'i bweru gan fatris