Hanner tymor Chwefror

Mae’r tymor ar ben, felly beth am fynd allan fel teulu a mwynhau crwydro’r arfordir, anturio yn y coed, gerddi’r gwanwyn a chynhesrwydd tanau gwersyll. Neu camwch nôl mewn amser gyda hen grefftau yn ein tai hanesyddol o gwmpas Cymru.

Plant mewn gwisg Fictoraidd yn cael eu dysgu sut i goginio mewn cegin draddodiadol

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, Castell Nedd 

Ewch ar daith nôl trwy amser a phrofwch fywyd yn y gegin Fictoraidd. Rhowch gynnig ar ambell rysáit yn ein dosbarthiadau coginio hwyliog i’r teulu yn Ystafell De yr Hen Ysgoldy – a gwnewch rywbeth bach blasus i fynd gartre gyda chi.

Plant yn rhedeg o amgylch coeden yng Ngardd Bodnant

Gardd Bodnant, Conwy 

Dilynwch yn ôl troed y chwilotwr planhigion Fictoraidd, Ernest Wilson, wrth dracio coed prin o gwmpas yr ardd ar Lwybr Cyfoeth Coed Ernest. Gallwch helpu’r garddwyr i blannu eirlysiau hefyd – mae gyda ni 20,000 i’w plannu, felly dewch yn llu i roi help llaw.

Teulu’n coginio ar dân agored

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Teimlo’n fentrus? Ymunwch â’n ceidwad ar gyfer sesiwn blasu sgiliau goroesi yn y goedwig. Rhowch gynnig ar adeiladu lloches, cynnau tân, marcio llwybr, tracio, arwyddion cyfyngder, coginio gwersyll elfennol, cuddliw a chelu. Bydd plant wrth eu bodd (ac oedolion hefyd!)

Plant yn cyfarfod â cheffylau gwedd newydd y stad

Erddig, Wrecsam 

Mae ein hardal chwarae naturiol yn wych ar gyfer adeiladu ffau, cydbwyso ar foncyffion a chreu celf wyllt. Tybed faint o weithgareddau #50Peth gallwch chi eu cyflawni yn y tŷ a’r ardd. Bydd gweithgareddau gwahanol i’w mwynhau bob dydd, o gyfarfod â cheffylau gwedd newydd y stad i ddarganfod byd natur gyda’n ceidwaid.

Rhowch gynnig ar waith tŷ hen ffasiwn yng nghwrt gwasanaeth Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion 

Dysgwch am y bywyd islaw’r grisiau ac yn y dirgel yn y villa Sioraidd yma. Mae ein Llwybr Gweini yn rhoi blas ymarferol i blant o’r tasgau fyddai wedi bod yn eu haros ar stad brysur fel hon yn yr oes a fu. Wedi’ch ‘shifft’ mwynhewch ychydig o amser chwarae haeddiannol yn yr erwau o goed a chaeau.

Merch yn stompio mewn mwd yn y goedwig ar ddydd o aeaf

Plas Newydd, Ynys Mon 

Mwd a llaid a llaca yw hi yr hanner tymor hwn. Ymunwch â ni a thîm yr Elfennau Gwyllt i faeddu eich dwylo yn ystod wythnos o hwyl allan yn yr ardd, gan gynnwys potsian mewn pwdeli a cherdded coedwigoedd. Gwell i ni awgrymu welingtons a dillad glaw!

Plentyn yn astudio injan y Fire Queen yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Mwynhewch yr awyr agored gyda’ch gilydd gyda gemau ar y lawnt, adrodd straeon, crefftau a llwybrau darganfod ar ein dyddiau hwyl i’r teulu. Ac os bydd hi’n bwrw glaw, na phoenwch! Mae digon i’w wneud dan do – profwch ychydig o fywyd dyddiol yn y ceginau Fictoraidd ac ewch i weld amgueddfa’r rheilffordd.

Dewch draw i Borth y Swnt wrth archwilio Aberdaron

Porth y Swnt, Llyn 

Ydy’ch ffrind bach pluog yn chwilio am dŷ? Ymunwch â ni yng nghanolfan ymwelwyr Porth y Swnt ar lan y môr am gyfle i adeiladu cartref i greadur gwyllt. Hefyd, mae angen i ni wneud rhagor ar gyfer yr ardd yn Plas yn Rhiw, felly croeso - llawer o waith a wna llawer o ddwylo!

Family sitting in garden gazing up at the sky

Stagbwll, Sir Benfro 

Ymunwch â ni yn y planetariwm ar ein safle gyda Nos Dywyll Cymru a dysgwch fwy am awyr y nos. Dilynwch ein llwybr golau’r sêr, ceisiwch wneud roced ac, os yw’r awyr yn ddigon clir, rhowch gynnig ar wylio’r sêr gyda’r 'sbienddrychau. Rhaid archebu lle ar gyfer y digwyddiad hwn, felly peidiwch colli’ch cyfle.

Girl in field looking through binoculars

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Fel teulu cyfan, closiwch at fyd natur yn ystod hanner tymor mis Chwefror. Dilynwch lwybrau cipolwg drwy’r gerddi, gan roi tic wrth weithgareddau #50Peth wrth fynd. A beth am roi help llaw i’n ffrindiau pluog adeg nythu trwy wneud blwch nythu; mi ddangoswn ni sut.