Gwirfoddoli ar benrhyn Gŵyr

Placeholder Image

Dyma rai o’r cyfleoedd gwirfoddoli sydd ar gael gyda ni yn ardal Gŵyr

Diweddariad (Mawrth 2020)

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a chefnogwyr yw ein prif bryder yn unol â dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, felly mae ein tai, siopau, caffis, gerddi a pharciau bellach ar gau, ac o Fawrth 24 ymlaen bydd ein holl feysydd parcio yn cau. Fodd bynnag, bydd llawer yn ddiolchgar am gefnogaeth pan fyddant yn ailagor. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cadwch lygad am gyfleoedd yn y dyfodol.

Rhywbeth i’w wneud ar y Penwythnos

Chwilio am rywbeth gwahanol i’w wneud ar Ddydd Sadwrn? Ar eich pen eich hun neu gyda’r teulu. Ymunwch â’n grŵp gwirfoddoli sy’n cwrdd ar y Sadwrn cyntaf ym mhob mis. Dewch i ddarganfod golygfeydd cyfrinachol Gŵyr wrth wneud amrywiaeth o waith cadwraeth ymarferol.
 

Yn ystod yr wythnos 

Ar ddyddiau Mawrth, Mercher a Iau mae gwirfoddolwyr yn gweithio gyda’r ceidwad ar amrywiaeth o dasgau cadwraeth ymarferol. O lanhau’r traeth i godi waliau cerrig, o ffensio i reoli cynefin, mae sgiliau newydd i’w dysgu, pobol i gwrdd â nhw, a lleoedd newydd i ddarganfod. 
 
 

Diwrnod yn y swyddfa yn yr awyr agored

Ydy’ch cwmni yn eich annog i wirfoddoli am ddiwrnod? Cymerwch ddiwrnod o’r swyddfa er mwyn dysgu gweithio fel tîm neu gymryd rhan mewn prosiect cymunedol. Mae llawer o bethau’n digwydd o hyd a gallwch chi fod yn rhan ohonyn nhw, fel clirio’r traeth lleol neu greu cynefinoedd ar gyfer pob math o fywyd gwyllt.
 

Digwyddiadau undydd 

Dewch i helpu gyda’n digwyddiadau a’n dyddiau gweithgaredd. Oes gyda chi stori i’w hadrodd neu bwnc arbenigol? Dewch i ysbrydoli pobl eraill gyda’ch brwdfrydedd am fywyd yn yr awyr agored.
 

Gofalwyr Gŵyr

Ydych chi’n caru Gŵyr? Ydych chi am helpu i ofalu am y lle sy’n arbennig i chi? Beth am fod yn Warden Gwirfoddol gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol? Cerddwch o amgylch yr ardal, rhowch wybod i ni beth sy’n digwydd a beth sydd angen ei wneud. Gadewch i ni weithio gyda’n gilydd i gadw
Gŵyr yn lle arbennig.
 

Beth allwch chi weld?

Oherwydd yr holl waith sy’n cael ei wneud gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, mae’n bwysig ein bod ni’n gwneud ymdrech i fesur pa mor effeithiol yw ein gwaith rheoli. Mae angen help arnom i gynnal arolygon o’n cynefinoedd, ein planhigion a’n bywyd gwyllt. Mae’n syndod beth allwch ddarganfod, dim ond i chi edrych yn fwy manwl.
 

Ond nid yw’n waith i gyd … mae digon o hwyl i’w gael.

 

Am wybod rhagor?

Ry’n ni’n cyhoeddi blog gwirfoddoli bob mis - cliciwch yma i ddarganfod mwy am ein gwaith.
Os oes gyda chi ddiddordeb mewn ymuno â ni, neu os hoffech wybod mwy am wirfoddoli, e-bostiwch claire.hannington@nationaltrust.org.uk os gwelwch yn dda, neu ffoniwch ni ar 01792 390636