Gerddi gorau’r haf yng Nghymru

Agorwch y giatiau i’n bythynnod a’n cestyll yng Nghymru a darganfod paradwys ein gerddi gwych yr haf hwn. Dyma’n canllaw ni i rai o’r goreuon …

The Pompeian Garden at Dyffryn House and Gardens, Vale of Glamorgan

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Mae’r garddwyr mynd ati i ailwampio’r ardd 55 erw hyfryd hon o’r oes Edwardaidd, gan gynnwys gweithio ar ei stafelloedd gardd tawel. Yr haf yma bydd y tîm yn gweithio’n galed i blannu o’r newydd gyda ffrwythau a llysiau a gwlâu blodau. Fe gewch chi weld planhigion egsotig o bob cwr o’r byd yn y tai gwydr mawr hefyd.

Rhosod o flaen y Felin yng Ngardd Bodnant yn yr haf.

Gardd Bodnant, Conwy 

Yn yr haf mae rhosod a borderi blodau yn llenwi’r terasau Eidalaidd gyda phersawr a lliw – tonnau o flodau seithliw glas llachar yn llifo drwy lennyrch gwyrdd glannau’r afon a dolydd blodau gwyllt sy’n syrcas o liw.

Golygfa o forder hir Erddig yn wynebu’r dwyrain

Erddig, Wrecsam 

Mae gan yr ardd ffurfiol hon o’r 18fed ganrif lawntydd crand, rhodfeydd o goed leim a ‘parterre’ Fictoraidd – lle perffaith i ymlacio ar b’nawn o haf. Ar eich ffordd i’r ardd furiog lawn blodau mwynhewch y rhesi o lwyni ffrwythau espalier, wedi eu plethu’n gywrain gan ein garddwyr.

Topiary in the Orangery Garden

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae gan y stad yma o’r 18fed ganrif dair gardd ffurfiol - Gardd y Berllan, Gardd y Gedrwydden a Gardd yr Orendy, pob un â’i nodweddion ei hun. Gyda thai gwydr yn swatio yma ac acw, ‘Tŷ’r Offeiriad’ a pherllan lawn o goed afalau mae digon o drysorau i’w darganfod ar hyd y llwybrau cudd.

Golygfa dros erddi Castell y Waun o'r to

Castell y Waun, Wrecsam 

Dyma wledd i’r synhwyrau – mwynhewch daith gerdded hamddenol ynghanol persawr a lliwiau’r llwyni a’r blodau prin yn yr ardd 5.5 erw hyfryd hon. Mae tiroedd y castell canoloesol yn cynnwys gerddi ffurfiol â lawntiau sydd wedi’u trin yn ofalus, coed ywen wedi’u clipio’n ddestlus, borderi blodau, gwelyau rhosod, gerddi carreg a maes hamdden coediog sy’n cynnig golygfeydd godidog di-ben-draw o’r cefn gwlad cyfagos.

Golygfa dros yr Orendy ar ddechrau’r haf o Deras yr Adardy yng Nghastell a Gardd Powis, Cymru.

Castell Powis, Y Trallwng 

Wedi eu cynllunio yn y 18fed ganrif mae’r gerddi yma ymysg yr enghreifftiau gorau o derasau Eidalaidd ym Mhrydain, gyda golygfeydd panoramig o’r bryniau o’i gwmpas. Crwydrwch ar hyd y llwybrau i lawr y bryn drwy’r terasau ffurfiol gyda’r cerfluniau cain, y borderi blodau llawn planhigion a’r gwrychoedd yw enfawr i’r ardd flodau Edwardaidd, yr orendy ac erwau o goetir heddychlon.

Lliwiau fflamgoch y teras Eidalaidd

Plas Newydd, Sir Fôn 

Mae Plas Newydd mewn lleoliad ysblennydd ar lannau’r Fenai gyda golygfeydd gwych o Eryri yn y pellter. Mae’r gerddi’n berffaith ar gyfer crwydro a darganfod ac yn cynnwys yr ardd goed Awstralasiaidd, gerdd deras Eidalaidd yn llawn planhigion tanllyd eu lliw o Fôr y Canoldir yn yr haf a llwybrau hir drwy’r coed i bellafoedd yr ardd.

The Walled Garden at Llanerchaeron

Llanerchaeron, Ceredigion  

Mae’r stad Sioraidd hon yn dal i gael ei gweithio fel fferm a gerddi traddodiadol. O fewn ei muriau mae yna erddi cegin, coed ffrwythau, borderi blodau a gardd berlysiau sy’n llawn planhigion i’r gegin ac at ddefnydd meddygol sydd ar eu gorau yn yr haf.

Yr Ardd Furiog yng Nghastell Penrhyn, Bangor

Castell Penrhyn, Bangor  

Mae gerddi Penrhyn, fel y castell ei hun, yn eang, dramatig ac yn wledd i’r synhwyrau. Ewch i gael heddwch yng Ngardd Furiog Walter Speed, mynd am dro ar hyd y rhodfa ffiwsia a’r llwybrau drwy'r coed a gweld y gwaith adnewyddu yng Ngardd Ddŵr Lady Sybil. Yn gefndir i’r cyfan mae golygfeydd godidog o Eryri ac arfordir gogledd Cymru.

View from the Walled Garden

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Gyda nentydd a phyllau, dôl o flodau gwyllt a llwybrau drwy’r coed, mae’r ardd anghysbell hon, sydd wedi ei lleoli mewn dyffryn oedd unwaith yn waith glo, yn dathlu buddugoliaeth natur. Mwynhewch yr ardd furiog, y blodau gwyllt, y nentydd a’r pyllau a’r coed fydd yn eu gogoniant dros yr haf.

Coed mêl ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw, Llŷn 

Mae’r ardd organig yn yr ardd fwthyn dlos hon ar yr arfordir yn fôr o liwiau hardd yn yr haf gyda blodau seithliw, ffiwsias, rhosod a phlanhigion yn blodeuo yn y borderi blodau. Yn y ddôl cewch fwynhau’r blodau gwyllt gyda’r gwenyn a’r gloÿnnod byw yn hofran eu mysg.