Ymweld â Rhosili: popeth sydd angen i chi wybod

A view of the car park at Rhosili, Gower

Parcio a chyrraedd

Rydym yn gallu cael dyddiau prysur iawn yn Rhosili, os ydych yn bwriadu ymweld, cynlluniwch o flaen llaw os gwelwch yn dda, ac efallai y bydd angen dewis arall os ydych yn gweld fod y maes parcio yn llawn. 

Mae mynediad i’r maes parcio drwy lonydd cul y pentref, rydym yn erfyn arnoch i barchu’r gymuned leol a pheidio parcio ar ochr yr hewl, mae’n atal mynediad cerbydau argyfwng.

Peiriannau talu. Arian yn unig mae'r peiriant talu yn dderbyn. Ceir - £6 drwy’r dydd, £3 am hyd at 2 awr. 

Gellir hefyd dalu ar y wê drwy ddefnyddio PayByPhone Rydym yn argymell eich bod yn lawrlwytho’r app o flaen llaw gan fod signal yn gallu bod yn wael yn Rhosili. Mae aelodau yn parcio am ddim. Os hoffech ein cefnogi, gallwch ymuno yma

Mae eich cyfraniadau yn mynd tuag at gynnal y rhan brydferth yma o gefn gwlad, gyda’r arian yn cael ei ail-fuddsoddi yn Rhosili a mannau eraill o dan ein gofal yn y Gŵyr. 

Peidiwch a gofyn am newid yn y siopau neu chaffis lleol os gwelwch yn dda. 

Cadw yn saff

I gadw pawb yn saff, rydym yn gofyn i chi ddilyn mesurau ymbellhau cymdeithasol a chyngor y llywodraeth pan yn ymweld. Cadwch lygad mas am arwyddion wrth ymweld fydd yn esbonio unrhyw newidiadau ar sut allwch gael mynediad i wahanol rannau o’r safle. 

Os yw unrhywun yn dangos symptomau coronafeirws, neu os ydych wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd wedi cael y feirws yn y 14 diwrnod diwethaf, peidiwch ac ymweld os gwelwch yn dda. 

Ymweld â chefn gwlad

Yn ystod eich ymweliad, dilynwch y Côd Cefn gwlad – byddwch yn ystyriol o eraill, cadwch at reolau ymbellhau cymdeithasol, gwarchodwch yr amgylchedd naturiol a yr awyr agored yn saff. 
Countryside Code (PDF / 0.8MB) download

Ysbwriel

Cynorthwywch natur a bywyd gwyllt wrth fynd a ‘sbwriel gatre gyda chi ac annog eraill i wneud yr un fath. 

Toiledau

Mae’r toiledau ar y safle ar agor ar hyn o bryd a’n cael eu cynnal gan Gyngor Dinas Abertawe, am y wybodaeth diweddaraf am oriau agor a chynnal y toiledau, edrychwch ar eu gwefan. 

Bwyta a Siopa

Adeiladwyd yr hen fythynnod gwylwyr y glannau, sy’n gartref i Siop Rhosili yn yr 1920au hwyr, oddi yno ceir golygfeydd arbennig o Fae Rhosili, beth bynnag fo’r tywydd. Mai 2021: Yn dilyn canllawiau Llywodraeth Cymru, mae’r siop bellach ar agor. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu ar eich ymweliad nesaf â Rhosili. Cliciwch yma am y wybodaeth ddiweddaraf am amseroedd agor. 

Mae sawl man bwyta ym mhentref Rhosili, bydd prynu bwyd yma yn cefnogi’r gymuned leol.

Cŵn

Mae modd i gŵn ymweld a’r traeth yn Rhosili drwy gydol y flwyddyn. Dilynwch y Côd Cefn Gwlad a chael gwared o unrhwy faw cŵn yn ystyriol. 

Campio neu barcio dros nos

Ni chaniateir campio a pharcio dros nos yn y maes parcio nac ar y pentir, yn unol a'n is-ddeddfau. I unrhyw un sy’n dymuno aros yn yr ardal, mae nifer o lefydd campio gerllaw, cefnogwch y darparwyr lleol os gwelwch yn dda. 

Ymweld â Bae Abertawe

Os ydych yn cynllunio gwyliau yn Gŵyr, edrychwch ar wefan Bae Abertawe am gyngor da. 

Dewch i Fae Abertawe. Yn Gyfrifol