Gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili

Darlun o'r maes parcio newydd arfaethedig yn Rhosili, Bro Gwyr

Ry’n ni wedi gwneud gwelliannau i’r maes parcio yn Rhosili, fel ei fod yn gyfleustra mwy effeithiol i chi fel ymwelydd, ac yn estyn croeso mwy addas i’r lleoliad eiconig hwn.

O fewn y maes parcio ei hunan mae gwelliannau sylweddol wedi’i wneud i arwynebedd y maes parcio, gyda pwynt gwefru cerbyd trydan, rheseli newydd ar gyfer beicio ar y ffordd, ac wrth gwrs, yr holl waith draenio dŵr sy’n angenrheidiol, diolch i dywydd glawog Bro Gŵyr!

Fel rhan o’r prosiect ry’n ni wedi ail-osod rhai o’r ffiniau traddodiadol oedd yma. Mae’r ardal hon ar Benrhyn Gŵyr yn adnabyddus am ei defnydd o’r hen drefn ganol-oesol o amaethu lleiniau. Gallwch weld tystiolaeth o’r math yma o ffermio ar y Vile (yr ardal wrth ochor y maes parcio), sy’n un o’r ychydig leoedd yn y DU lle mae hyn i’w weld hyd heddiw.

Roedd y prosiect yma’n bosib diolch i’ch cefnogaeth chi pan y’ch chi’n ymweld â Rhosili, ac yn rhannol trwy nawdd Llywodraeth Cymru trwy Gynllun Cefnogi Buddsoddiad mewn Twristiaeth Croeso Cymru.

Mae’r arian sy’n dod o daliadau parcio yn cael ei fuddsoddi yn y gwaith o warchod y lleoliad eiconig hwn, gan sicrhau fod y traeth yn edrych ar ei orau, a’r llwybrau’n cael eu cynnal yn dda a’u cadw’n hygyrch fel y gall pawb ddod yma a mwynhau gogoniant Rhosili.
 

Darlun o’r llwybr traeth newydd sydd yn yr arfaeth o’r maes parcio yn Rhosili, Bro Gŵyr
Darlun o’r llwybr traeth newydd sydd yn yr arfaeth o’r maes parcio yn Rhosili, Bro Gŵyr

Oes modd parcio yn Rhosili? Oes, roedd modd cadw mannau parcio ar agor drwy gydol y prosiect

Oes modd parcio bws yn Rhosili? Oes, mae lle pwrpasol ar gyfer bysiau yn y maes parcio newydd

Pryd wnaeth y gwaith ddigwydd? Roedd y gwaith yn dechrau fis Chwefror 2017 gan dynnu tua’r terfyn ym mis Gorffennaf 2017. 

Sut mae’r maes parcio yn edrych erbyn hyn? Fel rhan o’r broses gynllunio roedd hi’n bwysig ystyried cyd-destun y dirwedd o gwmpas. Fe sylwch chi ein bod wedi cynnwys elfennau yn y cynllun sy’n sicrhau fod y maes parcio yn cyd-weddu’n addas â’i leoliad fel ei fod yn gwau yn llyfn i’w amgylchedd, heb edrych yn rhy anghymarus â’r safle. 

Roedd ail-osod rhai o’r ffiniau hanesyddol sy’n elfen o’r dull gwreiddiol canol-oesol o amaethu lleiniau yn caniatáu i ni wneud yn siŵr fod y maes parcio yn rhan o’r dirwedd o gwmpas.

Sut alla i ddarganfod mwy am eich cynlluniau? Os hoffech wybod mwy am fanylder y gwaith, mae dolenni yma i’r Dyluniad Tirwedd sy’n cynnwys cynllun cyflawn y maes parcio, a’r Datganiad Cynllun a Mynediad sy’n egluro cyd-destun y prosiect. Mae’r dogfennau yma a gwybodaeth bellach i’w gweld yn y Ganolfan Ymwelwyr yn Rhosili.
 

Landscape Drawing for Rhossili car park improvements (PDF / 1.3MB) download

Landscape Design Statement for Rhossili car park improvements (PDF / 1.4MB) download

Os oes gennych fwy o gwestiynau sydd heb eu hateb yma, yna cysylltwch â ni a chroeso rhossili@nationaltrust.org.uk