Creu llwybrau pob-tywydd

Two ladies walking in the autumn

Yma ar stad Dinefwr, lle mae gwarchod y tir a’r bywyd gwyllt yn rhan allweddol o’n gwaith, ry’n ni’n awyddus i sicrhau nad yw llystyfiant y parc yn cael ei erydu. Bydd ein gwaith ar y llwybrau yn gwarchod ansawdd yr amgylchedd naturiol sy’n gwneud Parc Dinefwr, sef yr unig barcdir yng Nghymru sy’n Warchodfa Natur Genedlaethol, yn lle mor arbennig.

Pam y’n ni’n gwneud y gwaith hwn?

Mae’r cynnydd yn nifer yr ymwelwyr a’r bobl sy’n cerdded rhai o’n llwybrau mwyaf poblogaidd yn siwr o gael effaith ar y llwybrau, yn enwedig yn ystod y misoedd gwlypaf. Mae mwy o’r llystyfiant yn cael ei erydu ar ein llwybrau mwyaf poblogaidd gan adael y pridd oddi tano yn noeth. Mae hynny'n gwneud y llwybrau'n fwdlyd ac, yn aml, yn llithrig iawn.

Gwaith ar y gweill

Byddwn yn gwella’r llwybrau mewn sawl rhan o'r parc, yn cynnwys y Parc Ceirw, llyn y felin a’r caeau blaen. Mae’r gwaith yn ystod cymal cyntaf y prosiect yn cynnwys:
  • Llwybr Brown – y Parc Ceirw – Rhoi wyneb newydd ar 500m o’r llwybr trwy’r parc ceirw i’r wylfan
  • Llwybr y Gwartheg – Tŷ Newton i fferm y plas – Rhoi wyneb newydd ar 250m o’r llwybr a gosod draeniau
  • Llyn y felin – Ymestyn wyneb caled y llwybr pren ar draws wal llyn y felin.
  • Llwybr y gorlifdir – lefelu a chywasgu wyneb presennol y llwybr rhag i ddŵr gronni ar yr wyneb
Bob blwyddyn, mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gwario tua £160,000 dim ond i gynnal mynediad a rheoli’r tir o ddydd i ddydd ar stad Dinefwr.
 
Nid yw’r swm yma’n cynnwys gwaith ar rannau ychwanegol o’r stad, fel Tŷ Newton a’r adeiladau a’r cyfleusterau eraill sydd dan ein gofal.
 
Dros y ddwy flynedd nesaf, byddwn yn buddsoddi £125,000 ychwanegol i wella’n rhwydwaith llwybrau ac i wneud rhagor o waith cadwraeth; bydd hyn yn dangos ein bod yn dal i ymroi a buddsoddi er mwyn gwneud yn siŵr y gall ein hymwelwyr ddal i fwynhau’r parc tra’n gwarchod y planhigion a’r creaduriaid sy’n byw yno.
 

Allwch chi helpu?

Dros y ddwy flynedd nesaf, byddwn yn gweithio i wneud yn siŵr bod llwybrau mwyaf poblogaidd stad Dinefwr yn addas ar gyfer pob tywydd/ Byddwn yn gosod gatiau ac arwyddion newydd, adfer cloddiau a therfynau, atgyweirio heolydd, cynnal a chadw coed a chlirio prysgwydd, yn ogystal â newid cwrs nifer o lwybrau dros dro fel y gall y glaswellt aildyfu drostynt.

Gofynnwn i chi fod yn amyneddgar tra byddwn yn gwneud y gwaith, a’n helpu hefyd trwy ddilyn arwyddion cyfeirio neu arwyddion iechyd a diogelwch.