Gofalu am Arfordir Sir Gaerfyrddin

Grwp o wirfoddolwyr

A wyddech chi mai dim ond un o blith portffolio amrywiol iawn o eiddo dan ofal Ymddiriedolaeth Genedlaethol Sir Gaerfyrddin yw Dinefwr?

Cynnal mannau arbennig

 
Ry’n ni hefyd yn gwarchod Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, pentref Cwmdu, Tŵr Paxton a llawer, llawer mwy.
 
Ry’n ni’n dibynnu ar ein gwirfoddolwyr ymroddgar a brwdfrydig i’n helpu i gynnal ein lleoedd arbennig. Ar ein eiddo arfordirol, megis Pwynt Ragwen a Morfa Bychan, ry’n ni wedi enwi’n gwirfoddolwyr yn ‘yMOROLwyr’ - neu ‘COASTodians’. 
 

Beth yw’r fenter yMOROLwyr?

Menter yMOROLwyr yw’r ffordd newydd i chi chwarae eich rhan i ofalu am fannau arbennig ar hyd arfordir Cymru. Os oes gyda chi fan arbennig y byddech yn hoffi helpu gofalu amdano, yna menter yMOROLwyr yw’r union beth i chi.
 

Sut mae bod yn rhan o’r fenter?

Y ffordd hawsaf yw i fynychu un o’n sesiynau blasu ar gyfer yMOROLwyr. Wrth roi ychydig funudau o’ch amser i’n helpu gyda thasg gadwraethol, fe fyddwch yn yMOROLwr ac yn derbyn Pecyn Croeso sy’n llawn syniadau sut gallwch chi fod o help i arfordir Cymru. Mae sesiynau blasu yn digwydd mewn safleoedd poblogaidd trwy gydol 2016, pryd bynnag mae arnon ni angen help gyda rhywbeth.
 
Os y’ch chi’n gyfarwydd gyda lleoliad Ymddiriedolaeth Genedlaethol – traeth neu ddarn o arfordir – ac yn ymweld yn gyson, efallai byddai diddordeb gyda chi mewn bod yn yMOROLwr cymunedol. Mae gyda ni gyfleoedd o gwmpas yr arfordir ar gyfer unigolion neu deuluoedd i ddod yn yMOROLwyr. Eich rôl fyddai ymweld â’r safle yn rheolaidd, helpu pobl i fwynhau eu hymweliad, checio cyflwr llwybrau a rhoi gwybod i’r warden lleol am unrhyw broblemau. Efallai yr hoffech chi helpu mewn ffordd benodol, trwy gofnodi bywyd gwyllt neu ymchwilio i hanes lleol ac ati. A byddwch yn helpu ein wardeniaid trwy gyfrannu i sesiynau blasu yMOROLwyr, gan annog eraill i fod yn yMOROLwyr hefyd.
 
Ffordd arall o chwarae eich rhan yw bod yn yMOROLwr cydlynol. Rôl debyg i yMOROLwr cymunedol yw hon, ond byddai’n galw ychwanegol am gydlynu cyfraniad yMOROLwyr yn rhai o’n lleoliadau mwyaf prysur.
 
Ac yn olaf, os y’ch chi’n ddisgybl mewn ysgol ger yr arfordir, efallai yr hoffech chi gysylltu gyda’ch tîm Ymddiriedolaeth Genedlaethol er mwyn trafod posibiliadau bod yn yMOROLwr ifanc. Mae dwy ysgol (Morfa Nefyn a Broadhaven) eisoes yn rhan o’r fenter hon. Ymhen amser, ry’n ni’n gobeithio gallu ymestyn y cynllun i fwy o ysgolion lleol, felly cysylltwch â ni am fwy o fanylion.
 

Ble alla’ i fynd i wybod mwy?

Cysylltwch â’n Swyddog Gwirfoddoli, Amy Maund ar 01558 825131