Mannau picnic perffaith yng Nghymru

Ewch am dro o gwmpas y 480 erw o dir parc diddorol, a darganfyddwch dirwedd weithiol yn llawn coed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed. Mae darn o Glawdd Offa, y clawdd pridd amddiffynnol hynod sy’n dyddio o’r 8ed ganrif, yn croesi’r stad. Gallwch weld y darn rhyfeddol hwn yn y parc ceirw canol-oesol, ac mae modd cyrraedd ato rhwng Mawrth a Medi ar hyd llwybr caniataol.

View across the Old Park meadow at Bodnant Garden to autumn trees and mountains beyond

Gardd Bodnant, Conwy 

Gan fod dros 80 o erwau i’w harchwilio yn yr ardd hon, mae’n rhaid cael saib am rywbeth i’w fwyta ac mae ddigonedd o fannau da yma i ddadbacio’r fasged bicnic. Rhowch flanced i orwedd yn yr heulwen ar ddôl yr Hen Barc a mwynhau golygfeydd o’r coed yn yr hydref. Eisteddwch ar y cadeiriau wrth fwrdd pren garw yn ardal goediog y Glyn Ywen neu ewch draw at yr ardal bicnic ger y llyn yn y Pen Draw.

Teulu’n coginio ar dân agored

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro  

Dewch i archwilio’r ardd ffurfiol a’r tiroedd coediog, a weddnewidiwyd o fod yn gartref i ddiwydiant yn y gorffennol i fod yn hafan heddiw i fyd natur. Gallwch fwynhau eich picnic yn hamddenol neu fod ychydig yn fwy mentrus a dod i goginio o amgylch tân agored fel rhan o weithdy i’ch dysgu sut i oroesi yn yr awyr agored.

Golygfa o gefn gwlad Dolaucothi

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Fe fyddwch chi’n barod am bryd o fwyd ar ôl cerdded llwybr yr ystâd, ond mae’n werth yr ymdrech. Mae hon yn daith 3-4 awr o hyd sy’n eich arwain i’r man uchaf ar ystâd Dolaucothi, ac yn eich gwobrwyo gyda golygfeydd ysblennydd, ac efallai gewch chi gipolwg ar wiwer goch neu’r bele ar hyd y daith. Os ydych chi’n ymweld â’r gweithfeydd, gallwch gael hyd i lawer o fannau picnic eraill gerllaw.

Teulu'n mwynhau picnic

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Ymhlith nodweddion yr ardd 55 erw hon mae ystafelloedd gardd clyd, gan gynnwys gardd rosod, gardd yn arddull Pompeii, nifer o byllau dŵr a gardd goed. Dewiswch eich lle ar y lawnt fawr er mwyn cael gweld yr arddangosfa o flodau lliwgar tymhorol - y cyfeiliant perffaith i bicnic hen-ffasiwn, go iawn.

Afalau yn tyfu yn y berllan â thocwaith conigol yn y cefndir

Erddig, Wrecsam 

Gallwch ddewis i fwynhau picnic ym maes parcio tlws y berllan, ger y pwll neu allan yn y Coed Mawr - a hyn i gyd cyn i chi hyd yn oed gamu drwy’r swyddfa docynnau. Unwaith fyddwch chi i mewn yn y safle mae lle da i eistedd yn Iard Midden, yn llecyn chwarae naturiol Ffau’r Blaidd ac ar hyd yr ardd furiog sy’n byrlymu gyda nifer o hen fathau o afalau aeddfed yn yr hydref. Os yw’r tywydd yn braf, dewch â blanced a mynd am bicnic ar y lawnt.

Picnic on the grass by an apple tree

Y Cymin, Sir Fynwy 

Mae’r tiroedd o amgylch y Cymin, sef tŷ crwn Sioraidd rhamantus sydd â chysylltiad hanesyddol â’r llynges, wedi bod yn fan poblogaidd am bicnic dros y blynyddoedd, a llawer ohonynt yn wleddoedd crand iawn yn ôl y sôn. Os nad ydych chi am ddod â’r siandelïer gyda chi, beth am ddilyn steil yr aristocratiaid drwy ail-greu pryd o fwyd ysblennydd a helaeth wedi ei ysbrydoli gan y cyfnod?

Golygfa o bentref pysgota Porthdinllaen

Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn  

Ymlaciwch ar y tywod tu allan i dafarn hanesyddol y pysgotwyr a mwynhau synau a golygfeydd glan y môr. Ar ôl cael eich cinio, gallwch fynd i wlychu’ch traed yn y dŵr neu fynd am dro i ddarganfod arfordir hardd Llŷn sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt. Neu eisteddwch yn ôl a mwynhau’r olygfa sydd mor berffaith â cherdyn post.

Picnic yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Ar ôl bod yn archwilio’r castell o’r 19eg ganrif, yr amgueddfa drenau a’r 60 erw o erddi a thiroedd sydd yma, mae’r lawntiau eang yn lle perffaith i fynd i ymlacio a chael picnic. Mae’r golygfeydd dros Fae Conwy ac Eryri yn ddigon i fynd â’ch gwynt, a bydd anturiaethwyr bach wrth eu bodd yn rhedeg, rolio a throi ar hyd y gwair yn gwbl rydd.

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd

Plas Newydd, Ynys Môn 

Os ydych chi’n chwilio am awyrgylch urddasol, mae’n anodd curo Plas Newydd gyda’r Fenai a mynyddoedd Eryri yn y cefndir. Cerddwch drwy’r gerddi teras addurnedig neu ewch i grwydro ar hyd llwybrau’r ardd i ddod o hyd i le i gael eich picnic…efallai y gwelwch chi’r gwiwerod coch sy’n byw yma wrthi’n gwledda yn eu mannau bwydo.

Garddwr ar graen yn tocio’r gwrych ywen y tu ôl i gerflun o Ercwlff. Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Castell a Gardd Powis, Y Trallwng 

Mae’r gaer ganoloesol hon yn sefyll i fyny fry ar ochr y bryn, yn edrych i lawr dros y gerddi Eidalaidd a Ffrengig eu steil sy’n adnabyddus yn fyd-eang, ac sy’n orlawn o berthi ywen dramatig a cherfluniau clasurol. Mae cymaint i’w weld, a digonedd o fannau i eistedd a chael picnic tu allan ar diroedd y castell, lle gallwch gynllunio’ch ymweliad neu gael munud i feddwl …

Joio! Merch yn mwynhau picnic

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae’r parcdiroedd coediog helaeth, y lawntiau eang a’r llyn yn gwneud Tŷ Tredegar yn lle perffaith i ddod i ddianc o brysurdeb bywyd y ddinas. Mae’r gerddi yn boblogaidd gyda phobl sy’n mwynhau picnic, rhedwyr, y rheiny sydd am gicio pêl, neu’r rheiny sydd am ddod i gael munud o dawelwch a mwynhau chwa o awyr iach.