Mannau picnic perffaith yng Nghymru

Ewch am dro o gwmpas y 480 erw o dir parc diddorol, a darganfyddwch dirwedd weithiol yn llawn coed hynafol, blodau gwyllt, adar a phryfed. Mae darn o Glawdd Offa, y clawdd pridd amddiffynnol hynod sy’n dyddio o’r 8ed ganrif, yn croesi’r stad. Gallwch weld y darn rhyfeddol hwn yn y parc ceirw canol-oesol, ac mae modd cyrraedd ato rhwng Mawrth a Medi ar hyd llwybr caniataol.

Corn simnai Aberdulais

Gwaith Tun a Rhaeadr Aberdulais, Castell-nedd 

Mae cyfoeth o bethau i’w darganfod pan ddewch i ymweld â’r ceunant prydferth hwn gyda’i raeadr a’i weithfeydd diwydiannol, o’r gwaith mwyndoddi copr sy’n dyddio nôl i oes Elisabeth I hyd at y cynllun hydro-electrig sydd yma heddiw. Mae’r wlad o amgylch yn berffaith ar gyfer cerdded, mynd am bicnic neu orwedd ar flanced yn llygad yr haul.

View across the Old Park meadow at Bodnant Garden to autumn trees and mountains beyond

Gardd Bodnant, Conwy 

Gan fod dros 80 o erwau i’w harchwilio yn yr ardd hon, mae’n rhaid cael saib am rywbeth i’w fwyta ac mae ddigonedd o fannau da yma i ddadbacio’r fasged bicnic. Rhowch flanced i orwedd yn yr heulwen ar ddôl yr Hen Barc a mwynhau golygfeydd o’r coed yn yr hydref. Eisteddwch ar y cadeiriau wrth fwrdd pren garw yn ardal goediog y Glyn Ywen neu ewch draw at yr ardal bicnic ger y llyn yn y Pen Draw.

Teulu’n coginio ar dân agored

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro  

Dewch i archwilio’r ardd ffurfiol a’r tiroedd coediog, a weddnewidiwyd o fod yn gartref i ddiwydiant yn y gorffennol i fod yn hafan heddiw i fyd natur. Gallwch fwynhau eich picnic yn hamddenol neu fod ychydig yn fwy mentrus a dod i goginio o amgylch tân agored fel rhan o weithdy i’ch dysgu sut i oroesi yn yr awyr agored.

Golygfa o gefn gwlad Dolaucothi

Mwyngloddiau Aur Dolaucothi, Sir Gaerfyrddin 

Fe fyddwch chi’n barod am bryd o fwyd ar ôl cerdded llwybr yr ystâd, ond mae’n werth yr ymdrech. Mae hon yn daith 3-4 awr o hyd sy’n eich arwain i’r man uchaf ar ystâd Dolaucothi, ac yn eich gwobrwyo gyda golygfeydd ysblennydd, ac efallai gewch chi gipolwg ar wiwer goch neu’r bele ar hyd y daith. Os ydych chi’n ymweld â’r gweithfeydd, gallwch gael hyd i lawer o fannau picnic eraill gerllaw.

Teulu'n mwynhau picnic

Gerddi Dyffryn, Caerdydd 

Ymhlith nodweddion yr ardd 55 erw hon mae ystafelloedd gardd clyd, gan gynnwys gardd rosod, gardd yn arddull Pompeii, nifer o byllau dŵr a gardd goed. Dewiswch eich lle ar y lawnt fawr er mwyn cael gweld yr arddangosfa o flodau lliwgar tymhorol - y cyfeiliant perffaith i bicnic hen-ffasiwn, go iawn.

Afalau yn tyfu yn y berllan â thocwaith conigol yn y cefndir

Erddig, Wrecsam 

Gallwch ddewis i fwynhau picnic ym maes parcio tlws y berllan, ger y pwll neu allan yn y Coed Mawr - a hyn i gyd cyn i chi hyd yn oed gamu drwy’r swyddfa docynnau. Unwaith fyddwch chi i mewn yn y safle mae lle da i eistedd yn Iard Midden, yn llecyn chwarae naturiol Ffau’r Blaidd ac ar hyd yr ardd furiog sy’n byrlymu gyda nifer o hen fathau o afalau aeddfed yn yr hydref. Os yw’r tywydd yn braf, dewch â blanced a mynd am bicnic ar y lawnt.

Picnic on the grass by an apple tree

Y Cymin, Sir Fynwy 

Mae’r tiroedd o amgylch y Cymin, sef tŷ crwn Sioraidd rhamantus sydd â chysylltiad hanesyddol â’r llynges, wedi bod yn fan poblogaidd am bicnic dros y blynyddoedd, a llawer ohonynt yn wleddoedd crand iawn yn ôl y sôn. Os nad ydych chi am ddod â’r siandelïer gyda chi, beth am ddilyn steil yr aristocratiaid drwy ail-greu pryd o fwyd ysblennydd a helaeth wedi ei ysbrydoli gan y cyfnod?

Golygfa o bentref pysgota Porthdinllaen

Porthdinllaen, Penrhyn Llŷn  

Ymlaciwch ar y tywod tu allan i dafarn hanesyddol y pysgotwyr a mwynhau synau a golygfeydd glan y môr. Ar ôl cael eich cinio, gallwch fynd i wlychu’ch traed yn y dŵr neu fynd am dro i ddarganfod arfordir hardd Llŷn sy’n gyfoeth o fywyd gwyllt. Neu eisteddwch yn ôl a mwynhau’r olygfa sydd mor berffaith â cherdyn post.

Picnic yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Bangor 

Ar ôl bod yn archwilio’r castell o’r 19eg ganrif, yr amgueddfa drenau a’r 60 erw o erddi a thiroedd sydd yma, mae’r lawntiau eang yn lle perffaith i fynd i ymlacio a chael picnic. Mae’r golygfeydd dros Fae Conwy ac Eryri yn ddigon i fynd â’ch gwynt, a bydd anturiaethwyr bach wrth eu bodd yn rhedeg, rolio a throi ar hyd y gwair yn gwbl rydd.

Gwiwer goch yn y coed ym Mhlas Newydd

Plas Newydd, Ynys Môn 

Os ydych chi’n chwilio am awyrgylch urddasol, mae’n anodd curo Plas Newydd gyda’r Fenai a mynyddoedd Eryri yn y cefndir. Cerddwch drwy’r gerddi teras addurnedig neu ewch i grwydro ar hyd llwybrau’r ardd i ddod o hyd i le i gael eich picnic…efallai y gwelwch chi’r gwiwerod coch sy’n byw yma wrthi’n gwledda yn eu mannau bwydo.

Garddwr ar graen yn tocio’r gwrych ywen y tu ôl i gerflun o Ercwlff. Castell a Gardd Powis, Powys, Cymru

Castell a Gardd Powis, Y Trallwng 

Mae’r gaer ganoloesol hon yn sefyll i fyny fry ar ochr y bryn, yn edrych i lawr dros y gerddi Eidalaidd a Ffrengig eu steil sy’n adnabyddus yn fyd-eang, ac sy’n orlawn o berthi ywen dramatig a cherfluniau clasurol. Mae cymaint i’w weld, a digonedd o fannau i eistedd a chael picnic tu allan ar diroedd y castell, lle gallwch gynllunio’ch ymweliad neu gael munud i feddwl …

Joio! Merch yn mwynhau picnic

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae’r parcdiroedd coediog helaeth, y lawntiau eang a’r llyn yn gwneud Tŷ Tredegar yn lle perffaith i ddod i ddianc o brysurdeb bywyd y ddinas. Mae’r gerddi yn boblogaidd gyda phobl sy’n mwynhau picnic, rhedwyr, y rheiny sydd am gicio pêl, neu’r rheiny sydd am ddod i gael munud o dawelwch a mwynhau chwa o awyr iach.