Ymweld â Chastell a Gardd Powis – beth sydd angen i chi wybod

A few of the Tropical Border blooming in autumn with Powis Castle in the background.

Nid oes angen i chi archebu ymlaen llaw i ymweld â Chastell a Gardd Powis bellach. Mae’n adegau mwy tawel ar ôl 2pm. Yn yr erthygl hon, mae modd i chi ddarganfod popeth sydd angen ei wybod am beth sy'n agored a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Gwybodaeth pwysig 

Rydym yn falch o ddweud bod nifer o'n lleoedd yng Nghymru bellach ar agor. O ddydd Sadwrn 7 Awst, mae Cymru yn symud i Lefel Rhybudd Sero o'r rheoliadau coronafirws a byddwn yn gwneud rhai newidiadau i addasu i'r rheoliadau. Ni fydd angen archebu ymlaen llaw i ymweld â llawer o'n lleoedd yng Nghymru, ond mae archebu'n parhau i fod yn hanfodol yn rhai o'n heiddo bach, gan gynnwys Dolaucothi, Plas yn Rhiw a Tŷ’r Masnachwr Tuduraidd. Gwiriwch y wefan i gynllunio'ch ymweliad.

Cyrraedd a pharcio

Parciwch ym mhrif faes parcio os gwelwch yn dda ac yna cerddwch tuag at y caban mawr pren ble fydd angen i ch ddangos eich cerdyn aelodaeth neu prynu tocyn am fynediad.

Os ydych chi’n ddeiliad bathodyn glas ac yn dymuno defnyddio ein parcio i bobl anabl, parhewch tuag at y prif faes parcio a defnyddiwch yr ardal barcio fychain ar y dde. Gallwch prynu'ch tocynnau neu dangos eich cerdyn aelodaeth yn y siop.

Croesawir faniau gwersylla os ddefnyddir ar gyfer trafnidiaeth ond ni chaniateir aros dros nos.

Ni chyfyngir yr amser gellir treulio yng Nghastell a Gardd Powis yn ystod eich ymweliad.

Cadw’n ddiogel

Yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth, mae angen gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd amgaeedig. Dewch ag un gyda chi os gwelwch yn dda.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad. Os ydych yn dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld.

Beth sydd ar agor?

  • Mae’r ardd ar agor yn ddyddiol o 10am tan 5pm (mynediad olaf am 4pm) Mawrth-Hydref, 10am tan 4pm (mynediad olaf am 3.30pm) Tachwedd-Chwefror. Nodir: dim ond cŵn cymorth cofrestredig sydd yn cael mynediad i'r ardd o mis Mawrth i Hydref.
  • Mae’r Castell a’r Amgueddfa Clive ar agor yn ddyddiol 12-4pm (mynediad olaf 3.30pm). Bydd rhaid ciwio yn y Cwrt ar adegau cyn mynd i fewn.
  • Rydym yn gweithio gyda tîm bychan o wirfoddolwyr ymroddedig ar hyn o bryd ac, ar rhai adegau anaml, mae’n bosib na fyddwn yn gallu agor yn Amgueddfa Clive. Os hoffech ymweld â’r Amgueddfa Clive yn benodol, rydym yn argymell i chi ffonio y diwrnod cyn eich ymweliad ar 01938 551929 i gadarnhau ei fod yn agored.
  • Mae Caffi’r Cwrt (10am-5pm) a Siop Goffi’r Ardd (11am-4pm) ar agor yn ddyddiol yn cynnig diodydd poeth ac oer, teisennau a byrbrydau ysgafn i'w mwynhau yn ein hardal eistedd awyr agored, neu i decawê.
  • Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod ar gael wrth Fynedfa'r Ardd ac yn yr Ardd Ffurfiol. Fydd yr rhain yn cael eu lanhau gan ein tîm cyfleusterau trwy gydol y dydd.

Hygyrchedd

Mae rhan fwyaf o'r llwybr gardd unffordd yn dilyn ffyrdd caled ac mae yna sawl gris, ond mae seddi ar gael ar hyd y llwybr er mwyn i chi orffwys ar hyd y ffordd.

Os oes gennych ofynion hygyrchedd ac angen llwybr byrrach / heb risiau o'r ardd, siaradwch ag aelod o staff a fyddwn mwy na hapus i’ch helpu.

Ymddiheurwn nad yw’r bws wennol yn gweithredu a ni ellir llogi cadeiriau olwyn ar hyn o bryd. Os hoffech trafod mynediad gwastad i’r ardd, siaradwch gyda’n tîm Gwasanaethau Ymwelwyr ar 01938 551929.

Mynediad gyda cwn

Dim ond cŵn cymorth cofrestredig sydd yn cael mynediad i'r ardd o mis Mawrth i Hydref.

Mae croeso i gŵn ar dennyn yn y maes parcio a'r cwrt ond nodir: nid yw'r ystâd ehangach yn berchen i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a gofynnwn ichi barchu dymuniadau'r tirfeddiannwr trwy beidio â mynd â'ch ci ar y tir hwn.