Ymweld â Chastell a Gardd Powis – beth sydd angen i chi wybod

A mother and daughter looking at the spring planting in the borders at Powis Caslt & Garden, National Trust, Wales.

Rydym wedi cael gwared ar y system archebu, felly nid oes angen ichi archebu ymlaen llaw bellach. Yn yr erthygl hon, fe ddewch o hyd i bopeth y mae angen i chi ei wybod o ran beth sydd ar agor a beth i’w ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Cyrraedd a pharcio

Gofynnwn ichi barcio yn y prif faes parcio a dod i’r caban mawr pren lle bydd angen ichi sganio eich cerdyn aelodaeth neu brynu tocyn i gael mynediad i’r eiddo.

Os ydych yn ddeiliad bathodyn glas ac yn dymuno defnyddio ein mannau parcio i bobl anabl, parhewch heibio’r prif faes parcio a defnyddio’r lle parcio bach ar y dde. Gallwch sganio eich cerdyn aelodaeth neu brynu tocyn yn y siop.

Croesawir faniau gwersylla a ddefnyddir ar gyfer trafnidiaeth ond ni chaniateir aros dros nos.

Nid oes cyfyngiad ar yr amser y cewch ei dreulio yng Nghastell a Gardd Powis yn ystod eich ymweliad.

Cadw’n ddiogel

Gofynnwn i bawb ddilyn canllawiau Llywodraeth Cymru pan fyddant yn ymweld. I helpu i gadw pawb yn ddiogel, mae’n dal yn ofynnol eich bod yn gwisgo gorchudd wyneb dan do.

Beth sydd ar agor?

  • Oherwydd gwaith cynnal a chadw, mae’n bosib na fydd rhai ardaloedd a chyfleusterau ar gael ar adegau, ac ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra y mae hyn yn ei achosi.
  • Mae’r ardd ar agor yn ddyddiol o 10am tan 5pm (mynediad olaf am 4:30pm)
  • Mae croeso i gŵn ar dennyn byr yn yr ardd o fis Tachwedd tan fis Chwefror (dim ond cŵn cymorth a ganiateir yn yr ardd o fis Mawrth tan fis Hydref).
  • Mae’r Castell ac Amgueddfa Clive ar gau ar hyn o bryd.
  • Bydd Amgueddfa Clive yn ailagor ar 19 Chwefror a bydd y castell yn ailagor ar 1 Mawrth.
  • Mae Caffi’r Cowrt ar agor 10am-5pm yn cynnig diodydd poeth ac oer, teisennau a byrbrydau ysgafn i’w mwynhau yn y caffi neu i fynd allan.
  • Mae Siop y Cowrt ar agor ar ddyddiau Gwener, Sadwrn a Sul 10am-5pm
  • Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod ar gael wrth fynedfa'r ardd, ac yn yr ardd ffurfiol. Mae ystafell i riant a babi ar gael yn y Cowrt hefyd. Mae ein tîm cyfleusterau yn glanhau’r rhain yn rheolaidd.

Hygyrchedd

Os oes gennych ofynion hygyrchedd ac mae arnoch angen llwybr byrrach / heb risiau o gwmpas yr ardd, siaradwch ag aelod o staff ym mynedfa’r ardd a byddant yn hapus i’ch helpu.

Yn anffodus, nid ydym yn gallu cynnig gwasanaeth bws gwennol na llogi cadeiriau olwyn ar hyn o bryd. Os ydych yn dymuno trafod mynediad gwastad i’r ardd, ffoniwch ein tîm Gwasanaethau Ymwelwyr ar 01938 551929.

Mynediad gyda chŵn

Dim ond cŵn cymorth a ganiateir yn y gerddi Mawrth-Hydref. Mae croeso i gŵn ar dennyn byr Tachwedd-Chwefror.

Mae croeso i gŵn ar dennyn byr drwy gydol y flwyddyn yn y maes parcio a'r cowrt ond daliwch sylw: nid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol sy’n berchen ar yr ystad ehangach a gofynnwn ichi barchu dymuniadau'r tirfeddiannwr drwy beidio â mynd â'ch ci ar y tir hwn.