Dod â’ch ci i Eryri

Cerddwch drwy dirwedd hen chwedlau Eryri. Mae digon o ddewis, o lwybrau rhwydd, hamddenol i deithiau mynyddig mwy egniol. Digon i flino coesau pawb, yn cynnwys eich cyfaill pawennog. Cofiwch fod da byw yn pori ym mhob un bron o’r lleoliadau hyn felly gofalwch fod eich ci ar dennyn.

Cofadail carreg Gelert ym Meddgelert

Craflwyn a Beddgelert 

Dewch â’ch ci i Feddgelert – cartref yr helgi ffyddlon, Gelert. Cewch ddilyn ôl ei droed wrth grwydro o gwmpas y pentref, neu ewch fymryn ymhellach i weld ceunant hardd Aberglaslyn. Gallwch hefyd fynd am dro drwy’r coedwigoedd o gwmpas Craflwyn sy’n filltir i’r gogledd-ddwyrain o Feddgelert. Dilynwch y llwybr o faes parcio Craflwyn i fyny at gadair y cawr i gael golygfeydd ysblennydd o’r dyffryn. Neu ewch i Ddinas Emrys, cartref y ddraig Gymreig. Os ydych chi a’ch ci’n barod am her fe all Llwybr Watkin, sy’n cychwyn yn Hafod y Llan, eich arwain yr holl ffordd i fyny’r Wyddfa. Mae’n daith hir i’r copa felly gofalwch fod gennych chi bopeth fydd ei angen ar gyfer diwrnod ar y mynydd a chofiwch edrych ar y rhagolygon tywydd cyn cychwyn.

Cerddwr ci ger Tryfan, y Carneddau a’r Glyderau, Gwynedd.

Carneddau a Glyderau 

Ewch i Warchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal i weld golygfeydd mynydd a daeareg syfrdanol. Yn ystod misoedd yr haf bydd gwartheg yn pori felly bydd angen cadw eich ci ar dennyn. Beth am osgoi’r torfeydd a mwynhau taith isel o gwmpas glannau Llyn Ogwen gyda mawredd mynyddoedd y Carneddau a’r Glyderau o’ch cwmpas.

Llwybr drwy stad Dolmelynllyn, De Eryri

De Eryri 

Ewch â’ch ci ar daith hanesyddol a darganfod y fan lle sefydlwyd gwreiddiau’r Ymddiriedolaeth, pan ddaeth Dinas Oleu, ger Y Bermo, i’w meddiant yn 1895. Os am daith braf drwy goedwig dilynwch y llwybr o’r Ganllwyd i’r Rhaeadr Ddu ac o gwmpas stad Dolmelynllyn. Byddwch yn siŵr o wlychu ac mae’n fwdlyd yma! Neu cerddwch o gwmpas y llynnoedd yng Nghregennen a rhyfeddu at y golygfeydd draw at Aber y Fawddach a Chadair Idris.

Tir fferm yn Ysbyty Ifan, Eryri

Ysbyty Ifan 

Rydyn ni’n cynnal 39 milltir o lwybrau er mwyn i chi gael darganfod y gornel dawel hon o Eryri. Cychwynnwch ym mhentref Ysbyty Ifan a dilyn hen ffordd y Porthmyn – a ddefnyddiwyd unwaith i gerdded anifeiliaid i farchnadoedd yn Lloegr o fannau mor bell i ffwrdd â Phenrhyn Llŷn. Mae 51 o ffermydd ar y stad felly gofalwch ddod â thennyn oherwydd byddwch yn siŵr o ddod ar draws da byw.

Cwm Wybrnant ger Penmachno, Conwy

Tŷ Mawr Wybrnant 

Ewch am dro o gwmpas dyffryn Cwm Wybrnant gan aros am sbel yn Nhŷ Mawr Wybrnant - cartref y Beibl Cymraeg. Neu gallwch hefyd anelu draw at Ty’n y Coed a cherdded drwy hanes ucheldir Cymru gyda’i afonydd, tir fferm agored a gweddillion coedwig hynafol.