Dod â’ch ci i Eryri?

Cerddwch drwy dirwedd hen chwedlau Eryri. Mae digon o ddewis, o lwybrau rhwydd, hamddenol i deithiau mynyddig mwy egniol. Digon i flino coesau pawb, yn cynnwys eich cyfaill pawennog. Cofiwch fod da byw yn pori ym mhob un bron o’r lleoliadau hyn felly gofalwch fod eich ci ar dennyn.

Cofadail carreg Gelert ym Meddgelert

Craflwyn a Beddgelert 

Dewch â’ch ci i Feddgelert – cartref yr helgi ffyddlon, Gelert. Cewch ddilyn ôl ei droed wrth grwydro o gwmpas y pentref, neu ewch fymryn ymhellach i weld ceunant hardd Aberglaslyn. Fel arfer mae defaid yn rhai o'r caeau ar hyd y llwybr hwn, felly cadwch eich ci ar dennyn. Mae biniau cyhoeddus yn y pentref ar gael hefyd ar gyfer gwastraff cŵn.

Carneddau a Glyderau 

Ewch i Warchodfa Natur Genedlaethol Cwm Idwal i weld golygfeydd mynydd a daeareg syfrdanol. Mae'r llwybr hwn yn pasio trwy dir fferm sy'n cael ei bori gan wartheg a defaid, a hefyd ardaloedd sy'n ffafriol i adar sy'n nythu ar y ddaear a geifr gwyllt; felly bydd angen cadw eich ci ar dennyn. Gallwch hefyd ddianc o'r tyrfaoedd a mwynhau taith gerdded isel o gwmpas Llyn Ogwen, wedi'i hamgylchynu gan golygfeuydd o'r Carneddau a Glyderau. Unwaith eto, bydd angen tennyn gan bod rhan o'r llwybr yn pasio drwy tir fferm ac mae'n debygol y bydd defaid, tra bod yr hanner arall yn golygu cerdded yn ôl ar hyd y briffordd.

Llwybr drwy stad Dolmelynllyn, De Eryri

De Eryri 

Ewch â’ch ci ar daith hanesyddol a darganfod y fan lle sefydlwyd gwreiddiau’r Ymddiriedolaeth, pan ddaeth Dinas Oleu, ger Y Bermo, i’w meddiant yn 1895. Os am daith braf drwy goedwig dilynwch y llwybr o’r Ganllwyd i’r Rhaeadr Ddu ac o gwmpas stad Dolmelynllyn. Byddwch yn siŵr o wlychu ac mae’n fwdlyd yma! Mae yna hefyd ychydig o wartheg ucheldir yn pori yn y goedwig a chyfle y bu ddefaid ar y ffridd, felly cofiwch ddod â thennyn. Efallai y byddwch hefyd yn dod ar draws rhai camfeydd (yn enwedig dros waliau cerrig) lle nad yw'n bosib i ni gynnwys giât sy'n addas i gŵn.

Tir fferm yn Ysbyty Ifan, Eryri

Ysbyty Ifan 

Rydyn ni’n cynnal 39 milltir o lwybrau er mwyn i chi gael darganfod y gornel dawel hon o Eryri. Cychwynnwch ym mhentref Ysbyty Ifan a dilyn hen ffordd y Porthmyn – a ddefnyddiwyd unwaith i gerdded anifeiliaid i farchnadoedd yn Lloegr o fannau mor bell i ffwrdd â Phenrhyn Llŷn. Mae 51 o ffermydd ar y stad felly gofalwch ddod â thennyn oherwydd byddwch yn siŵr o ddod ar draws da byw.

Cwm Wybrnant ger Penmachno, Conwy

Tŷ Mawr Wybrnant 

Ewch am dro o gwmpas dyffryn Cwm Wybrnant gan aros am sbel yn Nhŷ Mawr Wybrnant - cartref y Beibl Cymraeg, lle mae croeso i gŵn ar dennyn o fewn y gerddi. Yn anffodus nid oes biniau gwastraff cŵn ar y safle, felly dewch yn barod i fynd â'ch gwastraff ci adref gyda chi. Neu gallwch hefyd anelu draw at Ty’n y Coed a cherdded drwy hanes ucheldir Cymru gyda’i afonydd, tir fferm agored a gweddillion coedwig hynafol.