Teithiau cerdded addas ar gyfer cŵn yng Nghymru

Beth am adael i’ch ci fynd â chi am dro? Mae gennym ddigonedd o dir yng Nghymru lle gallwch chi a’ch ci fynd am dro yng Nghymru.

Ci yn gorwedd o flaen y Felin Binnau yng Ngardd Bodnant, Conwy

Gerddi Bodnant, Conwy  

Mae croeso i gŵn yn ddyddiol yn ystod y gaeaf (Hydref-Mawrth) ac ar ddyddiau i gŵn (Gwener, Sadwrn a Sul) o Ebrill i Fedi. Archwiliwch 80 erw o erddi, dôl a choedwigoedd. Gofynnwn ichi ein helpu i ofalu am forderi blodau Bodnant, bywyd gwyllt lleol a da byw trwy ddefnyddio'r llwybrau a chadw'ch ci ar dennyn byr (na ellir ei estyn).

Cŵn yn chwarae yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Gwynedd 

Penrhyn yw’r lle i chi a’ch ci, gyda llwybrau di-ri i’w synhwyro a pherthi i’w chwilio. Cofiwch ei gadw ar dennyn byr a chadw ei drwyn allan o ganol y blodau cain yn yr ardd furiog, ond peidiwch â ffrwyno’ch dychymyg! Neu dewch â’ch ci i Lan Faenol, lle mae ‘na lwybr braf drwy’r goedwig at lan y Fenai.

Gardd Plas Newydd yn yr Hydref

Plas Newydd, Môn 

Ar ôl y gwanwyn, bydd hyd yn oed mwy o groeso i gŵn ym Mhlas Newydd. Mae’r llwybr cyfeillgar i gŵn wedi ymestyn i bob rhan o dir y parc ac eithrio’r ardd deras. Neu, os ydych yn chwilio am brofiad mwy anturus fyth, Cemlyn yw’r lle perffaith i flino eich cyfaill pedair pawen.

Ymwelwyr yn mwynhau taith gerdded ar ystâd Erddig, wrth ymyl y Colomendy

Erddig, Wrecsam 

Mae digonedd o gyfle yn Erddig i’ch cŵn fownsio, neidio, synhwyro a sblashio mewn aceri o barcdir. Mae miloedd o gerddwyr cŵn yn tyrru yno bob blwyddyn, yn cael eu denu gan yr ardaloedd eang agored sy’n newid gyda’r tymhorau. Ac os byddwch chi awydd seibiant ar ôl crwydro’r parcdir mae gennym fowlenni dŵr ar gyfer eich cyfaill pedair coes (a digon o finiau cŵn, tenynnau sbâr a bagiau baw os bydd angen).

Bring family and friends for a walk at Chirk Castle

Castell y Waun, Wrecsam 

Dewch â’ch ci i’r 480 erw o ystâd a thir parc yng Nghastell y Waun. Cewch fwynhau taith gerdded ar lwybr hygyrch drwy’r goedwig ac ar amryw o lwybrau eraill a fydd ar agor o fis Mawrth tan fis Hydref. Mae croeso i gŵn yng nghwrt y castell ond nid yn ystafelloedd y castell, yn y gerddi ffurfiol nac yn y Goedwig Hamddena. Mae pedwar bin cŵn ar gael yn y maes parcio ac ar hyd y prif lwybr.

Walker with dog and Pen yr Ole Wen Mountain in the background, Snowdonia

Eryri 

Dilynwch olion chwedlau gyda thaith gerdded fendigedig i fedd Gelert ym Meddgelert. Ewch am y mynyddoedd am dro o gwmpas Cwm Idwal, neu beth am ddianc o'r tyrfaoedd gyda theithiau cefn gwlad dawel yn Nolmelynllyn ac Ysbyty Ifan.Cofiwch fod defaid a gwartheg yn pori ym mron pob un o’r mannau hyn, felly cadwch eich ci ar dennyn; dydyn ni ddim eisiau cynddeiriogi ffermwyr!

Cŵn gyda Phorthdinllaen yn y cefndir

Penrhyn Llŷn 

Mae pob ci yn haeddu trochiad yn y môr ambell waith. Mae teithiau cerdded Penrhyn Llŷn yn berffaith i chi a’ch ci. Cerddwch o fan i fan o gylch y Penrhyn cyfan, mwynhewch lymaid yn nhafarn y Tŷ Coch ym Mhorthdinllaen, rhwbiwch eich traed i glywed tywod Porthor yn sisial neu mwynhewch y filltir gyfan o draeth tywodlyd Llanbedrog. Gallwch hefyd ddod â’ch ci i ystâd Plas yn Rhiw - a mynd â’ch ci am dro yng nghefn gwlad Fron Deg.

Jim, ein ci defaid ni yma, yn mwynhau’r ardd Gedrwydd yn Nhŷ Tredegar

Tŷ Tredegar, Casnewydd 

Mae Tŷ Tredegar yn caru cŵn; o Peeps, hoff ddaeargi yr Arglwydd Tredegar i aelodau pedair pawen y tîm heddiw. Gallwch grwydro o amgylch y parcdir a’r gerddi ffurfiol wrth eich pwysau a gorffen gyda danteithion arbennig i gŵn yn yr ystafell de (hufen iâ a bisgedi). Peidiwch ag anghofio cymryd un o’r taflenni cerdded cŵn - pwy â ŵyr beth fyddwch chi’n ei ddarganfod.

Dog walking on a lead

Dyffryn Gardens, Vale of Glamorgan 

Dogs are welcome on a short lead throughout the whole of Dyffryn's gardens. There’s more than 55 acres to explore, with intimate garden rooms, formal lawns and an extensive arboretum.

Visitors at Stackpole, on the Pembrokeshire Coast Path.

Pembrokeshire 

Escape to the Western edge of Wales with your four-legged friends. Enjoy coastal walks in Stackpole, St David’s Peninsula, Abereiddi to Abermawr, Solva Coast and Southwood Estate. As most of the coast aligns with farms; we do ask that you keep your dog on a lead. Or if you’re looking to marvel at some gardens; visit Colby Woodland Garden. Your dogs can explore the meadow and woodland garden.

Ci yn rhedeg ar y traeth

Gower 

All of our beaches on Gower welcome dogs all year round. Walk along one of Britain’s best beaches - Rhossili, through a hidden valley to Pwll Du or take on Gower’s two day super walks. Please be aware that the local authority has restrictions on most of their beaches between May and September.

Golygfa o gefn gwlad Dolaucothi

Carmarthenshire  

Bring your dog to Carmarthenshire, take a walk along the Dolaucothi estate, visit the Paxtons Tower or enjoy stunning views across Carmarthen Bay on the Ragwen Point walk. Or…have you visited Dinefwr’s brand new, dog friendly cafe yet? It's designed especially for park users to pop in for a quick cuppa without worrying about muddy boots or tying up your four legged friend. Although there are some exceptions at Dinefwr; dogs must be kept on a lead at all times and aren’t permitted in the deer park or Bogwood Boardwalk due to grazing livestock.