Dod â’ch ci i Lŷn

Mae pob ci’n haeddu cael sblash yn y môr ambell waith. Yma yn Llŷn mae ‘na ddigon o lwybrau i’ch plesio chi a’ch cyfaill pedair coes. A pheidiwch ag anghofio eich rhaw-baw; defnyddiwch y biniau baw cŵn neu ewch â’r baw adref efo chi. Mwynhewch gerdded gyda’ch ci!

Man throwing stick for dog

Porthor 

Dewch â’ch ci am dro i Borthor. Does dim gwaharddiadau o Hydref 1 tan Fawrth 31. Yn ystod misoedd yr haf (Ebrill 1 tan Fedi 30) ni chaniateir cŵn ar y traeth – ond gallwch fynd â nhw i’r caffi ac eistedd ar deras y caffi. Gallwch gyrraedd Llwybr Arfordir Cymru i’r ddau gyfeiriad o’r fan hon heb fynd ar y traeth. Neu cerddwch yr arfordir creigiog uwchlaw Porthor trwy gydol y flwyddyn efo’ch ci.

Cŵn gyda Phorthdinllaen yn y cefndir

Porthdinllaen 

Dyma le poblogaidd iawn i fynd â chŵn am dro; cychwyn yn ein maes parcio ym Mhorthdinllaen a dilyn y llwybr ar hyd y traeth i’r pentref pysgota tlws. Gall eich cyfaill pawennog orffwys tra byddwch chi’n ymlacio gyda diod yn Nhafarn y Tŷ Coch. Sylwch fod yna gyfyngiadau ar yr ochr chwith wrth i chi ddod i’r traeth (i gyfeiriad Nefyn) o Ebrill 1af tan Fedi 30ain. O’r Tŷ Coch gallwch barhau ar hyd y llwybr tuag at orsaf y bad achub a thrwy’r cwrs golff yn ôl i’r maes parcio. Cadwch eich ci ar dennyn wrth i chi gerdded drwy’r cwrs golff – dydyn ni ddim eisiau tarfu ar y golffwyr.

Ci yn rhedeg ar y traeth

Traeth Llanbedrog 

Mwynhewch gerdded ar hyd y traeth tywodlyd hwn sy’n filltir o hyd efo'ch ci. Rhwng 1 Ebrill - 31 Medi bydd angen i'ch cŵn fod ar dennyn tan ar ôl y cytiau traeth. Rydym yn cynnig rhawiau-baw am ddim yn y caban croesawu a’r cwbl rydyn ni’n ei ofyn yw eich bod chi’n defnyddio’r bin baw wrth fynedfa’r maes parcio.

Clychau'r Gog ym Mhlas yn Rhiw, Penrhyn Llŷn

Plas yn Rhiw 

Oherwydd y gerddi a’u planhigion hyfryd mae mynediad i gŵn yn gyfyngedig ar stad Plas yn Rhiw. Os ydych chi’n bwriadu dod â’ch ci bydd angen i chi gadw at y goedwig isaf. Cychwynnwch ar y llwybr drwy’r cae o flaen y tŷ; gallwch ddilyn y llwybr hwn yr holl ffordd i’r Fron Deg. I’r rheiny sydd am fwynhau tamaid yn yr ystafell de, mae mainc picnic wedi ei osod yn y cae fel y gallwch chi a’ch cyfaill pawennog ymlacio ar ôl eich taith gerdded. Yn anffodus dim ond cŵn tywys a ganiateir yn y goedwig uchaf, y gerddi a’r tŷ.

Cŵn yn chwarae yn y môr ym Mhenrhyn Llŷn

Porth Meudwy 

Ewch ar bererindod i Borth Meudwy: bae bychan ym mhen pellaf penrhyn Llŷn a oedd unwaith yn fan cychwyn i bererinion ar eu taith i Ynys Enlli. Eisteddwch yn ôl ar y traeth wrth i chi wylio pysgotwyr lleol neu dwristiaid ar eu ffordd i Ynys Enlli.

Y pentir o Aberdaron i Borth Meudwy

Llwybr Arfordir Cymru 

Peidiwch ag anghofio fod Llwybr Arfordir Cymru’n amgylchynu Llŷn a hynny’n rhoi cyfle i chi gerdded fymryn ymhellach gyda’ch cyfaill pawennog. Gwnewch eich ymchwil cyn cychwyn, rhag ofn fod ‘na gyfyngiadau mewn ambell fans.