Ymunwch â thîm Plas Newydd

Placeholder Image

Mae nifer o resymau i ymuno â ni ym Mhlas Newydd a sawl ffordd o wneud hynny – o wirfoddoli i wneud profiad gwaith neu gyfnod preswyl. Mae’n gyfle i wneud ffrindiau newydd, dysgu sgiliau newydd neu, yn syml, i roi rhywbeth yn ôl. Mae sawl ffordd o gynnig eich help – rydych chi’n siŵr o ddod o hyd i rywbeth sy’n gweddu i chi a’ch diddordebau.

Croesawu ymwelwyr
Ydych chi eisiau gwneud gwahaniaeth o ddifri i’r bobl sy’n dod yma ar ymweliad? Fel croesawydd mi fyddwch chi’n gwneud hynny drwy wneud yn siŵr fod pawb yn cael croeso cynnes, helpu pobl o amgylch Plas Newydd a bod yn wyneb cyfeillgar yn y dderbynfa neu’r Ystafell Haul.

Dweud straeon
Beth am ddod yn dywysydd ac arwain grwpiau bach drwy’r plasty neu helpu ymwelwyr i ddeall y straeon sydd ym mhob ystafell, gwrthrych neu ddarlun. Helpwch i ddod â hanes y lle yn fyw drwy ymuno â’n tim a helpu ein hymwelwyr i gael profiad gwerth chweil yma.

Yn yr ardd
Ydych chi’n angerddol am yr ardd ac yn caru bod tu allan? Ymunwch â thîm yr ardd sy’n gofalu am dir Plas Newydd, o bigo blodau i addurno ein ’stafelloedd i drwsio ffens yn yr ardd, mae digon i’w wneud.

Helpu pobl i weld ein gerddi
Gyrrwch ein bws mini neu fygi er mwyn rhoi cyfle i ymwelwyr llai abl weld mwy o Blas Newydd a helpu coesau blinedig nôl at y maes parcio ar ddiwedd y dydd.

Gofalu am ein casgliad
Oes gennych chi ddiddordeb mewn cadwraeth? Ydych chi’n mwynhau trwsio pethau? Helpwch y tîm sy’n gweithio yn y tŷ i ofalu am y gwrthrychau sydd yma ac am yr adeiladau eu hunain.

Rhoi profiad gwych i bobl
Helpwch ni yn ein siopau, ’stafelloedd te neu’r siop goffi i roi gwasanaeth gwych a gwerthu cynnyrch o safon.

Dweud wrth y byd a’r betws amdanon ni
Rydyn ni hefyd yn chwilio am bobl i farchnata Plas Newydd mewn ffyrdd newydd, blaengar.

Edrych ar ôl cefn gwlad
Gwnewch yn fawr o’r wlad o’n cwmpas drwy ein helpu ni i ofalu amdano. Mae ein timau o wardeniaid yn cyflawni nifer o wahanol dasgau - o godi waliau sych i dorri rhedyn. Dyma gyfle i chi ddysgu sgiliau newydd wrth weithio tu allan.

Dewch tu ôl i’r llen
Nid delio gyda’r cyhoedd neu weithio tu allan ydy’r gwaith i gyd. Mae llawer o waith caled yn digwydd tu ôl i’r llen ym Mhlas Newydd felly mae digon o gyfle i helpu mewn ffyrdd eraill fel Cyllid, Gwaith Swyddfa, Llyfrgellwyr a Marchnata Digidol.