Plas Newydd: Prosiect adnewyddu gwasanaethau

Prosiect
Hen ffotograff yn dangos sgaffaldau y tu allan i Blas Newydd yn yr 1930au

Mae rhywfaint o waith cynnal a chadw i’w wneud ar bob cartref ac mae’r un peth yn wir am Blas Newydd, ond ar raddfa ychydig bach mwy.

Dros y blynyddoedd nesaf mae bwriad i wneud llawer iawn o waith adnewyddu gwasanaethau ym Mhlas Newydd, gan newid y rhan fwyaf o’r gwasanaethau mecanyddol, yn cynnwys y systemau gwresogi, trydan a gwasanaethau eraill - rhai ohonynt wedi eu gosod yn yr 1930au.

Mae’n gyffrous nodi nad y tu ôl i’r llenni yn unig y bydd y newidiadau ym Mhlas Newydd. Bwriedir gwneud newidiadau i’r profiad a gynigir i ymwelwyr hefyd er mwyn adlewyrchu’r cyfnod pwysig hwn yn ei hanes. Cyflwynir storïau’r cyfnod a’r bobl a newidiodd Plas Newydd yn yr 1930au i fod yn gartref i deulu fel y gwelwn ni heddiw.

Beth, pam a sut?

Nid yw gwasanaethau mecanyddol wedi’u cynllunio i bara mor hir ag elfennau strwythurol adeiladau fel y waliau a’r toeon.  Daeth yn bryd i ni newid gwasanaethau mecanyddol Plas Newydd er mwyn cynnig lle cysurus a diogel i’n hymwelwyr, y staff a’r trigolion; ac i gyrraedd safonau cadwraeth.

Gofalu am y lle arbennig hwn a’r casgliad yw prif amcan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae'r gwasanaethau newydd a osodir yn debygol o bara am rhwng 50 a 70 mlynedd.

A fydda i’n dal i gael ymweld?

Er y gallai hyn newid, dechreuwyd ar y gwaith archwilio yng ngaeaf 2017 a bydd yn para tan 2020. Trefnwyd i’w wneud mewn ffordd sy’n golygu nad oes raid cau’r tŷ am gyfnodau hir ac sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld y prosiect wrth iddo symud ymlaen a gweld y tŷ fel yr oedd, o bosib, y tro diwethaf y gwnaed gwaith mor sylweddol yn yr 1930au. Cânt weld ystafelloedd yn hollol wag a gweld eitemau o’r casgliad nad ydynt yn y golwg gan amlaf.

Yn ystod y cyfnod hwn, yr unig adeg y bwriedir cau’r tŷ yn llwyr yw dros y gaeaf o'r 3 Tachwedd 2019 tan 29 Chwefror 2020. 

Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn cau rhai o’r ystafelloedd o bryd i’w gilydd dros y misoedd nesaf a symud peth o’r casgliad a’i storio fel y gellir codi estyll lloriau a newid y systemau.  Ein nod yw peidio ag achosi mwy o anhwylustod nag sydd raid, a rhannu’r profiad unwaith-mewn-oes hwn gyda’n hymwelwyr.  Ymunwch â ni a chewch olwg hollol wahanol ar y tŷ.

Postiadau diweddaraf

15 Nov 19

Symud ‘Y Pontydd’

Wrth i’r gwaith archwilio barhau yn yr ystafelloedd storio ar lawr daear y tŷ, roedd angen symud y modelau mawr (a thrwm iawn) o Bont Britannia a Phont Menai i’w cartref newydd, dros dro, mewn rhan arall o’r tŷ. Ar ôl tynnu ffenest, a gyda llawer o gymorth gan sawl aelod o dîm Ynys Môn a Phlas Newydd, roedd ‘Y Pontydd’ ar eu ffordd allan ac i fyny. Roedd aelodau o’r tîm wedi’u gosod mewn lle i godi’r pontydd a’u cynnal ac i gadw llygad ar bob cam o’r daith mewn tasg ofalus a threfnus. Cyn hir, roedd y ddwy bont wedi cyrraedd y Neuadd Gothig yn ddiogel. Dyma fydd eu cartref tan fis Chwefror 2020 pan fydd y tŷ'n ailagor. Mae logisteg prosiect adnewyddu gwasanaethau fel yr un sydd ar droed ym Mhlas Newydd yn bwysig a chymhleth. Yn aml, er mwyn gwneud gwaith mewn un ystafell, mae angen symud rhai o eitemau’r casgliad ac mae’n hanfodol cynllunio’n ofalus ymlaen llaw er mwyn diogelu’r eitemau a’r adeiladwaith.

Symud modelau’r ‘Pontydd’, Plas Newydd.

08 Nov 19

Compownd newydd ar y safle.

Mae compownd newydd y contractwyr yn y man lle’r oedd maes parcio’r staff a’r trigolion, yn union y tu ôl i wal Cowt yr Ystafell Haul. Mae wedi’i osod yn ofalus fel na fydd yn amharu ar olygfeydd o’r tŷ nac ar draws Afon Menai ond mae’n dal yn ddigon agos i’r tîm contractwyr allu mynd a dod yn hwylus. Y swyddfa 'ddeulawr’ newydd yn y compownd fydd canolfan y contractwyr ar y safle dros y ddwy flynedd neu dair nesaf.

Compownd y contractwyr ym Mhlas Newydd, Ynys Môn.

11 Jul 19

Wythnos dechrau gosod Cefn Llwyfan

Mae'r tîm y Tŷ a Chasgliadau yn dechrau symud eitemau a pharatoi ystafelloedd yn barod i'r digwyddiad newydd sbon tu mewn i'r tŷ sy'n dechrau ar ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf, Cefn Llwyfan. Mae contractwyr wedi dechrau ar y gwaith tu allan hefyd, yn adeiladu'r fynedfa newydd i mewn i'r tŷ a'r profiad.

Mynedfa newydd i'r ty a'r profiad newydd yn Blas Newydd yn cael ei adeiladu.