Plas Newydd: Prosiect adnewyddu gwasanaethau

Prosiect
Hen ffotograff yn dangos sgaffaldau y tu allan i Blas Newydd yn yr 1930au

Mae rhywfaint o waith cynnal a chadw i’w wneud ar bob cartref ac mae’r un peth yn wir am Blas Newydd, ond ar raddfa ychydig bach mwy.

Dros y blynyddoedd nesaf mae bwriad i wneud llawer iawn o waith adnewyddu gwasanaethau ym Mhlas Newydd, gan newid y rhan fwyaf o’r gwasanaethau mecanyddol, yn cynnwys y systemau gwresogi, trydan a gwasanaethau eraill - rhai ohonynt wedi eu gosod yn yr 1930au.

Mae’n gyffrous nodi nad y tu ôl i’r llenni yn unig y bydd y newidiadau ym Mhlas Newydd. Bwriedir gwneud newidiadau i’r profiad a gynigir i ymwelwyr hefyd er mwyn adlewyrchu’r cyfnod pwysig hwn yn ei hanes. Cyflwynir storïau’r cyfnod a’r bobl a newidiodd Plas Newydd yn yr 1930au i fod yn gartref i deulu fel y gwelwn ni heddiw.

Beth, pam a sut?

Nid yw gwasanaethau mecanyddol wedi’u cynllunio i bara mor hir ag elfennau strwythurol adeiladau fel y waliau a’r toeon.  Daeth yn bryd i ni newid gwasanaethau mecanyddol Plas Newydd er mwyn cynnig lle cysurus a diogel i’n hymwelwyr, y staff a’r trigolion; ac i gyrraedd safonau cadwraeth.

Gofalu am y lle arbennig hwn a’r casgliad yw prif amcan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae'r gwasanaethau newydd a osodir yn debygol o bara am rhwng 50 a 70 mlynedd.

A fydda i’n dal i gael ymweld?

Yn syml… Byddwch, siŵr!  Ac efallai y cewch chi brofiad gwahanol ond diddorol hefyd.

Er y gallai hyn newid, dechreuwyd ar y gwaith archwilio yng ngaeaf 2017 a bydd yn para tan 2020. Trefnwyd i’w wneud mewn ffordd sy’n golygu nad oes raid cau’r tŷ am gyfnodau hir ac sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld y prosiect wrth iddo symud ymlaen a gweld y tŷ fel yr oedd, o bosib, y tro diwethaf y gwnaed gwaith mor sylweddol, yn yr 1930au. Cânt weld ystafelloedd yn hollol wag a gweld eitemau o’r casgliad nad ydynt yn y golwg gan amlaf.

Yn ystod y cyfnod hwn, yr unig adeg y bwriedir cau’r tŷ yn llwyr yw dros y gaeaf, o fis Tachwedd 2018 tan 15 Chwefror 2019. 

Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn cau rhai o’r ystafelloedd o bryd i’w gilydd dros y misoedd nesaf a symud peth o’r casgliad a’i storio fel y gellir codi estyll lloriau a newid y systemau.  Ein nod yw peidio ag achosi mwy o anhwylustod nag sydd raid, a rhannu’r profiad unwaith-mewn-oes hwn gyda’n hymwelwyr.  Ymunwch â ni a chewch olwg hollol wahanol ar y tŷ yn 2019.

Postiadau diweddaraf

11 Jul 19

Wythnos dechrau gosod Cefn Llwyfan

Mae'r tîm y Tŷ a Chasgliadau yn dechrau symud eitemau a pharatoi ystafelloedd yn barod i'r digwyddiad newydd sbon tu mewn i'r tŷ sy'n dechrau ar ddydd Sadwrn 20 Gorffennaf, Cefn Llwyfan. Mae contractwyr wedi dechrau ar y gwaith tu allan hefyd, yn adeiladu'r fynedfa newydd i mewn i'r tŷ a'r profiad.

Mynedfa newydd i'r ty a'r profiad newydd yn Blas Newydd yn cael ei adeiladu.

06 Jun 19

Glanhau cefnlen Whistler a’i phacio i’w chadw

Efallai ei bod yn ymddangos yn dawel o gwmpas y tŷ ar hyn o bryd ond mae digon yn digwydd y tu ôl i’r llenni wrth i ni ddal ati i baratoi a symud pethau i rai o’r ystafelloedd sydd wedi’u cau er mwyn i’r contractwyr wneud eu gwaith. Yn ddiweddar, ymunodd arbenigwraig cadwraeth darluniau, Annabelle, â thîm y Tŷ a’r Casgliadau er mwyn helpu i lanhau a chadw cefnlen theatr fawr a baentiwyd gan yr artist Rex Whistler yn yr 1930au. Mae’r darlun wedi’i bacio’n ddiogel erbyn hyn tan ddiwedd y gwaith. Mae murlun Rex Whistler yn dal i’w weld yn yr ystafell fwyta ym Mhlas Newydd hyd nes i’r tŷ gau dros y gaeaf ar 3 Tachwedd 2019.

Tîm y Tŷ a’r Casgliadau ym Mhlas Newydd, Ynys Môn, yn pacio cefnlen Whistler i’w chadw’n ddiogel.

01 May 19

Codi'r llawr

Dros gyfnod y Pasg, bu’r tîm o gontractwyr arbenigol yn gwneud gwaith ‘agor’, yn bennaf yn yr ystafell ymolchi a’r landin i fyny’r grisiau. Os buoch yma yn ystod yr wythnosau diwethaf, fe welsoch ffilm wedi’i chyflymu o’r tîm yn codi pabell arbennig er mwyn chwilio am asbestos mewn amgylchedd diogel, o dan reolaeth. Bydd y gwaith hanfodol hwn yn roi gwybodaeth fanwl i’r contractwyr ynglŷn â’r math o asbestos sydd ar y safle, ymhle mae'r asbestos o dan estyll y llawr, faint ohono sydd yno a faint o le sydd ar gyfer pibellau newydd. Mae'r ystafelloedd i fyny’r grisiau’n agored eto erbyn hyn wrth i ni baratoi ar gyfer cam nesaf y broses. Diolch i’n holl ymwelwyr a ddaeth draw dros y Pasg. Roedd y tîm wrth eu bodd o gael ymateb mor gadarnhaol a chwestiynau mor ddifyr am y prosiect. #PlacesMatter

Un o dîm o gontractwyr arbenigol asbestos yn gwneud gwaith ‘agor’ mewn pabell arbennig.