Plas Newydd: Prosiect adnewyddu gwasanaethau

Prosiect
Hen ffotograff yn dangos sgaffaldau y tu allan i Blas Newydd yn yr 1930au

Mae rhywfaint o waith cynnal a chadw i’w wneud ar bob cartref ac mae’r un peth yn wir am Blas Newydd, ond ar raddfa ychydig bach mwy.

Dros y blynyddoedd nesaf mae bwriad i wneud llawer iawn o waith adnewyddu gwasanaethau ym Mhlas Newydd, gan newid y rhan fwyaf o’r gwasanaethau mecanyddol, yn cynnwys y systemau gwresogi, trydan a gwasanaethau eraill - rhai ohonynt wedi eu gosod yn yr 1930au.

Mae’n gyffrous nodi nad y tu ôl i’r llenni yn unig y bydd y newidiadau ym Mhlas Newydd. Bwriedir gwneud newidiadau i’r profiad a gynigir i ymwelwyr hefyd er mwyn adlewyrchu’r cyfnod pwysig hwn yn ei hanes. Cyflwynir storïau’r cyfnod a’r bobl a newidiodd Plas Newydd yn yr 1930au i fod yn gartref i deulu fel y gwelwn ni heddiw.

Beth, pam a sut?

Nid yw gwasanaethau mecanyddol wedi’u cynllunio i bara mor hir ag elfennau strwythurol adeiladau fel y waliau a’r toeon.  Daeth yn bryd i ni newid gwasanaethau mecanyddol Plas Newydd er mwyn cynnig lle cysurus a diogel i’n hymwelwyr, y staff a’r trigolion; ac i gyrraedd safonau cadwraeth.

Gofalu am y lle arbennig hwn a’r casgliad yw prif amcan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ac mae'r gwasanaethau newydd a osodir yn debygol o bara am rhwng 50 a 70 mlynedd.

A fydda i’n dal i gael ymweld?

Yn syml… Byddwch, siŵr!  Ac efallai y cewch chi brofiad gwahanol ond diddorol hefyd.

Er y gallai hyn newid, dechreuwyd ar y gwaith archwilio yng ngaeaf 2017 a bydd yn para tan 2020. Trefnwyd i’w wneud mewn ffordd sy’n golygu nad oes raid cau’r tŷ am gyfnodau hir ac sy’n rhoi cyfle i ymwelwyr weld y prosiect wrth iddo symud ymlaen a gweld y tŷ fel yr oedd, o bosib, y tro diwethaf y gwnaed gwaith mor sylweddol, yn yr 1930au. Cânt weld ystafelloedd yn hollol wag a gweld eitemau o’r casgliad nad ydynt yn y golwg gan amlaf.

Yn ystod y cyfnod hwn, yr unig adeg y bwriedir cau’r tŷ yn llwyr yw dros y gaeaf, o fis Tachwedd 2018 tan 15 Chwefror 2019. 

Fodd bynnag, efallai y bydd gofyn cau rhai o’r ystafelloedd o bryd i’w gilydd dros y misoedd nesaf a symud peth o’r casgliad a’i storio fel y gellir codi estyll lloriau a newid y systemau.  Ein nod yw peidio ag achosi mwy o anhwylustod nag sydd raid, a rhannu’r profiad unwaith-mewn-oes hwn gyda’n hymwelwyr.  Ymunwch â ni a chewch olwg hollol wahanol ar y tŷ yn 2019.

Postiadau diweddaraf

01 May 19

Codi'r llawr

Dros gyfnod y Pasg, bu’r tîm o gontractwyr arbenigol yn gwneud gwaith ‘agor’, yn bennaf yn yr ystafell ymolchi a’r landin i fyny’r grisiau. Os buoch yma yn ystod yr wythnosau diwethaf, fe welsoch ffilm wedi’i chyflymu o’r tîm yn codi pabell arbennig er mwyn chwilio am asbestos mewn amgylchedd diogel, o dan reolaeth. Bydd y gwaith hanfodol hwn yn roi gwybodaeth fanwl i’r contractwyr ynglŷn â’r math o asbestos sydd ar y safle, ymhle mae'r asbestos o dan estyll y llawr, faint ohono sydd yno a faint o le sydd ar gyfer pibellau newydd. Mae'r ystafelloedd i fyny’r grisiau’n agored eto erbyn hyn wrth i ni baratoi ar gyfer cam nesaf y broses. Diolch i’n holl ymwelwyr a ddaeth draw dros y Pasg. Roedd y tîm wrth eu bodd o gael ymateb mor gadarnhaol a chwestiynau mor ddifyr am y prosiect. #PlacesMatter

Un o dîm o gontractwyr arbenigol asbestos yn gwneud gwaith ‘agor’ mewn pabell arbennig.

01 Apr 19

Bydd pethau’n edrych braidd yn wahanol.

Yn ystod mis Ebrill, bydd tîm arbenigol o gontractwyr yn gwneud gwaith archwilio hanfodol yn y tŷ er mwyn paratoi ar gyfer prosiect adnewyddu gwasanaethau. Bydd y llwybr trwy’r tŷ dipyn yn wahanol i’r arfer, ac efallai y gwelwch ragor o bobl nag arfer mewn dillad gwaith! Wrth i’r gwaith ddechrau, ein nod yw tarfu cyn lleied ag y gallwn ar ein staff, ein gwirfoddolwyr a’r holl ymwelwyr sy’n dod i’r tŷ. Byddwn yn cadw mewn cysylltiad â phawb fel eu bod yn gwybod beth sy’n digwydd. Os ydych yn bwriadu ymweld â ni rhwng 1af a 28 Ebrill 2019, fe welwch chi rai o’r newidiadau hyn yn digwydd. Byddwn yn rhannu clipiau fideo diweddar o’r gwaith fel y cewch weld yn union beth sy’n digwydd ‘y tu ôl i’r llenni’. Mae ein gwirfoddolwyr, ein staff a’n contractwyr yn awyddus i rannu’r stori gyda chi, felly cofiwch fod croeso i chi ofyn beth sy’n digwydd!

Adeiledd diogelwch yn yr ystafell frecwast ym Mhlas Newydd.

31 Jan 19

Dirgryniadau da

Fel rhan o’r prosiect, byddwn yn newid prif bibellau gwresogi’r tŷ. Er mwyn gwneud hyn, bydd angen i ni gloddio yn y coridor concrit sy’n rhedeg y tu ôl i furlun enwog Rex Whistler. Bydd y gwaith yn cynnwys drilio, creidd-samplu a thorri trwy’r llawr concrit. Yn ogystal â chreu llanast a sŵn, bydd yn achosi dirgryniadau, i wahanol raddau, yn y llawr a’r waliau cyfagos. Er mwyn sicrhau nad yw’r murlun yn cael ei ddifrodi yn ystod y gwaith, roeddem am brofi’r dulliau y byddai’r contractwyr yn eu defnyddio a mesur gwahanol lefelau'r dirgryniadau. Mae’r prawf wedi rhoi llawer o wybodaeth ddefnyddiol i ni am y math o offer y byddwn yn eu defnyddio yn y rhan hon o’r tŷ. Mae hefyd wedi’n helpu ni i ddeall pa lefelau goddefiant y mae angen i ni eu pennu a bod angen i ni reoli amledd y gwaith torri yn y man hwnnw.

Mesurydd dirgryniadau wedi’i osod yn y coridor y tu ôl i furlun Whistler.