Gwirfoddoli ar Ynys Môn

volunteer drives family in a buggy

Os buoch yn ystyried gwirfoddoli neu os ydych yn awyddus i wneud rhywbeth gwahanol yn 2021, beth am wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd

Bwyd i’r enaid

Dyma rai rhesymau da dros wirfoddoli: -

  • Gwelwyd bod pobl sy’n gwirfoddoli’n tueddu i fod yn hapusach a’n llai tueddol o gael iselder. 
  • Mae pobl sy’n gwirfoddoli’n dweud ei fod yn lles i’w hiechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol.
  • Mae gwirfoddolwyr yn helpu i greu ac i gynnal cymunedau iachus. Yn ddiweddar, bu ein gwirfoddolwyr yn helpu ar ddyddiau lle bu disgyblion o ysgolion lleol yn ymuno â ni fel garddwyr am ddiwrnod.

O Ddehonglwyr y Plasty i Geidwaid Gwiwerod Cochion

Mae gennym amrywiaeth eang o rolau gwirfoddoli ym Mhlas Newydd. Mae Dehonglwyr y Plasty’n defnyddio’u gwybodaeth am y tŷ a'i gasgliad i helpu pobl i ddysgu am Blas Newydd a chael dealltwriaeth ddyfnach o'i hanes cyfoethog a'r cymeriadau sydd wedi gadael eu hôl arno dros y canrifoedd.

Mae gyrwyr gwirfoddol y bygis yn debyg i sêr rasys Fformiwla 1 – heb y ceir, y cyflymder a’r siampên! Ond o ddifri, mae ganddyn nhw waith pwysig yn helpu ymwelwyr fyddai’n cael trafferth cerdded yn ôl a blaen i’r maes parcio neu i lawr at y tŷ.

Cewch groeso cynnes gan wirfoddolwyr y ganolfan groeso neu’r cynorthwywyr croeso sy’n helpu i ddangos y ffordd i bobl ac yn cynnig gwybodaeth gyffredinol ar ddechrau neu ddiwedd y dydd.  Maen nhw’n gallu gwneud tipyn o bopeth ac yn sirioli pawb hyd yn oed mewn gwynt a glaw.

A wyddech chii fod gennym Geidwaid Gwirfoddol Gwiwerod Cochion yma ym Mhlas Newydd?  Nhw sy’n arwain ymwelwyr trwy Goed y Llaethdy bob dydd gan eu helpu i ddysgu am y gwiwerod cochion sydd wedi ymgartrefu'n hapus ym Mhlas Newydd. 

Os hoffech wybod rhagor am wirfoddoli, ewch i’n gwefan neu cysylltwch ag Izzie, ein Swyddog Gwirfoddoli a Chymuned, ar 01248 711945 neu izzie.kitching@nationaltrust.org.uk