Gwirfoddoli ar Ynys Môn

Un o’r Cynorthwywyr Propiau gwirfoddol, Stuart, yn sgwrsio ag ymwelwyr yn yr Ystafell Gerdd yma'n Blas Newydd.

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr, ymwelwyr a chefnogwyr yw ein prif bryder yn unol â dilyn canllawiau'r Llywodraeth ar bellhau cymdeithasol, felly mae ein tai, siopau, caffis, gerddi a pharciau bellach ar gau, ac o Fawrth 24 ymlaen bydd ein holl feysydd parcio yn cau. Fodd bynnag, bydd llawer yn ddiolchgar am gefnogaeth pan fyddant yn ailagor. Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, cadwch lygad am gyfleoedd yn y dyfodol.

Os buoch yn ystyried gwirfoddoli neu os ydych yn awyddus i wneud rhywbeth gwahanol yn 2020, beth am wirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn Nhŷ a Gardd Plas Newydd neu un o’n safleoedd awyr-agored ar Ynys Môn neu Glan Faenol.

Bwyd i’r enaid

Dyma rai rhesymau da dros wirfoddoli: -

  • Gwelwyd bod pobl sy’n gwirfoddoli’n tueddu i fod yn hapusach a’n llai tueddol o gael iselder. 
  • Mae pobl sy’n gwirfoddoli’n dweud ei fod yn lles i’w hiechyd corfforol, meddyliol ac emosiynol.
  • Mae gwirfoddolwyr yn helpu i greu ac i gynnal cymunedau iachus. Yn ddiweddar, bu ein gwirfoddolwyr yn helpu ar ddyddiau lle bu disgyblion o ysgolion lleol yn ymuno â ni fel garddwyr am ddiwrnod.

O Gynorthwywyr Propiau i Geidwaid Gwiwerod Cochion

Rydym yn chwilio am wirfoddolwyr mewn gwahanol feysydd.    Mae gennym bobl sy’n gosod y props at ati er mwyn helpu’r ymwelwyr i fwynhau gwaith dehongli ‘Cefn Llwyfan’, sy’n adrodd stori’r gwaith hanfodol sydd ar y gweill yn y tŷ.   Nid y tu mewn y gwelwch bob gwirfoddolwr.  Mae gennym arddwyr gwirfoddol sy’n gwneud gwaith ymarferol i gadw’r gerddi ar eu gorau o dymor i dymor.

Mae gyrwyr gwirfoddol y bygis yn debyg i sêr rasys Fformiwla 1 – heb y ceir, y cyflymder a’r siampên! Ond o ddifri, mae ganddyn nhw waith pwysig yn helpu ymwelwyr fyddai’n cael trafferth cerdded yn ôl a blaen i’r maes parcio neu i lawr at y tŷ.

Cewch groeso cynnes gan wirfoddolwyr y ganolfan groeso neu’r cynorthwywyr croeso sy’n helpu i ddangos y ffordd i bobl ac yn cynnig gwybodaeth gyffredinol ar ddechrau neu ddiwedd y dydd.  Maen nhw’n gallu gwneud tipyn o bopeth ac yn sirioli pawb hyd yn oed mewn gwynt a glaw.

A wyddech chii fod gennym Geidwaid Gwirfoddol Gwiwerod Cochion yma ym Mhlas Newydd?  Nhw sy’n arwain ymwelwyr trwy Goed y Llaethdy bob dydd gan eu helpu i ddysgu am y gwiwerod cochion sydd wedi ymgartrefu'n hapus ym Mhlas Newydd. 

Os mai cadwraeth neu ymchwil yw’ch diddordeb, mae gennym gyfleoedd i chi wirfoddoli hefyd ac rydym bob amser yn datblygu cyfleoedd newydd ar gyfer pobl â gwahanol sgiliau. Felly, mae gennym rywbeth at ddant pawb, o bob oed a phob gallu, ac fe gewch roi cymaint neu gyn lleied o amser ag y gallwch. Mae pob awr yn help mawr i’n gwaith ac rydym yn ddiolchgar am beth bynnag y gallwch ei gynnig.