Ymweld â Blas Newydd; beth sydd angen i chi wybod

Gerddi Plas Newydd o’r awyr

Yn yr erthygl hon, mae modd i chi ddarganfod popeth sydd angen ei wybod am amseroedd agor, a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Cyrraedd a pharcio 

  • Mae gennym faes parcio digon mawr ym Mhlas Newydd, ond mae hi yn medru llenwi ar arddegau prysur.  Rydym yn gofyn i bawb parcio'n ofalus ac yn daclus. Yn ogystal â hyn, mae gennym le parcio dynodedig ar gyfer deiliaid bathodyn glas.
  • Croesawir faniau gwersylla os ddefnyddir ar gyfer trafnidiaeth ond ni chaniateir aros dros nos. Ni chaniateir carafanau na bysiau ar hyn o bryd. 
  • Ni chyfyngir yr amser gellir treulio ym Mhlas Newydd yn ystod eich ymweliad.

Cadw’n ddiogel 

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad. Os ydych yn dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 10 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld. 

Yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth, mae angen gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd amgaeedig o Ddydd Llun 14 Medi. Dewch ag un gyda chi os gwelwch yn dda. 

Beth sydd ar agor? 

  • Mae'r ardd (mynediad olaf am 4pm) ar agor o 10.30am tan 5pm, 7 diwrnod y wythnos. 
  • Mae'r Caffi'r Hen Laethdy ar agor rhwng 10.00am a 4.30pm bob dydd gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, byrbrydau ysgafn a brechdanau i'w fwyta mewn neu i decawê. Rydym wedi cyflwyno mesurau diogelwch newydd gan gynnwys sgriniau wrth ein til, mannau casglu a llwybrau wedi'u marcio. Os ydych chi'n eistedd i mewn neu yn defnyddio ein seddi awyr agored, byddwn yn gofyn i chi sganio'ch cerdyn aelodaeth neu, os nad ydych chi'n aelod, i adael manylion cyswllt byr ar gyfer y rhaglen Prawf, Olrhain ac Amddiffyn.
  • Mae'r Ciosg yr Haul i lawr yn y cwrt wrth y ty ar agor bob dydd (os bydd y tywydd yn caniatáu) gan weini dewis cyfyngedig o ddiodydd, cacennau, brechdanau, a hufen ia i decawê.
  • Mae'r siop yr Hen Laethdy ar agor 10.30am tan 4.30pm bob dydd.
  • Mae'r parc chwarae ar agor.
  • Mae'r cwrs golff Frisbee ar agor ac am ddim, ond bydd angen dod a Frisbee o gartref neu mae'n bosib prynu rhai o'r siop. 

Cŵn

Mae croeso i gŵn ymhob ardal allanol heblaw am yr Ardd Teras Eidalaidd.  Gofynnwn i chi gadw eich ci ar dennyn drwy’r amser.

Hygyrchedd 

Mae rhan fwyaf o'r llwybr gardd yn dilyn ffyrdd caled ac mae yna sawl gris, ond mae seddi ar gael ar hyd y llwybr er mwyn i chi orffwys ar hyd y ffordd. 

Os oes gennych ofynion hygyrchedd ac angen llwybr byrrach / heb risiau o'r ardd, siaradwch ag aelod o staff a fyddwn mwy na hapus i’ch helpu. 

Yr ardd 

Mae’r ardd yn edrych yn hyfryd ar hyn o bryd, ond dydi pethau ddim yn union fel rydych chi wedi’i arfer gweld. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae pawb wedi bod yn aros adref er mwyn diogelwch. Oherwydd hyn, nifer bach o’r garddwyr sydd wedi bod yn gweithio ar y safle. 

Mae yna dîm bach wedi dychwelyd i’r eiddo ond nid gymaint ag sydd fel arfer felly ni fydd y gerddi wedi’i docio fel y disgwylir.  Mae yna chwyn yma ac acw felly os fedrwch chi fod yn amyneddgar gyda ni wrth inni drio gwneud gymaint y gallwn a mwynhewch y pleserau eraill mae’r gerddi’n cynnig.  

 

Newid eich archeb

Os bydd eich cynlluniau'n newid ac na allwch wneud eich ymweliad, gallwch newid neu ganslo'ch archeb yn hawdd. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl fel y gellir sicrhau bod y tocynnau ar gael i ymwelwyr eraill.

Os ydych yn aelod, gellir gweld yr opsiwn i ganslo neu newid eich archeb yn eich e-bost cadarnhad trwy ddewis ‘view and manage your order online' o dan eich crynodeb archeb.

Os nad ydych yn aelodau, ffoniwch ni ar 0344 249 1895 i drafod newid eich archeb.