Fferm Hafod y Llan

Sheep herding  at Hafod Y Llan

Mae Hafod y Llan yn ymestyn o waelod y dyffryn yn Nant Gwynant i fyny llethrau serth, trawiadol, yr Wyddfa. Gallwch gerdded ar hyd Llwybr Watkin o’r maes gwersylla ar y fferm, heibio i olion gorffennol diwydiannol Cwm Llan, trwy Warchodfa Natur Genedlaethol ac i fyny i gopa uchaf Cymru.

Ffordd o fyw 

Hafod y Llan yw’r fferm fwyaf rydym ni’n ei rheoli ein hunain ac mae’n gartref i ddefaid mynydd Cymreig gwydn, Gwartheg Duon Cymreig, ychydig o alpacas a golygfeydd ysblennydd.

Aelodau’r tîm yw Rheolwr y Fferm, Arwyn Owen, a thri bugail, Elgan, Roger a Trefor. Mae’r gwaith yn newid yn ôl y tymor. Ymhlith yr amserau prysuraf mae adeg defaid ac ŵyn ddechrau’r gwanwyn, amser cneifio ddechrau’r haf ac adeg hel y defaid o’r mynydd ddechrau’r hydref. 

Meithrin byd natur ar y fferm

Mae rhan o’r fferm wedi’i dynodi’n Warchodfa Natur Genedlaethol ac mae ei chyfoeth yn cynnwys cynefinoedd fel gorgors, rhos a choed meryw yn ogystal â choetiroedd derw pwysig.

Mae’r tîm yn cydweithio’n agos â’n ceidwad cadwraeth a’n ceidwaid ardal er mwyn sicrhau bod y tir yn cael ei reoli er budd natur. Rydym yn plannu rhagor o goed, yn monitro’r llystyfiant ac yn trwsio llwybrau troed sydd wedi erydu, yn ogystal ag yn bugeilio’r defaid i’w cadw draw oddi wrth blanhigion sensitif.

Fferm sy’n paratoi at y dyfodol

Mewn ymgais i leihau ein hôl troed carbon a pharatoi at ddyfodol glanach a mwy cynaliadwy, rydym wedi gosod technoleg ynni adnewyddadwy ar y fferm – o banel solar ar do’r beudy, i foeler biomas i gynhesu’r swyddfa a phwmp gwres o’r ddaear i gynhesu bwthyn gwyliau Hen Dŷ.  Mae’r llethrau serth a’r ffaith fod yma ddigonedd o ddŵr yn golygu ein bod wedi gallu gosod cynllun trydan dŵr hefyd.

The hydro intake weir at Hafod y Llan farm, Snowdonia

Troi dŵr yn elw i gadwraeth  

Darganfod sut rydyn ni’n pweru ein lleoliadau yng Nghymru gyda phŵer hydro-electrig.

Gorffennol cyfoethog ac amrywiol

Bu Hafod y Llan yn ein gofal ni ers 1998 ond mae’r straeon am y llecyn hardd hwn yn mynd yn ôl yn bellach o lawer.

Ruined miner's building at Cwm Llan on Hafod Y Llan farm, Snowdonia,

Cymerwch gipolwg ar orffennol difyr y fferm 

O lwybrau troed pwysig i gysylltiadau â thywysogion ac olion cyfnod diwydiannol.

Aros ar y fferm

Gwartheg Duon Cymreig ymysg plu'r gweunydd yn fferm Hafod y Llan

Taith Hafod y Llan, Craflwyn

Gofalus! Efallai y gwelwch ddreigiau! Ie, bydd y daith hon yn eich cludo i dir y creaduriaid hudolus a chwedlonol ar gopa Dinas Emrys.