Gweithgareddau egnïol yn ardal Craflwyn a Beddgelert

Placeholder Image

Os ydych chi’n awyddus i ddianc o brysurdeb bywyd, neu efallai’n chwilio am wefr adrenalin mae rhywbeth at ddant pawb yma. Mae yna lwybrau hyfryd i’w dilyn a llawer o bethau i’w darganfod o gwmpas Craflwyn a Beddgelert.

Cerdded

Mae dewis gwych o lwybrau a theithiau cerdded o gwmpas yr ardal hon. O gerdded rhwydd ar lannau  afonydd i ddringfeydd serth at gopa’r Wyddfa, mae yna lwybr ar gyfer pob gallu.

Mae Ceunant Aberglaslyn yn llawn lliw ym mhob tymor a thuag at ddiwedd yr hydref mae’n bosib y gwelwch chi eogiaid yn ymdrechu i nofio i fyny’r afon i silio (neu fwrw grawn)..

Os hoffech chi brofi ychydig o antur beth am roi cynnig ar Lwybr Watkin? Mae hwn yn mynd â chi i gopa’r Wyddfa.  Ond gwyliwch, nid yw’n llwybr i’r gwangalon. Dyma rai yn unig o’n hoff lwybrau.

Caiacio

Mae’r afon yng Ngheunant Aberglaslyn yn un Gradd 5 anodd. Mae’n afon ar gyfer yr arbenigwyr felly, a bydd yn denu padlwyr profiadol pan fydd lefel y dŵr yn iawn. Gall dechreuwyr roi cynnig ar ddŵr gwastad Llyn Gwynant a symud ymlaen i’r dyfroedd afon esmwyth rhwng y llyn hwn a Llyn Dinas. Oddi yno i Feddgelert, mae’r afon wedi’i graddio’n 2 a 3.

Mae yna drefniant mynediad rhwng perchnogion tir, y gymdeithas bysgota a’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol er mwyn diogelu gwelyau silio’r eogiaid rhag cael eu tarfu.  Peidiwch â chaiacio ceunant Aberglaslyn rhwng mis Mawrth a mis Hydref, os gwelwch yn dda.

Caniateir mynediad i Afon Glaslyn dim ond pan fydd lefel y dŵr yn ddigon uchel. Gosodwyd mesuryddion ar hyd yr afon mewn gwahanol fannau er mwyn gallu gweld a yw lefelau’r dŵr yn addas ar gyfer padlo.

Beicio mynydd a seiclo

Er bod Coedwig Beddgelert yn cynnig rhai llwybrau sy’n addas i ddechreuwyr, bydd y rhan fwyaf o’r selogion beicio mynydd yn mynd i Goed y Brenin, Dolgellau. Mae’r ganolfan honno’n denu beicwyr anturus o bob cwr o’r Deyrnas Unedig.

Os am antur wefreiddiol rhowch gynnig ar feicio mynydd
Beiciwr mynydd ar lwybr coedwig
Os am antur wefreiddiol rhowch gynnig ar feicio mynydd

I reidwyr beics ffyrdd mae yna ddringfeydd sy’n ‘herio’r ysgyfaint’ ac yn arwain at olygfeydd bendigedig. Mae cwblhau’r ddringfa ffordd o Feddgelert i Ben-y-Pass yn rhywbeth y byddai unrhyw feiciwr yn falch ohono.

Cofiwch fod yna gyfyngiadau ar feicio llwybrau marchogaeth yr Wyddfa. I osgoi damweiniau sy’n ymwneud â beicwyr a cherddwyr ar y llwybrau prysur iawn yn ystod y tymor ymwelwyr, mae yna gytundeb gwirfoddol rhwng Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri, Cyngor Gwynedd, CTC, Undeb Beicio Cymru a’r Gymdeithas Feicio Mynydd Ryngwladol. Cytunwyd na ddylai beicwyr seiclo ar yr Wyddfa rhwng 10am a 5pm o Fai 1 i Fedi 30.

Llogi beic

Mae Beddgelert Bikes, yng Nghoedwig Beddgelert, ar agor gydol y flwyddyn i logi beics mynydd, tandems, seddi plant a beics trelar.

Dringo creigiau

Mae un o ddringfeydd mwyaf anarferol Cymru, Lockwood’s Chimney, i’w chael ar Glogwyn y Wenallt uwchlaw Llyn Gwynant. Cafodd y ddringfa, sy’n cynnwys sgrialfa i fyny drwy dwnnel yn y mynyddd, ei henwi ar ôl Arthur Lockwood, cyn-berchennog Gwesty Pen-y-Gwryd, sef y cyntaf i’w dringo.

Roedd dringo’r llwybr mynydd hwn yn draddodiad ar noswyl canol haf. Mae Lockwood’s Chimney yn addas dim ond i’r rheiny sy’n brofiadol ac yn ddewr ac fe gânt eu gwobrwyo â golygfeydd syfrdanol o’r mynyddoedd ar ôl cyrraedd y top.

Mewn mannau eraill mae yna glogwyni bychan, eto ar gyfer y rheiny sydd â digon o brofiad o ddringo yn yr awyr agored.

Mae digon yma ar gyfer dringwyr mwy profiadol
Dringwr creigiau
Mae digon yma ar gyfer dringwyr mwy profiadol