Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Fferm ucheldir yn Eryri sy'n cynnig cyfle i ffermwyr ifanc ennill profiad ymarferol mewn ffermio er lles natur.

Yn dilyn apêl lwyddiannus i warchod y fferm yn 2011 rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda CFfI Cymru i gynnig ysgoloriaeth 13 mis, gyda thâl, i aelodau CFfI Cymru sydd rhwng 18-26 oed.
 
" Mae’n gyfle ardderchog i ffermwr ifanc ennill profiad ymarferol gwerthfawr o reoli fferm"
- Y mentor, Arwyn Owen

Yn ogystal â rheoli diadell o ddefaid mynydd Cymreig a gyr o wartheg duon Cymreig, mae’r fferm yn cymryd rhan yng nghynllun Amaeth-Amgylcheddol Glastir ac yn cynnwys sawl Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, felly mae pwyslais mawr ar ffermio cadwraethol. 

Mae’r ysgolorion yn helpu i reoli rhywogaethau ymledol fel Rhododendron ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw ymarferol fel codi waliau a ffensio. Maent hefyd yn cael eu hannog i fynd ar gyrsiau hyfforddi, fel gyrru tractor, tynnu trelar, hwsmona a chneifio. 
 
Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr o ffermio a chymwysterau, mae’r ysgolor llwyddiannus yn derbyn cyflog a goriadau i fflat dwy lofft ar y fferm am flwyddyn. 
 
 
 
 

Newidiadau ar y gweill

Yn dilyn pum mlynedd o gynnal ysgoloriaeth flynyddol yn Llyndy Isaf, yn Eryri, mae'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a CFfI Cymru wedi penderfynu adolygu'r fformat i helpu parhau i gynnig y cyfle gorau posibl i bobl ifanc.

Eglurodd Arwyn Owen,  Rheolwr Fferm, Hafod y Llan a mentor yr Ysgoloriaeth: "Ma rhai o'r adborth a gawsom am yr ysgoloriaeth yn awgrymu nad yw ysgoloriaeth o flwyddyn yn ddigon hir.  Ac felly rydym wedi penderfynu treialu profiad tair  blynedd gyda'r ysgolhaig presennol, Teleri Fielden.  Bydd y profiad hwn yn debyg i brentisiaeth  a bydd yn helpu i ddatblygu'r ffermwr ifanc a'r fferm.

 

Llinell amser

2011

Diolch i chi

Cyfrannodd dros 20,000 o bobl tuag at ein hapêl £1 miliwn dan arweiniad yr actor Hollywood o Gymru, Matthew Rhys. Gwnaeth hyn ein galluogi i ddiogelu’r fferm a’i fywyd gwyllt cyfoethog ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Welsh Hollywood actor, Matthew Rhys at Llyn Dinas

2012

Rydyn ni ac CFfI yn dod at ein gilydd

I gynnig rhaglen ysgoloriaeth gynhyrfus gyda’r nod o gefnogi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr a chadw traddodiadau’n fyw.

Llyn Dinas yn Llyndy Isaf, Gwynedd, Cymru

2013

Caryl Hughes sy’n ennill yr ysgoloriaeth gyntaf

Roedd wedi bod yn amser hir ers i’r tir gael ei ffermio felly pan ddechreuodd yr ysgolor cyntaf, Caryl Hughes, roedd ganddi dipyn o dasg i gael y lle i drefn a phrynu stoc.

Caryl Hughes and her dog Mist looking out over Llyn Dinas