Ysgoloriaeth Llyndy Isaf

Rhoi help i ffermwyr ifanc gamu ar ysgol y byd amaeth.

Fferm fynydd 614 erw ydy Llyndy Isaf yn Nant Gwynant yng nghanol Eryri. Mae’n ymestyn o lannau hardd Llyn Dinas i gopa Moel y Dyniewyd ac yn cynnwys cymysgedd o gynefinoedd grug, corstir a choetir sy’n gyforiog o fywyd gwyllt. 
 
Yn dilyn apêl lwyddiannus i warchod y fferm yn 2011 rydyn ni wedi bod yn gweithio gyda CFfI Cymru i gynnig ysgoloriaeth 13 mis, gyda thâl, i aelodau CFfI Cymru sydd rhwng 18-26 oed.
 
" Mae’n gyfle ardderchog i ffermwr ifanc ennill profiad ymarferol gwerthfawr o reoli fferm"
- Y mentor, Arwyn Owen

Yn ogystal â rheoli diadell o ddefaid mynydd Cymreig a gyr o wartheg duon Cymreig, mae’r fferm yn cymryd rhan yng nghynllun Amaeth-Amgylcheddol Glastir ac yn cynnwys sawl Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, felly mae pwyslais mawr ar ffermio cadwraethol. 

Mae’r ysgolorion yn helpu i reoli rhywogaethau ymledol fel Rhododendron ac yn gwneud gwaith cynnal a chadw ymarferol fel codi waliau a ffensio. Maent hefyd yn cael eu hannog i fynd ar gyrsiau hyfforddi, fel gyrru tractor, tynnu trelar, hwsmona a chneifio. 
 

Teg edrych tuag adref

Yn ogystal ag ennill profiad gwerthfawr o ffermio a chymwysterau, mae’r ysgolor llwyddiannus yn derbyn cyflog a goriadau i fflat dwy lofft ar y fferm am flwyddyn. 
" Mae’n lle mor heddychol gyda golygfeydd anhygoel o’r llyn i fyny at yr Wyddfa. Mae’r tirwedd yn ei wneud yn lle heriol i ffermio, ond mae hefyd yn gwneud y profiad yn werth chweil."
- Owain Jones, y trydydd ysgolor
Fideo

James yn adlewyrchu ar ei brofiad

James Evans, pedwerydd ysgolwr Llyndy Isaf yn edrych yn ôl ar ei brofiad o reoli'r fferm hyd at hyn.

Ydych chi’n barod am yr her?

Mae’r ceisiadau’n agored i aelodau CFfI Cymru o 1 - 19 Fai, 2017.  Os oes gennych chi ddiddordeb mewn ymgeisio neu ddod yn aelod o CFfI Cymru, ewch i wefan CFfI Cymru am ragor o wybodaeth a phecyn ymgeisio.

Os oes gennych chi ddiddordeb yn yr ysgoloriaeth ac yr hoffech ymweld â’r fferm mae croeso ichi gysylltu: eryri@nationaltrust.org.uk 

Llinell amser

2011

Diolch i chi

Cyfrannodd dros 20,000 o bobl tuag at ein hapêl £1 miliwn dan arweiniad yr actor Hollywood o Gymru, Matthew Rhys. Gwnaeth hyn ein galluogi i ddiogelu’r fferm a’i fywyd gwyllt cyfoethog ar gyfer y cenedlaethau sydd i ddod.

Welsh Hollywood actor, Matthew Rhys at Llyn Dinas

2012

Rydyn ni ac CFfI yn dod at ein gilydd

I gynnig rhaglen ysgoloriaeth gynhyrfus gyda’r nod o gefnogi’r genhedlaeth nesaf o ffermwyr a chadw traddodiadau’n fyw.

Llyn Dinas yn Llyndy Isaf, Gwynedd, Cymru

2013

Caryl Hughes sy’n ennill yr ysgoloriaeth gyntaf

Roedd wedi bod yn amser hir ers i’r tir gael ei ffermio felly pan ddechreuodd yr ysgolor cyntaf, Caryl Hughes, roedd ganddi dipyn o dasg i gael y lle i drefn a phrynu stoc.

Caryl Hughes and her dog Mist looking out over Llyn Dinas