Cŵn yng Nghastell Powis

Dau gi yn sefyll ar gyfer y ffotograffydd ger traed eu perchnogion yn safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Castell Powis, Cymru

Y gaeaf hwn, mae croeso i gŵn a’u perchnogion da ddod am dro i’r ardd ar ddyddiau penodol yn ystod yr wythnos, diolch i adborth cadarnhaol gan ymwelwyr, staff a gwirfoddolwyr.

Ar ôl cyfnod prawf llwyddiannus, byddwn yn croesawu cŵn ar dennyn byr i’r ardd ar amseroedd penodol yn ystod misoedd y gaeaf.

Dewch am dro ar hyd erwau o’r ardd hyfryd hon gyda’ch cyfeillion pedair coes bob dydd Iau a dydd Gwener rhwng mis Hydref a mis Rhagfyr, neu bob dydd rhwng mis Ionawr a mis Mawrth.

Gallwch grwydro drwy ein coetir ffurfiol, cerdded drwy’r ardd Edwardaidd ffurfiol neu ddod o hyd i lecyn tawel ar y terasau Eidalaidd i fwynhau’r golygfeydd godidog ar draws dyffryn Hafren.

Rydym yn gwerthfawrogi nad yw pawb yn hoffi cŵn, felly rydym wedi paratoi rhai canllawiau er mwyn sicrhau bod ymweliadau â Chastell a Gardd Powis yn hwyl i bawb:

 • Mynediad: mae croeso i gŵn fynd i’r prif iard, yr ardd, y Blaen Dwyreiniol, y maes parcio a’r llwybr sy’n arwain o’r maes parcio i’r swyddfa docynnau. Cŵn tywys yn unig gaiff fynd i mewn i’r adeiladau. Sylwer: nid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw perchennog yr ystâd ehangach a gofynnwn i chi barchu dymuniadau’r perchennog tir a chadw eich ci oddi ar y tir hwn.
   
 • Tenynnau: a fyddech cystal â chadw eich ci ar dennyn byr, nad oes modd ei ymestyn. Er mwyn cadw ein lawntydd mewn cyflwr perffaith ar gyfer picnics a roli-polis, gofynnwn i chi gadw at y llwybrau os yn bosibl. Mae tenynnau sbâr ar gael yn y swyddfa docynnau os oes angen.
   
 • Gadael eich ci: er lles eich ci ac ymwelwyr eraill, os gwelwch yn dda, peidiwch â chlymu eich ci a’i adael ar ei ben ei hun. Os oes angen cymorth arnoch, mae croeso i chi ofyn am help.
   
 • Baw ci: a fyddech cystal â chodi baw ci a defnyddio’r biniau sydd wedi’u darparu. Mae biniau ger y prif doiledau ac yn yr ardd ffurfiol, y prif fuarth a’r maes parcio. Os nad oes gennych ddigon o fagiau, gofynnwch yn y swyddfa docynnau am fagiau sbâr.
   
 • Rhoi eich traed (neu bawennau) i fyny: ar ôl i chi grwydo’r ardd, beth am gefnogi ein gwaith cadwraeth parhaus ym Mhowis drwy fwynhau diod boeth a darn o gacen. Er nad oes mynediad i gŵn ym Mwyty’r Iard, mae croeso i chi fwynhau eich bwyd a diod blasus wrth y byrddau a’r cadeiriau yn yr Iard, neu chwilio am gysgod yn yr Hen Stablau.
   

Ble gallaf fynd â’m ci os ydw i’n ymweld y tu allan i’r amseroedd hyn?

Mae croeso i gŵn drwy’r flwyddyn yn y maes parcio, ar y Blaen Dwyreiniol ac yn y prif iard ond yn anffodus ni chaniateir cŵn yn yr ardd.

Er na chaniateir cŵn ym Mwyty’r Iard, mae digonedd o fyrddau y tu allan lle gallwch fwynhau bwyd a diod gyda’ch cyfeillion pedair coes ac edmygu’r olygfa hyfryd o’r castell ar yr un pryd.