Cŵn yng Nghastell Powis

Dau gi yn sefyll ar gyfer y ffotograffydd ger traed eu perchnogion yn safle’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, Castell Powis, Cymru

Wedi cyfnod prawf llwyddiannus, byddwn yn croesawu cŵn ar dennyn byr i’r safle ar amseroedd penodol yn ystod misoedd y gaeaf.

Archwiliwch aceri o erddi hardd a thaclus gyda’ch ffrindiau pedair coes ar ddyddiau Iau a Gwener yn ystod mis Hydref, neu bob dydd ym mis Tachwedd - Mawrth.

Gallwch grwydro drwy ein coetir ffurfiol, cerdded drwy’r ardd Edwardaidd ffurfiol neu ddod o hyd i lecyn tawel ar y terasau Eidalaidd i fwynhau’r golygfeydd godidog ar draws dyffryn Hafren.

Rydym yn gwerthfawrogi nad yw pawb yn hoffi cŵn, felly rydym wedi paratoi rhai canllawiau er mwyn sicrhau bod ymweliadau â Chastell a Gardd Powis yn hwyl i bawb:

 • Mynediad: mae croeso i gŵn fynd i’r prif iard, yr ardd, y Blaen Dwyreiniol, y maes parcio a’r llwybr sy’n arwain o’r maes parcio i’r swyddfa docynnau. Cŵn tywys yn unig gaiff fynd i mewn i’r adeiladau. Sylwer: nid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yw perchennog yr ystâd ehangach a gofynnwn i chi barchu dymuniadau’r perchennog tir a chadw eich ci oddi ar y tir hwn.
   
 • Tenynnau: a fyddech cystal â chadw eich ci ar dennyn byr, nad oes modd ei ymestyn. Er mwyn cadw ein lawntydd mewn cyflwr perffaith ar gyfer picnics a roli-polis, gofynnwn i chi gadw at y llwybrau os yn bosibl. Mae tenynnau sbâr ar gael yn y swyddfa docynnau os oes angen.
   
 • Gadael eich ci: er lles eich ci ac ymwelwyr eraill, os gwelwch yn dda, peidiwch â chlymu eich ci a’i adael ar ei ben ei hun. Os oes angen cymorth arnoch, mae croeso i chi ofyn am help.
   
 • Baw ci: a fyddech cystal â chodi baw ci a defnyddio’r biniau sydd wedi’u darparu. Mae biniau ger y prif doiledau ac yn yr ardd ffurfiol, y prif fuarth a’r maes parcio. Os nad oes gennych ddigon o fagiau, gofynnwch yn y swyddfa docynnau am fagiau sbâr.
   
 • Rhoi eich traed (neu bawennau) i fyny: ar ôl i chi grwydo’r ardd, beth am gefnogi ein gwaith cadwraeth parhaus ym Mhowis drwy fwynhau diod boeth a darn o gacen. Er nad oes mynediad i gŵn ym Mwyty’r Iard, mae croeso i chi fwynhau eich bwyd a diod blasus wrth y byrddau a’r cadeiriau yn yr Iard, neu chwilio am gysgod yn yr Hen Stablau.
   

Ble gallaf fynd â’m ci os ydw i’n ymweld y tu allan i’r amseroedd hyn?

Mae croeso i gŵn drwy’r flwyddyn yn y maes parcio, ar y Blaen Dwyreiniol ac yn y prif iard ond yn anffodus ni chaniateir cŵn yn yr ardd.

Er na chaniateir cŵn ym Mwyty’r Iard, mae digonedd o fyrddau y tu allan lle gallwch fwynhau bwyd a diod gyda’ch cyfeillion pedair coes ac edmygu’r olygfa hyfryd o’r castell ar yr un pryd.