Cynhyrchydd Creadigol Castell y Waun

The West elevation of Chirk Castle showing Adam's Tower

Mae arnom angen rhywun i reoli prosiect stori Castell y Waun yn 2019/20. Bydd hyn yn cynnwys datblygu a phrofi 2-3 dull gwahanol o ddehongli ac adrodd stori’r eiddo, gyda’r nod o allu cynnig tystiolaeth a all awgrymu ffyrdd newydd o weithio a chefnogi prosiect mwy i newid a gwella taith yr ymwelydd ar y safle.

Bydd eich rôl yn cynnwys

 • Gweithio gyda staff yr eiddo i ddynodi pa ofodau fydd orau i dreialu gwahanol ddulliau o adrodd y stori/dehongli.
 • Datblygu cynllun ar gyfer dulliau dehongli newydd i helpu i ddatrys rhai o’r problemau a ddynodwyd yn y Cynllun Rheoli Cadwraeth a’r ddogfen ‘Prosiect Stori Greiddiol Castell y Waun 2019’ (gallwn anfon y ddogfen hon atoch trwy e-bost os gofynnir amdani).
 • Pwyso a mesur a chreu brîff ar gyfer treialu dulliau dehongli newydd, a chomisiynu cynlluniau treialu pan fydd yn berthnasol i’w profi.
 • Rhywfaint o gysylltu gyda gwirfoddolwyr a staff Castell y Waun fel eu bod yn rhan o’r prosiect ac yn cael cyfleoedd i roi eu mewnbwn.
 • Gweithio’n glos gyda Rheolwr Profiad Ymwelwyr Castell y Waun a Rheolwr y Tŷ a’r Casgliad yng Nghastell y Waun i gyflawni deilliannau’r prosiect.
 • Cytuno ar dechnegau gwerthuso a chynhyrchu adroddiad ar y dulliau newydd â dreialwyd fydd yn helpu staff yr eiddo i ddatblygu’r hyn sydd gan Gastell y Waun i’w gynnig ac y gellir ei ddefnyddio mewn eiddo arall sy’n mynd trwy broses debyg.
 • Mynychu cyfarfodydd tîm a’r diweddariadau am y prosiect yn ôl y gofyn a chyflwyno eich canfyddiadau.
 • Rheoli eich cyllideb yn effeithiol.

Cyllideb ac amserlen

Y gyllideb ar gyfer y prosiect hwn yw £20,000, i gynnwys yr holl gostau. Rhaid i’r gwaith paratoi ar gyfer y prosiect hwn gael ei gwblhau erbyn diwedd Chwefror 2020 – er mwyn rhoi amser i dreialu rhwng Mawrth ac Awst 2020, ac yna gwerthuso ym mis Medi 2020.

Am ragor o wybodaeth, gwelwch isod am y brîff llawn.

Cynhyrchydd Creadigol Castell y Waun (PDF / 0.1162109375MB) download

Eich Cynnig

Byddem yn hoffi i chi nodi eich dull o ymdrin â’r brîff hwn, ac amlygu eich cryfderau, sgiliau neilltuol a’r meysydd perthnasol yr ydych yn arbenigo ynddynt.

Byddem yn hoffi gwybod

 • Pam eich bod chi am weithio ar y prosiect hwn?
 • Sut yr ydych yn bwriadu cyflawni’r brîff?
 • Faint o’ch amser fyddwch chi’n ei dreulio ar y brîff?

Rhowch fanylion eich costau, a sut y byddech yn defnyddio’r gyllideb ac unrhyw wybodaeth berthnasol am eich portffolio a fydd yn dangos pa mor addas ydych ar gyfer y prosiect.

Anfonwch e-bost i ofyn am gopi o’r llyfryn cysyniad Stori Greiddiol Castell y Waun, sy’n cynnwys gwybodaeth gefndirol ychwanegol.

Cyfeiriwch unrhyw ymholiadau at Karen.george@nationaltrust.org.uk,  jon.hignett@nationaltrust.org.uk a chirkcastle@nationaltrust.org.uk

Dyddiad Cau: 13 Medi 2019

Dyddiad cyfweliad: Dydd Iau 19 Medi 2019