Traethau hardd arfordir deheuol Pen Llŷn

Yr olygfa i gyfeiriad traeth Llanbedrog, Penrhyn Llŷn

Dewch i ymweld â rhai o’n traethau gorau a darganfod y lleoedd gorau ar gyfer bywyd gwyllt, golygfeydd arfordirol, dringo, syrffio a cherdded ar y penrhyn. Cyfle i ailfyw profiadau arbennig a chreu cannoedd o rai newydd.

Ar y traeth y caiff rhai o’n hatgofion melysaf eu creu. Mae yma byllau glan môr dibendraw i’w harchwilio, cregyn i’w casglu a chestyll tywod i’w hadeiladu a’u concro.

Porth Neigwl

Lle arbennig sy’n cynnig antur i deuluoedd yn ogystal â’r rheini sy’n gwirioni ar weithgareddau anturus. Saif Porth Neigwl rhwng pentiroedd Mynydd Penarfynydd a Mynydd Cilan, yn agos at drwyn Pen Llŷn.

Y traeth 7km eiconig hwn yw un o’r lleoedd gorau i syrffio ym Mhen Llŷn. Ymlaciwch ar y traeth llethrog lle ceir ehangder o dywod a cherrig canolig eu maint ar lanw uchel. Gallwch fwynhau sawl taith gerdded gwych gerllaw ac mae Llwybr Arfordir Cymru yn rhedeg yn gyfochrog â’r traeth.

Beth am ddechrau eich antur heddiw

Ar y traeth de-orllewinol hwn y ceir tonnau syrffio mwyaf dibynadwy Gogledd Cymru ac mae’n lle gwych felly ar gyfer syrffio, corff-fyrddio a chaiacio.

Mae amodau syrffio yn eithaf cyson gan fod y bae hir hwn yn casglu ymchwydd y don o gyfeiriad yr Iwerydd. Mae’r tonnau gorau yn torri tua chanol y llanw, ac mae rîff ym mhen ogleddol y traeth fel arfer yn creu amodau syrffio arbennig. Mae Porth Ceiriad, Porthor a Threfor yn fannau gwych eraill i syrffio yn yr ardal, ac ym Mhorth Ceiriad y ceir y tonnau ‘casgen’ gorau ym Mhen Llŷn pan fydd yr amodau yn iawn.

Ymwelwch â thraethau syrffio gorau Pen Llŷn
Syrffio ym Mhen Llŷn, Gwynedd
Ymwelwch â thraethau syrffio gorau Pen Llŷn

Porth Ysgo

Ychydig filltiroedd o Aberdaron, ceir casgliad unigryw o gerrig gabro a olchwyd gan y môr lle gallwch ymarfer clogfeinio. Mae creigiau islaw’r dringfeydd felly dewch â mat (neu ddau) a gwyliwr cyfeillgar gyda chi.

Dyma un o’r lleoedd gorau ym Mhrydain i glogfeinio - mae’r creigiau yn berffaith a cheir graddfeydd dringo o’r hawsaf i’r anoddaf yn y wlad - a’r cyfan mewn lleoliad gwych ger y môr. Ewch i Dalfarach a Mynydd y Graig i archwilio ymhellach.

Porth Ceiriad

Traeth tywodlyd, euraid, delfrydol sy’n boblogaidd ymhlith cerddwyr, syrffwyr a daearegwyr. Caniateir cŵn drwy gydol y flwyddyn, fel ym Mhorth Neigwl, a gellir cyrraedd y traeth o Lwybr Arfordir Cymru.

Mae’r traeth deheuol cysgodol hwn yn lle da iawn i dorheulo ac mae’n boblogaidd ar gyfer rhai chwaraeon dŵr, yn enwedig syrffio, corff-fyrddio, sgïo-dŵr, caiacio a hwylio. Gall y tonnau ym Mhorth Ceiriad fod yn wych ac maen nhw ar eu gorau tua chanol y llanw a phenllanw. Pan fydd y tonnau ar eu hanterth, nid yw’r traeth yn addas ar gyfer dechreuwyr.

Dewch i ymweld â thirweddau hardd

Ewch am daith gerdded fer ar hyd traeth Porth Ceiriad i gael cipolwg diddorol iawn ar sut y cafodd y rhan hon o’r penrhyn ei ffurfio. Yna, trowch eich golygon o’r môr i gyfeiriad y tir, er mwyn gweld miliynau o flynyddoedd o esblygiad daearegol o flaen eich wyneb.

Wrth i chi gerdded sylwch ar yr onglau yn yr haenau o greigiau. Nid ydynt yn llorweddol. Mae grymoedd miliynau o flynyddoedd wedi ‘plygu’’r creigiau hyn a’u gwyro i’r siapiau a’r onglau a welwn heddiw