Yn galw MORLINofalwyr

Richard Neale, rheolwr prosiect ymrwymiad arfordirol Cymru, a Peter Hill, ein yMOROLwr yn Nhywyn y Fach, Llŷn

Oes gyda chi hoff lecyn ar arfordir Cymru dan ofal yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol? Dyma sut gallwch chi helpu gofalu amdano ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol.

Os y’ch chi’n dotio at draeth neu ddarn o’r arfordir yn eich hardal chi, efallai byddai diddordeb gyda chi mewn bod yn MORLINofalwr Cymunedol. Mae’r fenter hon gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn cynnig cyfleoedd i bobl sy’n ymweld yn gyson â llecyn hardd lleol i chwarae rhan hanfodol trwy ofalu amdano, gan checio cyflwr llwybrau, cofnodi bywyd gwyllt, hysbysu’r warden am unrhyw faterion, a helpu eraill i fwynhau’r safle.

Rhan o’n gwaith ehangach yn gwarchod arfordir Cymru yw hyn i gyd. Fe roeson ni flaen ein troed yn y dŵr dros ganrif yn ôl, pan roddwyd Dinas Oleu i’r Ymddiriedolaeth - oedd yn ei dyddiau cynnar bryd hynny - gan Fanny Talbot o’r Bermo, am ei bod yn dymuno gweld harddwch gwyllt digyffwrdd y lle yn cael ei ddiogelu er mwyn y genedl.

Yn ystod yr 20ed ganrif tyfodd y don o ddatblygiad cyfoes sy’n bygwth ein arfordir a’i fywyd gwyllt ac yn 1965 fe lansion ni Apêl Ymgyrch Neptune. Oherwydd y rhoddion i’r apêl, fe’n galluogwyd ni i arbed Twyni Whitffordd ar benrhyn Gŵyr rhag dyfodol fel safle gwastraff sbwriel.

Chwarwch eich rhan i warchod ein harfordir hardd
Grwp o wirfoddolwyr
Chwarwch eich rhan i warchod ein harfordir hardd

Gydag amser, tyfodd apêl Neptune i fod yr ymgyrch mwyaf llwyddiannus yn hanes yr Ymddiriedolaeth – Ymgyrch yr Arfordir – a, gyda chefnogaeth gyhoeddus, ry’n ni bellach yn gwarchod 157 milltir o’r darnau gorau oll o arfordir Cymru. Llynedd roeddem wrth ein bodd i allu achub bron i 150 erw o dir porfa cyfoethog ei fywyd gwyllt ar Ben y Gogarth, ger Llandudno.

Heddiw, nid datblygiadau yn unig sy’n fygythiad i’n glannau. Yn ein adroddiad diweddaraf o Shifting Shores, ry’n ni wedi edrych ar effaith newid hinsawdd ar lifogydd ac erydiad tir, a sut gallwn reoli’r arfordir o gwmpas Cymru yn y dyfodol.

Ffordd syml a gwerth chweil yw menter MORLINofalwyr i gymryd rhan o fewn eich cymuned chi. Dewch i un o’r nifer sesiynau blasu lleol, lle gallwch ymuno mewn tasg gadwraethol, derbyn Pecyn Croeso a darganfod mwy am fod yn yMOROLwr. Gallwch hefyd lawrlwytho map o gysylltiadau MORLINofalwyr ar hyd a lled Cymru yma: Eich Cyswllt MORLINofalwyr (PDF / 0.37890625MB) download

" Rwy’n ymweld â fy hoff safle mor aml ag y galla i, a gwneud yn siŵr ei fod e’n lân ac yn dwt ac adrodd nôl i Kevin, ein warden lleol, am unrhyw broblemau. I fi, mae’n ffordd bleserus iawn o neud rhywbeth grêt er mwyn un o fy hoff lefydd."
- Peter Hill, MORLINofalwr Cymunedol, Tywyn y Fach, Abersoch