Ffilmio yng Nghastell Penrhyn a Gerddi

Castell Penrhyn a Gerddi

Mae pobl wedi edmygu arddull Neo-Normanaidd Castell Penrhyn ers tro byd. Wrth sylwi ar ei grandrwydd ac ysblander bydd ymwelwyr yn aml yn holi: ‘A oes unrhyw beth erioed wedi cael ei ffilmio yma?’

Yr hydref hwn, bydd cyfle i Gastell Penrhyn serennu a dod yn rhan o set ffilm fawr, newydd, hynod gyffrous – ac ychydig bach yn wahanol!

Amser cyffrous!

Rhwng mis Medi a mis Hydref, diolch i setiau, propiau a rhyfeddodau technegol sinematograffi, bydd Castell Penrhyn a’r Gerddi yn cael eu gweddnewid yn set ffilm am y tro cyntaf.

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y byddwn yn estyn gwahoddiad i HBO, y Gwasanaeth Teledu Talu Americanaidd, i ffilmio mewn amryw o ystafelloedd ac ardaloedd gwahanol yn y castell a’r gerddi.

Rhwng 10 ac 14 Medi, bydd y cwmni cynhyrchu ar y safle yn dechrau ar y gwaith o osod pethau yn eu lle.  Yn ystod y cyfnod hwn, bydd y cwmni hefyd yn mynd at i osod setiau mewn rhai ystafelloedd yn y castell.

Bydd ymwelwyr yn gallu ymweld â phrif ardaloedd y castell a’r gerddi fel arfer heb i’r gwaith hwn amharu arnyn nhw. Ein nod yw sicrhau bydd y gwaith ffilmio yn effeithio cyn lleied â phosibl ar ein hymwelwyr – fodd bynnag, efallai bydd yn rhaid cau rhai rhannau o’r eiddo ar fyr rybudd.

Castell ar gau

Rhwng 17 Medi a 5 Hydref, bydd y castell ar gau ar rai dyddiau yn yr wythnos, o ddydd Llun i ddydd Gwener, pan fydd y criw yn ffilmio. Yn ystod y cyfnod hwn, ni fyddwn yn cynnig Teithiau Cynnar ac ni fydd yr Amgueddfa Drenau ar agor. Mi fyddwn yn cynnal teithiau tywys o amgylch arddangosfeydd ‘Amser’ ar loriau’r tŵr, 12 Stori a Gardd Harrison.

Byddwn yn cynnig gostyngiad arbennig ar ein pris mynediad i gynnwys mynediad i’r arddangosfeydd, y gerddi a’r coetir. Bydd rhagor o wybodaeth ar gael ar y dyddiau hyn gan y tîm yn y Ganolfan Ymwelwyr.

Fodd bynnag, nifer cyfyngedig o leoedd fydd ar gael ar gyfer y teithiau ‘Amser’, a gynhelir rhwng 11am a 4pm yn ystod dyddiau’r wythnos. 

Castell ar agor ar benwythnosau

Ni fydd unrhyw ffilmio ar y penwythnosau a bydd y castell, gerddi a’r Amgueddfa Reilffordd ar agor i ymwelwyr.

Bydd ein Penwythnosau Mis Rheilffyrdd hefyd yn cael eu cynnal bob dydd Sadwrn a dydd Sul (ac eithrio dydd Sadwrn 8 Medi) yn ystod mis Medi. Efallai bydd rhai ystafelloedd yn y castell ar gau ond rydym yn gobeithio agor cymaint ohonynt â phosibl.

Ar ôl i’r ffilmio ddod i ben, bydd tîm y plasty a’r cadwraethwyr yn brysur yn ailosod pob ystafell a ddefnyddiwyd ar gyfer y gwaith ffilmio. Ein bwriad yw gwneud y gwaith hwn rhwng 8 a 12 Hydref.

Dychwelyd i'r oriau agor arferol 13 Hydref

Bydd Castell Penrhyn a’r Gerddi yn agor yn llawn unwaith eto o ddydd Sadwrn 13 Hydref.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynghylch cynllunio eich ymweliad yn ystod ar ar ôl y gwaith ffilmio, yna mae croeso i chi gysylltu â’r tîm yng Nghastell Penrhyn.

Rydym yn gwerthfawrogi efallai bydd rhai o’n hymwelwyr yn cael eu siomi wrth i ni gau rhannau o’r castell, ond mae ffilmio yn Eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn dod â refeniw ychwanegol i’r elusen gan ein helpu ni â’n gwaith cadwraethol.

Bob dydd, mae rhwng tri ac wyth criw ffilmio yn gweithio mewn gwahanol eiddo’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, gan ddod â miliynau o bunnoedd yn ychwanegol i’r elusen bob blwyddyn.

Yn achos Penrhyn, mae hefyd yn rhoi cyfle i ni fynd ati i lanhau’n drwyadl rhai ardaloedd ‘anodd eu cyrraedd’– ac mae ein tîm cadwraethol yn edrych ymlaen yn fawr at hyn.

Dyma gyfle gwych i Gastell Penrhyn a’r Gerddi chwarae eu rhan mewn profiad cyffrous a newydd, ac i dynnu sylw at ein lleoedd a’n gwaith i gynulleidfa fyd-eang. Un fantais fawr arall yw bod y gwaith ffilmio yn dod â hwb i’r economi leol yn sgil gwariant y criw. 

Rydym yn sylweddoli y bydd pethau ychydig yn wahanol i’n hymwelwyr yn ystod y cyfnod ffilmio, ond gofynnwn yn garedig i chi fod yn amyneddgar a pharhau i’n cefnogi yn ystod yr wythnosau hynod o brysur a chyffrous hyn.

  • 10 a 14 Medi – bydd y cwmni cynhyrchu ar y safle yn gosod pethau’n barod

  • 17 Medi- 5 Hydref – bydd y castell ar gau yn ystod rhai dyddiau o’r wythnos ond bydd ar agor fel agor ar benwythnosau

  • 8 Hydref-12 Hydref – bydd y setiau’n cael eu tynnu o Gastell Penrhyn a bydd yr ystafelloedd yn cael eu glanhau’n drwyadl

  • 13 Hydref – bydd Castell Penrhyn yn dychwelyd i’r oriau agor arferol sydd wedi’u hysbysebu ar wefan a llawlyfr yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol