Harrison's Garden yng Nghastell Penrhyn

Yn ystod yr haf eleni, bydd gosodwaith celf trawiadol o dros 2000 o glociau’n tician yn dod i ddiwedd ei daith yng Nghastell Penrhyn lle bydd yn creu tirwedd ddychmygol swreal mewn hen ystafelloedd segur.

Gardd Harrison yng Nghastell Penrhyn rhwng 16 Mehefin a 4 Tachwedd, o 12 tan 4 o’r gloch.

Ysbrydolwyd yr artist adnabyddus Luke Jerram i greu ‘Gardd Harrison’ gan y gwneuthurwr clociau John Harrison a fu’n stryffaglu am ddegawdau i wneud morlywio’n fwy diogel trwy greu’r cloc mwyaf cywir a fu erioed.

Tybed a fyddai ef wedi dychmygu y byddai gan y rhan fwyaf o dai glociau ym mron bob ystafell erbyn hyn ac y byddent yn cael y fath effaith ar gymdeithas?

Gwledd i’r llygaid… ac i’r clustiau

Gosodir y clociau i ffurfio patrymau a siapiau ar drydydd llawr gorthwr Castell Penrhyn, llawr sydd wedi’i adael yn segur.  Caiff y clociau i gyd eu gosod ar wahanol amserau er mwyn i’r ymwelwyr gael eu swyno gan seiniau cerddorol tician, clecian a chanu trwy’r dydd.

Fel rheol, dim ond fel rhan o deithiau wedi’u trefnu y caiff ymwelwyr fynd i’r llawr hwn yn y gorthwr a daw hyn â dimensiwn arall i’r gwaith – cip y tu ôl i’r llenni, golwg ar bapur wal sydd wedi’i rwygo â’i ddifrodi gan ddŵr; cyflwyniad i orffennol Castell Penrhyn.

An imagined landscape of time
A close up of clocks in the Harrison's Garden installation
An imagined landscape of time

Mae Rhian Cahill, Rheolwr Profiadau Ymwelwyr, yn esbonio pam y dewisodd Castell Penrhyn fod yn rhan o’r prosiect:

“Mae celfyddyd wedi dod yn rhan fawr o’n rhaglen yng Nghastell Penrhyn ac mae’r gosodwaith hwn yn cyfateb yn union i’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol. “Amser” yw ein thema eleni; amser i ymlacio, y newid yn y tymhorau, ein perthynas ni ag amser ac amser i newid.

“Yn ogystal â’r darn anhygoel hwn o gelfyddyd, rŷn ni wrth ein bodd o fod wedi llwyddo i gomisiynu awdur lleol i edrych ar berthynas Castell Penrhyn ag amser a’r gymuned - gan gyflwyno 12 stori sy’n gysylltiedig â gorffennol, presennol a dyfodol y safle.
 

Cyfle i chi fod yn rhan o’r gwaith celf

Mae Gardd Harrison wedi bod ar daith o gwmpas Prydain gan ymweld â rhai o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol – Priordy Nostell, Castell Drogo a Phlas Gunby – gan gasglu mwy a mwy o glociau ar y daith. Bydd yn cyrraedd Castell Penrhyn at yr haf.

Dyma’n cyfle ni i fod yn rhan o’r gwaith celf wrth i ni ofyn i’r gymuned leol gyfrannu eu clociau at y gosodwaith.

Rydym eisoes wedi bod yn ddigon ffodus i sicrhau Cloc Chwarel o Neuadd Ogwen ar fenthyciad tymor byr. Bydd hwn yn rhan o’r gosodwaith gan ddod â hanes tymhestlog stad y Penrhyn i galon y castell unwaith eto, trwy gyfrwng celf.

Os hoffech chi gyfrannu cloc, gallwch gysylltu â ni trwy ebostio penrhyncastle@nationaltrust.org.uk neu ffonio 01248 353 084 neu dewch draw i'r Ganolfan Ymwelwyr a bydd y tim yna yn gallu helpu chi lenwi'r ffurflen briodol..

Bydd cyfle i weld Gardd Harrison yng Nghastell Penrhyn rhwng 16 Mehefin a 4 Tachwedd, o 12 tan 4 o’r gloch.

Artist Luke Jerram with his clock installation Harrison's Garden

Harrison's Garden: Cwestiynau cyffredin

Oes ganddoch chi gwetiwn am Harrison's Garden - gallwch weld atebion i'r cwetiynnau mwyaf cyffredin yma