Harrison's Garden yng Nghastell Penrhyn

Yn ystod yr haf eleni, bydd gosodwaith celf drawiadol o fiiloedd o glociau’n tician yn dod i ddiwedd ei daith yng Nghastell Penrhyn lle bydd yn creu tirwedd ddychmygol swreal mewn hen ystafelloedd segur.

Gardd Harrison yng Nghastell Penrhyn rhwng 16 Mehefin a 4 Tachwedd, o 12 tan 4 o’r gloch.

Ysbrydolwyd yr artist adnabyddus Luke Jerram i greu ‘Gardd Harrison’ gan y gwneuthurwr clociau John Harrison a fu’n stryffaglu am ddegawdau i wneud morlywio’n fwy diogel trwy greu’r cloc mwyaf cywir a fu erioed.

Tybed a fyddai ef wedi dychmygu y byddai gan y rhan fwyaf o dai glociau ym mron bob ystafell erbyn hyn ac y byddent yn cael y fath effaith ar gymdeithas?

Gwledd i’r llygaid… ac i’r clustiau

Gosodir y clociau i ffurfio patrymau a siapiau ar drydydd llawr gorthwr Castell Penrhyn, llawr sydd wedi’i adael yn segur.  Caiff y clociau i gyd eu gosod ar wahanol amserau er mwyn i’r ymwelwyr gael eu swyno gan seiniau cerddorol tician, clecian a chanu trwy’r dydd.

Fel rheol, dim ond fel rhan o deithiau wedi’u trefnu y caiff ymwelwyr fynd i’r llawr hwn yn y gorthwr a daw hyn â dimensiwn arall i’r gwaith – cip y tu ôl i’r llenni, golwg ar bapur wal sydd wedi’i rwygo â’i ddifrodi gan ddŵr; cyflwyniad i orffennol Castell Penrhyn.

An imagined landscape of time
A close up of clocks in the Harrison's Garden installation
An imagined landscape of time

Mae Rhian Cahill, Rheolwr Profiadau Ymwelwyr, yn esbonio pam y dewisodd Castell Penrhyn fod yn rhan o’r prosiect:

“Mae celfyddyd wedi dod yn rhan fawr o’n rhaglen yng Nghastell Penrhyn ac mae’r gosodwaith hwn yn cyfateb yn union i’n cynlluniau ar gyfer y dyfodol. “Amser” yw ein thema eleni; amser i ymlacio, y newid yn y tymhorau, ein perthynas ni ag amser ac amser i newid.

“Yn ogystal â’r darn anhygoel hwn o gelfyddyd, rŷn ni wrth ein bodd o fod wedi llwyddo i gomisiynu awdur lleol i edrych ar berthynas Castell Penrhyn ag amser a’r gymuned - gan gyflwyno 12 stori sy’n gysylltiedig â gorffennol, presennol a dyfodol y safle."

Dod yn rhan o waith celf

Mae Gardd Harrison wedi bod ar daith o gwmpas Prydain gan ymweld â rhai o safleoedd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol - Priordy Nostell, Castell Drogo a Phlas Gunby - gan gasglu mwy a mwy o glociau ar y daith. Cyn cyrraedd yng Nghastell Penrhyn yr haf yma, mae’r gymuned leol, yn cynnwys Bethesda, wedi cyfrannu eu clociau i’w hychwanegu at y gwaith celf.  Bellach mae yna mwy na’r 5000 o glociau fydd yn cael eu harddangos am y tro gyntaf yng Nghymru fel rhan o’r gosodwaith anhygoel yma.

Ar ôl ei amser yma gyda ni, bydd yr gosodwaith yn symud ymlaen i un lleoliad arall cyn ei arwerthu i godi arian i greu cerflun newydd o John Harrison yn ei dref gartrefol Barton upon Humber.

Bydd cyfle i weld Gardd Harrison gan Luke Jerram a 12 Stori gan Manon Steffan Ros yng Nghastell Penrhyn fel rhan o ‘Amser yng Nghastell Penrhyn’  rhwng 16 Mehefin - 4 Tachwedd 2018, o 12pm tan 4pm pob dydd.

Gan fod mynediad i'n profiad 'Amser' yn cynnwys grisiau a grisiau troellog, rydym wedi creu ffilm fer o'r arddangosfeydd sydd ar gael tu mewn i'r Castell. Gofynnwch yn y Neuadd Fawr am fwy o wybodaeth.