Straeon gwirfoddolwyr: Keith a Sue

Keith and Sue, Volunteer Castle Host at Penrhyn Castle

Mae Keith a Sue wedi bod yn gwirfoddoli fel Tywyswyr Ystafelloedd yng Nghastell Penrhyn ers 1996 sy’n golygu eu bod yn rhannu ein straeon gydag ymwelwyr ers 23 o flynyddoedd. Ond amgylchiadau anffodus ddaeth â Keith a’i wraig Sue i'r ardal yn y lle cyntaf.

" Mae gan Keith dros 20 mlynedd o brofiad o’r castell. Mae ei hiwmor a’r pwyslais mae’n ei roi ar weithio fel tîm a chynnwys pawb yn bwysig. Os ydych yn gwirfoddoli ar yr un diwrnod â Keith, mae’n gwneud i chi deimlo'n rhan o’r tîm ac rydych yn cael eich gwahodd i’r digwyddiadau cymdeithasol mae’n eu trefnu – difyr iawn!"
- Cyd-wirfoddolwr anhysbys

Keith:
“Ro’n i’n dod i ddiwedd fy nghyfnod gyda heddlu Essex ac ro’n i’n bwriadu chwilio am swydd arall pan ges i wybod bod canser y coluddyn arna i.
“Ar ôl tair llawdriniaeth fawr, ro’n i’n teimlo’n lwcus i fod yn fyw!

Sue:
“Ddaethon ni i ogledd Cymru i weld ein merch oedd yn gweithio gyda Heddlu’r Gogledd ar y pryd.

“Dw i’n chwilfrydig iawn ac fe ffeindiais fy ffordd i'r tŷ drws nesa i un o’i ffrindiau. Dwi’n cofio sefyll yn y lolfa yn edrych allan trwy’r ffenest. Ro'n i’n edrych i lawr Afon Menai ac yn gallu gweld Biwmares, Pier Bangor, y Brifysgol a Chastell Penrhyn. Fel ro’n i’n sefyll yno, daeth Keith i mewn ar fy ôl i ac mi ddwedais i: ‘Sut wyt ti’n teimlo am adael Essex?’ Ar ôl saib byr, atebodd Keith ‘Mi fyddai’n gwneud synnwyr!”

“Roedd y peth mor syml. O fewn awr, roedden ni wedi dod o hyd i gartref newydd a dydan ni byth wedi edrych yn ôl.
 

Keith:
“Gogledd Cymru oedd y lle cyntaf i ni ei ddarganfod ar ôl i mi wella o’r canser. Fe neidion ni i’r dwfn a symud yma o Colchester! Dydan ni ddim wedi difaru am eiliad.”

" Mae’n bwysig byw bywyd mor hapus ag y gallwch a chael boddhad; a chwerthin – dwi’n chwerthin yn aml wrth wirfoddoli!"
- Sue

Pam gwirfoddoli?

Keith:
“Ar ôl bod yn yr heddlu, ro’n i’n chwilio am rywbeth i’w wneud ond roedd fy amgylchiadau’n cyfyngu arnaf. Gwelodd Sue hysbyseb yn y papur ar gyfer Castell Penrhyn ac mi benderfynon ni ddod am sbec.

“Mi wnaethon ni syrthio mewn cariad â’r adeilad a phan ddaethon ni i wirfoddoli roedd pawb yma yn wych.”

“Ar ôl i ni ddechrau gwirfoddoli, buan iawn y sylweddolon ni mai’r ymwelwyr oedd y peth pwysicaf am y gwaith. Ar ôl bod mewn swydd lle’r o’n i’n siarad â llawer o bobl, roedd yn ail natur i mi.

“Dw i wrth fy modd yma, hyd yn oed ar ôl yr holl flynyddoedd. Rwy’n hoffi cyfarfod â phawb ac mae gen i dîm gwych pan dwi’n gwirfoddoli ar ddyddiau Iau.

“Rwy’n hoffi clywed ymateb pobl – beth sydd ganddyn nhw i’w ddweud am y castell – y pethau da a’r pethau … ddim cystal. Dwi’n hoffi gallu cyfleu’r hyn dwi’n ei wybod wrth y gwirfoddolwyr a’r ymwelwyr.”
 

Sue:
“Roedden ni’n awyddus i wneud rhywbeth gwahanol ac roedden ni am dalu yn ôl mewn rhyw ffordd. Tan hynny, ro’n i wedi bod yn canolbwyntio ar fy ngwaith ac felly ar ôl ymddeol, hyd yn oed pan oedden ni'n gwarchod yr ŵyr cyntaf, ro’n ni'n teimlo bod angen rhywbeth arbennig ar ein cyfer ni’n dau. Mi gawson ni hynny wrth wirfoddoli. .

“Dwi’n elwa’n fawr wrth wirfoddoli! Y peth gorau yw gweld pobl yn mwynhau eu hunain. Dwi eisiau eu gweld yn gadael y castell gan feddwl: ‘Yeah, mae’r gogledd yn wych!’Dwi’n hoffi rhoi hwb i dwristiaeth yn yr ardal a thynnu sylw at yr holl bethau eraill sydd i’w gwneud yma. 

“Mae’n bwysig byw bywyd mor hapus ag y gallwch a chael boddhad; a chwerthin – dwi’n chwerthin yn aml wrth wirfoddoli!”
 

" Does dim digon y galla i ei ddweud i argymell gwirfoddoli. Os oes rhywun yn ystyried gwirfoddoli, fyddwn i’n dweud wrthyn nhw beidio â meddwl ddwywaith. Fe wnewch chi gyfarfod â ffrindiau newydd a gwneud rhywbeth gwerth chweil."
- Keith