Bangor yn dathlu Dydd Gwyl Dewi 2019

Datganiad i'r wasg
Cyhoeddwyd : 11 Feb 2019 Diweddariad diwethaf : 12 Feb 2019

Eleni bydd rhai o sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch yn dod at eu gilydd i drefnu wythnos o ddigwyddiadau a gweithgareddau dros Hanner Tymor Chwefror er mwyn dathlu nawddsant Cymru, Dewi Sant.

22ain o Chwefror – 3ydd o Fawrth 2019

Eleni bydd rhai o sefydliadau mwyaf Bangor a’r cylch yn dod at eu gilydd i drefnu wythnos o ddigwyddiadau a gweithgareddau dros Hanner Tymor Chwefror er mwyn dathlu nawddsant Cymru, Dewi Sant.

Wedi ei drefnu ar y cyd gan sefydliadau Pontio, Menter Iaith Bangor, Castell Penrhyn, Storiel, Capel Berea Newydd, Dysgu Cymraeg Gogledd Orllewin a Chadeirlan Bangor bydd Bangor yn Dathlu Dydd Gŵyl Dewi 2019 yn cynnwys amrywiaeth o weithgareddau mewn lleoliadau gwahanol ar draws y ddinas.

Rhywbeth i bawb

Yn eu plith bydd gweithgareddau at bob dant yn cynnwys digwyddiadau cerddorol, celf, garddio, gweithgareddau i blant a theuluoedd, cwis i ddysgwyr, darlithoedd hanes a gwyddoniaeth, darlledu penodau o gyfres boblogaidd Deian a Loli, sioeau a pherfformiadau theatrig. Hefyd bydd cystadleuaeth addurno ffenestri busnesau a siopau yn gyfle gwych i fusnesau Stryd Fawr a Bangor Uchaf ddangos eu cefnogaeth a chyfrannu at greu awyrgylch gwerth chweil. Ar ddydd Sadwrn 2il o Fawrth wedyn cynhelir gorymdaith odidog drwy Stryd Fawr y ddinas gyda Band Pres Porthaethwy yn arwain.

Yn ôl John Wyn Jones, Maer Bangor a Chadeirydd Menter Iaith Bangor, mae’r bartneriaeth newydd yn un fydd yn codi proffil yr ŵyl yn y ddinas trwy hyrwyddo’n diwylliant a’n hunaniaith unigryw Cymreig ymhlith thrigolion ac ymwelwyr:

“Dros y blynyddoedd mae dathliadau Dydd Gŵyl Dewi wedi mynd o nerth i nerth yn yr ardal, ac eleni mae’n wych fod cynifer o sefydliadau Bangor yn cydweithio mor agos i drefnu a hyrwyddo cyfres o weithgareddau arbennig i ddathlu Dewi Sant, ein Cymreictod, yr iaith Gymraeg a diwylliant ein cenedl.

“Bydd y gweithgareddau yn gyfle gwych i drigolion yr ardal ac ymwelwyr ddod at eu gilydd i ddathlu fel un cymuned fawr - ac efallai annog mwy o bobl i ymfalchïo yn eu Cymreictod, gymdeithasu yn y Gymraeg neu ddysgu’r iaith.”

Bydd y gweithgareddau yn cychwyn ar y ddydd Gwener 22ain o Chwefror ac ymlaen drwy’r wythnos hyd at ddydd Sul 3ydd o Fawrth. Ewch i wefannau'r sefydliadau unigol am fanylion pellach.

#BANGORYNDATHLUDYDDGWYLDEWI