Dod i adnabod ein gwirfoddolwyr: Hannah

Volunteer Photographer

Proffil
Hannah - Volunteer Photographer

Treuliodd Hannah ei chyfnod o brofiad gwaith y llynedd yng Nghastell Penrhyn. Yn ystod y cyfnod hwn disgleiriodd ei sgiliau ffotograffiaeth cymaint nes i ni ei gwahodd hi’n ôl fel gwirfoddolwr i arwain prosiect i dynnu lluniau o’r tîm ym Mhenrhyn. Ond cyn hynny, roeddem yn meddwl y buasai’n braf cael dysgu ychydig mwy amdani…

Ffotograffwr yn tynnu lluniau

Pam wnes di ddewis dod i Gastell Penrhyn i wneud dy brofiad gwaith y llynedd? 

Dewisais ddod i Gastell Penrhyn i wneud fy mhrofiad gwaith oherwydd fy mod yn teimlo y byddai’n cynnig amrywiaeth o wahanol brofiadau na fuaswn yn eu cael mewn amgylchedd gwaith mwy penodol.  

Sut oedd y profiad gwaith? 

Mi wnes i fwynhau’r profiad gwaith yn fawr iawn.  Roedd yr holl staff mor groesawgar a chymwynasgar, ac mi wnes i fwynhau gweithio gyda nhw.  Roedd y tasgau a’r gweithgareddau yn amrywiol a chefais weld pob agwedd o’r Castell.  Roeddwn yn teimlo’n drist iawn pan ddaeth hi’n amser i mi adael ar ddiwedd yr wythnos gan fy mod yn teimlo nad oedd y cyfnod yn ddigon hir. 

" Ar ôl mwynhau cymaint ar fy mhrofiad gwaith, roedd hi’n braf clywed fod fy ngwaith wedi bod o werth i’r Castell a’u bod nhw eisiau i mi wneud mwy. Y peth sy’n ei wneud yn well fyth, yw fy mod yn troi fy hobi yn llwybr gyrfa posib!"
- Hannah, Ffotograffydd Gwirfoddol, Castell Penrhyn

A wnaeth y profiad ddylanwadu ar dy lwybr gyrfa? 

Mae fy mhrofiad gwaith yng Nghastell Penrhyn wedi gwneud i mi ail-ystyried fy opsiynau gyrfa, gan fy mod wedi mwynhau’r gwaith cymaint ac roeddwn yn teimlo mor hapus gyda’r gwaith a’r tasgau y gwnes i.  Roeddwn yn teimlo ei fod yn rhywbeth y gallwn weld fy hun yn ei wneud ac yn ei fwynhau yn y dyfodol. 

Beth wnest ti ei ddysgu o ganlyniad i’r profiad gwaith? 

Wrth weithio yng Nghastell Penrhyn dysgais am bwysigrwydd gwaith tîm a faint o amser ac ystyriaeth sy’n mynd i mewn i bopeth sy’n digwydd o fewn y Castell. 

Beth hoffet ti ei wneud fel gyrfa yn y dyfodol? 

Nid wyf yn hollol siŵr o hyd am beth yn union yr hoffwn ei wneud, ond buaswn yn bendant yn ystyried gweithio gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Sut oeddet ti’n teimlo pan wnaethom gysylltu â ti i gynnig y cyfle i ti wirfoddoli ar brosiect? 

Roeddwn yn teimlo’n falch iawn pan glywais eu bod nhw eisiau i mi ddod yn ôl i wirfoddoli.  Ar ôl mwynhau cymaint ar fy mhrofiad gwaith, roedd hi’n braf clywed fod fy ngwaith wedi bod o werth i’r Castell a’u bod nhw eisiau i mi wneud mwy.  Y peth sy’n ei wneud yn well fyth, yw fy mod yn troi fy hobi yn llwybr gyrfa posib!”

A fuaset ti’n argymell Castell Penrhyn fel lle i wirfoddoli neu i wneud profiad gwaith? 

Buaswn yn bendant yn argymell Castell Penrhyn fel lle i wneud profiad gwaith.  Mae wedi fy helpu i ystyried pa fath o yrfa yr hoffwn ei wneud yn y dyfodol ac mae wedi rhoi syniad gwerthfawr i mi am lwybrau gyrfa posib nad oeddwn yn gwybod amdanynt o’r blaen. 

Beth hoffet ti ei ddweud wrth bobl am y pethau wyt ti wedi eu gwneud/yn mynd i’w gwneud gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol? 

Teimlaf yn ffodus i fedru dweud fy mod wedi gwneud fy mhrofiad gwaith gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a fy mod wedi gallu defnyddio fy hobi ffotograffiaeth i greu gyrfa posib i fi fy hun.  Mae gwirfoddoli gyda’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wedi gwneud i mi eisiau gwirfoddoli eto yn y dyfodol a helpu mewn unrhyw ffordd y gallaf.  Mae’r ffaith fy mod wedi gallu gweithio gyda thîm mor wych a gwneud gwahaniaeth yn gwneud i mi deimlo’n lwcus iawn!