Straeon o’r Pantri

Llechan Lân / A Clean Slate

Proffil
tales from the Butler's Pantry - Llechan Lân / A Clean Slate

Mae Castell Penrhyn yn newid ac rydyn ni eisiau i chi fod yn rhan o’r broses. Drwy’r straeon ddaw gan y tîm sydd wedi ymgartrefu yn hen bantri’r bwtler, gallwn rannu’r pethau rydyn ni’n eu darganfod efo chi wrth inni dyrchu yn hanes y castell, ei straeon a’i bobl. Pwy a ŵyr pa ffeithiau, lleisiau neu greiriau diddorol y down ni o hyd iddyn nhw?

Graffiti ar lechen leol

Gan barchu’r ffaith fod rhaid inni fod yn fwy gonest ac agored am orffennol dadleuol Penrhyn, a deall fod gan y lle lawer mwy i’w gynnig i’r presennol a’r dyfodol, rydyn ni wedi dechrau ar broses o archwilio a thrawsnewid. Rydyn ni’n awyddus i rannu hyn gydag aelodau ac ymwelwyr. Bydd y blog yma’n ein helpu i wneud hynny.

Mwy am Bantri’r Bwtler 

Yn hen stadau gwledig Oes Fictoria, fel Penrhyn, y bwtler oedd y cyswllt rhwng y rhannau oedd yn rhedeg y tŷ – y ceginau, stafelloedd y gweision ayb – a rhan ffurfiol y tŷ. Dim syndod felly fod Pantri’r Bwtler wedi ei leoli’n union rhwng y ddau mewn tai o ddechrau’r 19eg Ganrif fel Castell Penrhyn. 

Dyma’r lleoliad delfrydol felly fel canolfan i’n trefniadau i drawsnewid y profiad mae rhywun yn ei gael yng Nghastell Penrhyn. Mae’n golygu y gallwn edrych nôl i wneud yn siŵr ein bod yn cynrychioli pob agwedd o hanes y Stad hon yn gywir, ac yn edrych ymlaen at sicrhau ein bod yn cynnig y profiad gorau posib i’n haelodau a’n hymwelwyr. 

Mae Pantri’r Bwtler yn fyd bach ar ei ben ei hun ac yn cynnwys ardal ar y llawr gwaelod a stafelloedd preifat y bwtler i fyny’r grisiau. 

Mae’r tîm cadwraeth yn defnyddio’r stafelloedd fyny grisiau ar hyn o bryd ar gyfer storio, catalogio a gwaith cynnal a chadw. 

Lawr grisiau, ym Mhantri’r Bwtler, mae’r ardal wedi ei rhannu’n ddwy ran.

Mae un yn dywyll ac yn cysylltu coridor y gweision sy’n arwain i’r Neuadd Fawr gyda’r siop, lle roedd cegin y gweision ers talwm.

Mae’r llall yn sefyll allan ar ongl, gyda ffenestri uchel, cul, a ffenest yn y to sy’n rhoi digonedd o olau. 

Yn y rhan yma mae yna nifer o gypyrddau uchel, dwfn a chownter hir. Fe fyddai bwrdd mawr wedi bod yn y canol ac yma byddai’r bwtler yn cael popeth oedd ei angen yn barod i’r teulu a’u hymwelwyr. Byddai bwtsias marchogaeth yn cael eu sgleinio, basgedi picnic yn cael eu paratoi ar gyfer teithiau pysgota neu hela a’r cyffyrddiadau olaf yn cael eu gwneud cyn gweini bwyd.

Rydyn ni’n gobeithio dod â rhywfaint o’r bwrlwm yma nôl i’r pantri ryw ddiwrnod ond am rŵan, y gornel fach ddiarffordd yma o’r tŷ ydy ein canolfan ar gyfer ein gwaith ymchwil ac archwilio.

Trawsnewid stori Penrhyn

I ddechrau byddwn yn datblygu ac ehangu ein rhaglen o weddnewid Penrhyn o’r fan hon. Ond maes o law byddwn yn gwahodd ymwelwyr yma ac yn rhoi cyfle iddyn nhw ddarganfod mwy am hanes Stad y Penrhyn, yn ogystal â’r cynlluniau ar gyfer y dyfodol.

Am rŵan byddwn yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf gyda chi am y cynlluniau drwy ein blog. Bydd hwn hefyd yn lle i ddarllen straeon a phrofiadau difyr, a phersonol weithiau, y bobl sy’n gweithio yn Penrhyn heddiw a rhai o’r gorffennol.

Fedrwn ni ddim aros i ddechrau’r gwaith.