Ymweld â Chastell y Waun: Beth sydd angen wybod

Visitors in the garden at Chirk Castle, Wrexham, Wales

Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu’n nôl. Mae’r gerddi, yr ystâd, Ciosg Fferm Gartref, maes parcio a’r toiledau wedi ail-agor. Er mwyn sicrhau gofal ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol, rydym wedi lleihau’r niferoedd sy’n gallu ymweld, sy’n golygu y bydd angen i chi archebu lle o flaen llaw. Wedi ei gynnwys yn yr erthygl yma mae popeth sydd angen i chi wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Gwybodaeth pwysig 

Yn unol â deddfwriaeth Llywodraeth Cymru a chloi ‘cyfnod atal byr’, bydd ein holl leoedd yng Nghymru yn cau dros dro o ddydd Sadwrn 24 Hydref i ddydd Llun 9 Tachwedd i gyfyngu ar ledaeniad coronafirws. Rydym yn annog pobl i ddilyn deddfwriaeth y llywodraeth, aros gartref a pheidio â theithio ar yr adeg hon. Rydym yn edrych ymlaen at eich croesawu yn ôl pan fyddwn yn gallu.

Bydd angen i chi archebu eich tocynnau erbyn 3yh ar y diwrnod cyn eich ymweliad.  Gall aelodau archebu am ddim tra bydd rhaid i bawb arall dalu am docyn.    Mae’r tocynnau’n cael eu rhyddhau bob dydd Gwener.  Gwrthodir mynediad i bobl sy’n cyrraedd heb archebu o flaen llaw.

Cyrraedd a pharcio

Wrth gyrraedd, sicrhewch fod eich tocyn gyda chi i’w ddangos i’n staff, naill ai ar eich ffôn neu wedi ei argraffu. Os ydych yn aelod, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth hefyd. Byddwn yn gofyn i chi ddangos y rhain drwy ffenest gaeedig eich cerbyd cyn parcio.

Er mwyn cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, cyrhaeddwch o fewn eich slot amser os gwelwch yn dda.  Yn anffodus, os ydych  fwy na 10 munud yn hwyr, ni ellir sicrhau  mynediad.  Caniateir mynediad yn ôl disgresiwn staff yr eiddo, a gwneir hyn ar sail nifer yr ymwelwyr, a’r gallu i gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Mae gennym faes parcio mawr yng Nghastell y Waun, felly mae digon o le i barcio i ffwrdd oddi wrth eraill. Yn ogystal â hyn, mae gennym le parcio dynodedig ar gyfer deiliaid bathodyn glas; gofynnwch i aelod o staff wrth gyrraedd.

Croesawir faniau gwersylla os ddefnyddir ar gyfer trafnidiaeth ond ni chaniateir aros dros nos. Ni chaniateir carafanau na bysiau ar hyn o bryd. 

Ni chyfyngir yr amser gellir treulio yng Nghastell y Waun yn ystod eich ymweliad, ond bydd angen i chi adael yr eiddo erbyn 4yh. 

Cadw’n ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Er mwyn sicrhau bod modd cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, rydym wedi creu llwybrau unffordd o gwmpas yr eiddo.   Edrychwch allan am yr arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle.

Yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth, mae angen gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd amgaeedig o Ddydd Llun 14 Medi. Dewch ag un gyda chi os gwelwch yn dda.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad.  Os ydych yn dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 14 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld..

Beth sydd ar agor?

Mae’r gerddi, ystâd, maes parcio a thoiledau wedi ail-agor, a fydd ein ciosg Fferm Gartref yn cynnig diodydd oer a chynnes, a byrbrydau i’w chludo rhwng 10yb-3yh.  Nodwch mai taliadau cerdyn yn unig sydd ar gael ar hyn o bryd.

Er mwyn diogelu ein hymwelwyr, staff, a gwirfoddolwyr, mae’r castell, y tŵr, caffi, toiledau’r castell, siop, siop lyfrau ail-law, gardd lysiau ac yr ardal chwarae i blant yn parhau i fod ar gau hyd nes y clywir yn wahanol.  Rydym yn gweithio’n galed i ail-agor y rhain unwaith mae’n ddigon saff i’w wneud.

Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod ar gael yn y Fferm Gartref.  Yn yr ardaloedd hyn, fydd yna giwio er mwyn cynnal system ddiogel o ‘un i mewn’ / ’un allan’.  Fydd y cyfleusterau hyn yn cael eu glanhau gan ein tîm cyfleusterau trwy gydol y dydd.

Yr ystâd

Er mwyn diogelu ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r cymunedau lleol, rydym wedi lleihau’r niferoedd sy’n gallu ymweld, felly fydd angen i chi archebu lle hyd yn oed os ydych yn bwriadu ymweld â’r ystâd yn unig. 

Yr ardd

Mae’r ardd yn edrych yn hyfryd ar hyn o bryd, ond dydi pethau ddim yn union fel rydych chi wedi’i arfer gweld. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae pawb wedi bod yn aros adref er mwyn diogelwch. Oherwydd hyn, nifer bach o’r garddwyr sydd wedi bod yn gweithio ar y safle.

Mae yna dîm bach wedi dychwelyd i’r eiddo ond nid gymaint ag sydd fel arfer felly ni fydd y gerddi wedi’i docio fel y disgwylir.  Mae yna chwyn yma ac acw felly os fedrwch chi fod yn amyneddgar gyda ni wrth inni drio gwneud gymaint y gallwn a mwynhewch y pleserau eraill mae’r gerddi a’r ystâd yn cynnig.

Hygyrchedd

Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr unffordd newydd yn yr ardd yn galed ac felly’n addas ar gyfer gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Hefyd, mae yna seddi ar gael ar hyd y ffordd i gynnig lle i chi orffwys. Fodd bynnag, mae un darn o'r llwybr yn laswellt sy’n debygol o fod yn fwdlyd yn dilyn glaw trwm.

Os oes gennych ofynion hygyrchedd ac angen llwybr byrrach / heb risiau o'r ardd, siaradwch ag aelod o staff a byddwn yn fwy na hapus i’ch helpu.

Ymddiheuriadau ond ni ellir llogi cadeiriau olwyn ar hyn o bryd, ac ni fydd y bygi ymwelwyr yn gweithredu.

Mae toiledau hygyrch i’w gael yn y Fferm Gartref a bydd y cyfleusterau hyn yn cael ei lanhau gan ein tîm cyfleusterau trwy gydol y dydd.

Cŵn

Mae croeso i gŵn ymhob ardal allanol heblaw am yr ardd sy’n croesawu cŵn cymorth cofrestredig yn unig. Gofynnwn i chi gadw eich ci ar dennyn drwy’r amser.

Noder: Gwyddom fod yr ystâd yn boblogaidd gyda cherddwyr cŵn.  Er mwyn diogelu ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r cymunedau lleol, rydym wedi lleihau’r niferoedd sy’n gallu ymweld, felly bydd angen i chi archebu lle hyd yn oed os ydych yn bwriadu ymweld â’r ystâd yn unig. 

Trefnu eich ymweliad

Rhaid i bob ymwelydd archebu tocyn ymlaen llaw, gan gynnwys aelodau. Mae mynediad a pharcio am ddim i aelodau, ond dewch â’ch cerdyn aelodaeth gyda chi, os gwelwch yn dda.  Bydd angen i bobl sydd ddim yn aelodau dalu ymlaen llaw.

  • Archebwch un tocyn i bob person, gan eithrio plant dan 5 – does dim angen tocyn arnyn nhw.
  • Bydd angen i chi ddewis slot amser o 30 munud ar ddiwrnod eich ymweliad a chyrraedd o fewn y slot yma.
  • Dim ond eich amser cyrraedd yw’r slot amser.  Mae croeso i chi aros mor hir ac y dymunwch. Mae’r eiddo yn cau am 4yh.
  • Mae tocynnau at eich defnydd chi yn unig, ac ni ellir eu hailwerthu.
  • Byddwn yn anfon cadarnhad o’ch archeb atoch dros e-bost. Sicrhewch eich bod yn nodi eich cyfeiriad e-bost cywir wrth archebu i sicrhau eich bod yn derbyn eich cadarnhad.
  • Bob dydd Gwener byddwn yn rhyddhau tocynnau newydd ar gyfer ymweliadau yr wythnos ganlynol. Gallwch archebu hyd at 18 awr cyn slot amser.
  • Gall gofalwyr ddod i’n lleoliadau am ddim gyda cherdyn cydymaith hanfodol. Does dim angen i ofalwyr archebu tocyn i’w hunain, ond bydd angen tocyn ar y person y maent yn ei gynorthwyo.

Gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, gofynnwn i chi archebu unwaith yr wythnos yn unig i roi cyfle i eraill ymweld hefyd.

Cefnogwch ein gweithwyr allweddol

Er mwyn dweud diolch i holl weithwyr allweddol ein gwlad am bopeth maent wedi gwneud, rydym yn annog ein hymwelwyr i gadw slotiau cyntaf ac olaf pob dydd yn rhydd ar eu cyfer. Er nid oes modd inni gadw llefydd penodol i’r gweithwyr hyn, rydym yn gobeithio y byddwch yn ymuno gyda ni gan ddiolch a chadw'r amseroedd yma’n rhydd iddynt.  Os ydych chi neu unrhyw un yn eich grŵp yn weithiwr allweddol, mae croeso i chi fanteisio ar y cyfle ac archebu’r slotiau yma.

Picnic

Mae croeso i chi fwynhau picnic unrhyw le yn y gerddi, ond cofiwch fynd â’ch holl sbwriel adref gyda chi neu ei roi mewn bin.

Sgwteri / Beiciau / sglefr fyrddau / ‘rollerblades’

Yn anffodus, am resymau iechyd a diogelwch ac i gynorthwyo pellhau cymdeithasol, ni chaniateir teganau annibynnol ag olwynion yn yr ardd ar hyn o bryd.

Upcoming events

Timed entry to Chirk Castle (19 Oct - 23 Oct)

Thu 22 Oct 2020
10:00-10:30
Under Welsh Government guidance Chirk Castle is subject to local restrictions. Please only book if you live within the Wrexham area.