Ymweld â Chastell y Waun: Beth sydd angen wybod

View of Chirk Castle, Wrexham

Er mwyn sicrhau gofal ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r gymuned leol, rydym wedi lleihau’r niferoedd sy’n gallu ymweld. Rydym yn argymell i chi archebu lle o flaen llaw i osgoi siomiant yn enwedig ar adegau prysur megis penwythnosau a gŵyl y banc. Fodd bynnag, os bydd lleoedd ar gael, ni fydd archebu o flaen llaw yn angenrheidiol pob amser. Yn yr erthygl hon, mae modd i chi ddarganfod popeth sydd angen ei wybod am amseroedd agor a beth i ddisgwyl yn ystod eich ymweliad.

Gwybodaeth pwysig 

Rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch croesawi chi i’r lleodd y gofalwn amdanynt ar draws Cymru. Os gwelwch yn dda gwiriwch dudalen we yr eiddo perthnasol am y wybodaeth ddiweddaraf pan yn cynllunio eich ymweliad.

Cyrraedd a pharcio

Wrth gyrraedd, sicrhewch fod eich cadarnhad bwcio gyda chi i’w ddangos i’n staff yn y swyddfa docynnau. Os ydych yn aelod, bydd angen i chi ddangos eich cerdyn aelodaeth hefyd.

Er mwyn cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, cyrhaeddwch o fewn eich slot amser os gwelwch yn dda.  Yn anffodus, os ydych  fwy na 10 munud yn hwyr, ni ellir sicrhau  mynediad.  Caniateir mynediad yn ôl disgresiwn staff yr eiddo, a gwneir hyn ar sail nifer yr ymwelwyr, a’r gallu i gydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol.

Mae gennym faes parcio mawr yng Nghastell y Waun, felly mae digon o le i barcio i ffwrdd oddi wrth eraill. Yn ogystal â hyn, mae gennym le parcio dynodedig ar gyfer deiliaid bathodyn glas; gofynnwch i aelod o staff wrth gyrraedd.

Croesawir faniau gwersylla os ddefnyddir ar gyfer trafnidiaeth ond ni chaniateir aros dros nos. Ni chaniateir carafanau na bysiau ar hyn o bryd. 

Ni chyfyngir yr amser gellir treulio yng Nghastell y Waun yn ystod eich ymweliad, ond bydd angen i chi adael yr eiddo erbyn 4yh. 

Cadw’n ddiogel

Diogelwch ein staff, gwirfoddolwyr ac ymwelwyr yw ein blaenoriaeth. Er mwyn sicrhau bod modd cydymffurfio â mesurau ymbellhau cymdeithasol, rydym wedi creu llwybrau unffordd o gwmpas yr eiddo.   Edrychwch allan am yr arwyddion yn ystod eich ymweliad a fydd yn esbonio unrhyw newidiadau o ran mynediad i wahanol rannau o’r safle.

Yn unol â chyfarwyddyd y llywodraeth, mae angen gwisgo gorchudd wyneb yn y rhan fwyaf o leoedd amgaeedig o Ddydd Llun 14 Medi. Dewch ag un gyda chi os gwelwch yn dda.

Er mwyn cadw pawb yn ddiogel, cydymffurfiwch â mesurau ymbellhau cymdeithasol a chanllawiau’r llywodraeth yn ystod eich ymweliad.  Os ydych yn dangos unrhyw symptomau o’r coronafeirws, neu os ydych chi wedi bod mewn cysylltiad ag unrhyw un sydd â’r feirws yn y 14 diwrnod diwethaf, peidiwch ag ymweld..

Beth sydd ar agor?

 • Mae'r maes parcio, ystâd, gerddi, siop, siop lyfrau ail-law a man chwarae gwyllt ar agor yn ddyddiol 10am - 5pm (mynediad olaf 4pm).
 • Bydd Caffi'r Cwrt (10am - 5pm) a Chiosg y Fferm Gartref (11am-4pm) ar agor yn ddyddiol yn cynnig diodydd poeth ac oer, teisennau a byrbrydau ysgafn i'w mwynhau yn ein hardal eistedd awyr agored, neu i decawê.
 • Mae toiledau a chyfleusterau newid babanod ar gael yn y Fferm Gartref a Cwrt y Castell, gyda ciwio er mwyn cynnal system ddiogel o un i mewn/un yn gadael. Fydd yr rhain yn cael eu lanhau gan ein tîm cyfleusterau trwy gydol y dydd.
 • Yn unol a deddfwriaeth Llywodraeth Cymru, Castell, Tŵr Adam, Gardd Lysiau a man chwarae'r Fferm Gartref yn parhau i fod ar gau.

Yr ystâd

Nid oes angen archebu tocyn i ymweld â’r ystâd Dydd Llun i Dydd Gwener ond, o dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, o Dydd Llun 9 Tachwedd mae ein lleoedd ar agor i drigolion Cymru yn unig ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o'r un cartref. 

Mae’r ardd, toiledau, siop a caffi ar agor ar Dydd Sadwrn a Dydd Sul yn unig. Ar hyn o bryd mae’r castell ar gau.

Yr ardd

Mae’r ardd yn edrych yn hyfryd ar hyn o bryd, ond dydi pethau ddim yn union fel rydych chi wedi’i arfer gweld. Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae pawb wedi bod yn aros adref er mwyn diogelwch. Oherwydd hyn, nifer bach o’r garddwyr sydd wedi bod yn gweithio ar y safle.

Mae yna dîm bach wedi dychwelyd i’r eiddo ond nid gymaint ag sydd fel arfer felly ni fydd y gerddi wedi’i docio fel y disgwylir.  Mae yna chwyn yma ac acw felly os fedrwch chi fod yn amyneddgar gyda ni wrth inni drio gwneud gymaint y gallwn a mwynhewch y pleserau eraill mae’r gerddi a’r ystâd yn cynnig.

Hygyrchedd

Mae'r rhan fwyaf o'r llwybr unffordd newydd yn yr ardd yn galed ac felly’n addas ar gyfer gadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio. Hefyd, mae yna seddi ar gael ar hyd y ffordd i gynnig lle i chi orffwys. Fodd bynnag, mae un darn o'r llwybr yn laswellt sy’n debygol o fod yn fwdlyd yn dilyn glaw trwm.

Os oes gennych ofynion hygyrchedd ac angen llwybr byrrach / heb risiau o'r ardd, siaradwch ag aelod o staff a byddwn yn fwy na hapus i’ch helpu.

Ymddiheuriadau ond ni ellir llogi cadeiriau olwyn ar hyn o bryd, ac ni fydd y bygi ymwelwyr yn gweithredu.

Mae toiledau hygyrch i’w gael yn y Fferm Gartref a bydd y cyfleusterau hyn yn cael ei lanhau gan ein tîm cyfleusterau trwy gydol y dydd.

Cŵn

Mae croeso i gŵn ymhob ardal allanol heblaw am yr ardd sy’n croesawu cŵn cymorth cofrestredig yn unig. Gofynnwn i chi gadw eich ci ar dennyn drwy’r amser.

Noder: Gwyddom fod yr ystâd yn boblogaidd gyda cherddwyr cŵn.  Er mwyn diogelu ein hymwelwyr, staff, gwirfoddolwyr a’r cymunedau lleol, rydym wedi lleihau’r niferoedd sy’n gallu ymweld, felly bydd angen i chi archebu lle hyd yn oed os ydych yn bwriadu ymweld â’r ystâd yn unig. 

Trefnu eich ymweliad

O dan ddeddfwriaeth newydd Llywodraeth Cymru, mae ein lleoedd ar agor i drigolion Cymru yn unig ac i grwpiau o bedwar neu lai (ac eithrio plant o dan 11 oed) oni bai eu bod yn dod o'r un cartref. 

Er mwyn osgoi siomiant archebwch eich tocynnau ymlaen llaw ond, pan fydd llefydd ar gael, ni fydd archebu tocynnau yn angenrheidiol bob tro.  Ni allwn gwarantu mynediad heb i chi archebu tocyn ymlaen llaw.

 • Archebwch un tocyn i bob person, gan eithrio plant dan 5 – does dim angen tocyn arnyn nhw.
 • Bydd angen i chi ddewis slot amser o 30 munud ar ddiwrnod eich ymweliad a chyrraedd o fewn y slot yma.
 • Dim ond eich amser cyrraedd yw’r slot amser.  Mae croeso i chi aros mor hir ac y dymunwch. Mae’r eiddo yn cau am 4yh.
 • Mae tocynnau at eich defnydd chi yn unig, ac ni ellir eu hailwerthu.
 • Byddwn yn anfon cadarnhad o’ch archeb atoch dros e-bost. Sicrhewch eich bod yn nodi eich cyfeiriad e-bost cywir wrth archebu i sicrhau eich bod yn derbyn eich cadarnhad.
 • Bob dydd Gwener byddwn yn rhyddhau tocynnau newydd ar gyfer ymweliadau yr wythnos ganlynol. Gallwch archebu hyd at 18 awr cyn slot amser.
 • Gall gofalwyr ddod i’n lleoliadau am ddim gyda cherdyn cydymaith hanfodol. Does dim angen i ofalwyr archebu tocyn i’w hunain, ond bydd angen tocyn ar y person y maent yn ei gynorthwyo.

Gan mai dim ond hyn a hyn o leoedd sydd ar gael, gofynnwn i chi archebu unwaith yr wythnos yn unig i roi cyfle i eraill ymweld hefyd.

Newid eich archeb

Os bydd eich cynlluniau'n newid ac na allwch wneud eich ymweliad, gallwch newid neu ganslo'ch archeb yn hawdd. Rydym yn gwerthfawrogi'n fawr eich bod yn gwneud hyn cyn gynted â phosibl fel y gellir sicrhau bod y tocynnau ar gael i ymwelwyr eraill.

Os ydych yn aelod, gellir gweld yr opsiwn i ganslo neu newid eich archeb yn eich e-bost cadarnhad trwy ddewis ‘view and manage your order online' o dan eich crynodeb archeb.

Os nad ydych yn aelodau, ffoniwch ni ar 0344 249 1895 i drafod newid eich archeb.

Upcoming events

Jubilee at the Castle

Sun 05 Jun 2022
10:00-17:00
Celebrate the Queens Jubilee at the Castle. Go back to the 1950's and play traditional games in the gardens with picnics and afternoon teas. Dress up for a photo as royalty under the Jubilee Arbour.

Outdoor cinema - Mamma Mia!

Fri 09 Sep 2022
20:15-22:30
This summer we celebrate 50 years of ABBA with a special outdoor cinema screening of Mamma Mia! at Chirk Castle.

Outdoor cinema - Harry Potter and the Philosopher's Stone

Sat 10 Sep 2022
20:15-22:30
Expecto patronum! A magical outdoor cinema experience at Chirk Castle with a showing of Harry Potter and the Philosopher's Stone.

Outdoor cinema - Pretty Woman

Sun 11 Sep 2022
20:15-22:30
A fantastic outdoor cinema experience in the stunning grounds of Chirk Castle with a showing of the classic Pretty Woman!