Cyfeillion pedaircoes yn Erddig

Teddy the golden cockerpoo poses in the Midden Yard at Erddig

Mae crwydro drwy’n parcdir anferth gyda’ch cyfaill pedair-coes yn ffordd wych o fwynhau ein tirwedd hyfryd, ac rydan ni’n croesawu cŵn ufudd i’n hystâd. Bydd parc gwledig Erddig yn denu miloedd o gerddwyr cŵn bob blwyddyn ac maen nhw’n mwynhau ein mannau agored naturiol sy’n newid drwy’r tymhorau.

Mae Erddig yn cynnig digonedd o gyfleoedd i redeg, neidio, ffroeni a sblashio ym mhob rhan o’r parc gwledig.

Rydym yn cynnig y canlynol yn Erddig:

 • mynediad i’n gardd de i chi a’ch ci (ond nid i’r tŷ, y gerddi, y caffis na’r siopau).
 • dŵr ar gyfer powlenni yfed.
 • tri bin baw cŵn; un ychydig y tu allan i’r ardd de ar y llwybr sy’n arwain at y rhaeadr cwpan a’r soser; un ar ochr arall yr ystâd ger maes parcio Felin Puleston; un ger y fynedfa i’r ystâd ar Ffordd Erddig; ac mae un o finiau sbwriel cyffredin Cyngor Bwrdeistref Sirol Wrecsam ym maes parcio Sonlli.
 • tenynnau a bagiau baw cŵn rhag ofn i chi anghofio eich rhai chi.

Cŵn cymorth

Mae croeso i gŵn sy’n cynorthwyo ymwelwyr gydag anableddau ddod i’n tŷ, ein gerddi, ein bwytai a’n siopau. I gael rhagor o fanylion am fynediad a chyfleusterau, ewch i’n tudalen cartref. Mae sawl aelod o’n tîm yn berchnogion cŵn a byddent wrth eu bodd yn cael cyfle i gwrdd â’ch cyfaill pedair-coes. Ymunwch â ni ar Daith Gerdded Pawennau i grwydro o amgylch yr ystâd gyda’n gilydd. Trowch at ein tudalen digwyddiadau i gael rhagor o fanylion.

Darganfyddwch Erddig gyda’ch cyfaill pedaircoes
Ymwelwyr yn mwynhau taith gerdded ar ystâd Erddig, wrth ymyl y Colomendy
Darganfyddwch Erddig gyda’ch cyfaill pedaircoes

Sut i fwynhau ymweliad gyda chi:

 • Gwyliwch yr anifeiliaid fferm a’r bywyd gwyllt: Mae dau ffermwr tenant yn cadw da byw ar ein parcdir ac mae llawer o fywyd gwyllt yn byw ar yr ystâd. Mewn mannau lle mae llawer o fywyd gwyllt,  a wnewch chi gadw eich ci ar dennyn fel y gall deimlo’n ddiogel.
 • Gwyliwch am rybuddion lleol. Efallai bydd cyfyngiadau yn y coetir neu ar y tir amaethyddol ar adegau sensitif o’r flwyddyn, er enghraifft, yn ystod y tymor ŵyna.
 • Gwyliwch y gwres: Gall cŵn orboethi’n beryglus os byddant yn cael eu gadael mewn ceir. Rydym yn argymell na ddylech chi wneud hyn yn Erddig.
 • Wedi anghofio’r hanfodion? Bydd rhywfaint o fagiau baw cŵn ar gael bob amser yn ein swyddfa croesawu ymwelwyr, felly os byddwch chi wedi anghofio eich bagiau, dewch draw i’r swyddfa ac fe fyddwn ni’n falch o roi rhai i chi i helpu cadw ein parcdir yn lân a diogel fel gall eraill ei fwynhau.
 • Awydd tamaid i’w fwyta? Yr unig gŵn y gallwn ni eu croesawu i’n hadeiladau (yn cynnwys Bwyty’r Llofft Wair) yw cŵn cymorth. Ar benwythnosau ac yn ystod gwyliau’r ysgol o fis Chwefror ymlaen (os bydd y tywydd yn caniatáu), bydd ein gardd de yn cynnig bwyd a diod poeth i’ch cynnal ar eich taith gerdded. Mae cyfleusterau ar gael i gludo bwyd o fwyty’r Llofft Wair, felly gallwch chi ofyn i ffrind aros gyda’ch ci yn yr ardd de tra byddwch chi’n ymweld â’r bwyty i brynu bwyd. Gallwch chi eistedd y tu allan gyda’ch ci a mwynhau tamaid o gacen a phaned ar ôl eich taith gerdded.
 • Eisiau osgoi’r torfeydd? Ein cyfnodau prysuraf fel arfer yw rhwng 11yb a 2yp – bydd nifer yr ymwelwyr yn cynyddu yn ystod gwyliau’r ysgol a phan fyddwn ni’n cynnal digwyddiadau hefyd. Bydd y llwybrau o amgylch yr ystâd yn llai prysur ar y cyfan, felly os hoffech chi daith gerdded hamddenol, beth am grwydro’r llwybrau hyn, neu ddefnyddio’r meysydd parcio eraill yn Felin Puleston a Sonlli.
 • Cofiwch godi baw eich ci bob amser. Lleolir y biniau baw cŵn ychydig y tu allan i’r ardd de, ar y llwybr sy’n arwain at y rhaeadr cwpan a’r soser, ac ar ochr arall yr ystâd ger maes parcio Felin Puleston.