Gwirfoddoli yn Erddig

Children enjoying making and tasting traditional lemonade in Erddig's Kitchen

Mae ystod o gyfleoedd gwirfoddoli yn Erddig, o groesawu ymwelwyr a helpu yn ein gardd furiog 13.5 acer i fynd ag ymwelwyr o amgylch y tŷ a helpu plant ysgol i ddysgu am fywyd yn y gorffennol. Waeth beth yw eich profiad blaenorol, sgiliau a chymhellion, mae yna rywbeth yn Erddig i chi.

Rhywbeth i bawb

Mae rheswm pawb dros wirfoddoli yn unigryw, o gyfarfod â phobl i ddysgu sgiliau newydd a gwneud gwahaniaeth. Mae ein gwirfoddolwyr yn dod o bob cefndir, mae ein gwirfoddolwyr ieuengaf yn 11 mlwydd oed ac mae ein hynaf newydd ddathlu ei phen-blwydd yn 100 oed - felly'n sicr nid yw oed yn rhwystr i wirfoddoli!

Drwy wirfoddoli gallwch wneud gwahaniaeth i Erddig a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol a chael budd hefyd o hyder a hunan-barch gwell, cyfarfod â phobl newydd, dysgu pethau newydd, gweithio fel rhan o dîm, ennill profiad gwerthfawr ac efallai ddod o hyd i hobi neu ddiddordeb newydd.

Cewch eich ysbrydoli

Mae ein gwirfoddolwyr yn gwneud gwahaniaeth gwirioneddol


Gyda dros 350 o wirfoddolwyr, mae'r tîm yn Erddig yn grŵp cyfeillgar, mawr i ddod yn rhan ohono.


Gyda chyfleoedd ym mhob maes o'n gwaith mae yna rywbeth i bawb.
• Helpu tîm yr ardd / ceidwaid i ofalu am ein gerddi arobryn a'r parcdir ehangach.
• Cefnogi tîm y tŷ i agor ystafelloedd i ymwelwyr.
• Croesawu ymwelwyr a dangos y ffordd o gwmpas iddynt.
• Torchi eich llewys gyda'r tîm o geidwaid, gan warchod yr ystâd.
• Cefnogi'r cynnig chwaraeon a lles, fel arweinydd taith gerdded neu glwb chwaraeon
• cynorthwywyr siop, gweinyddwyr, tywyswyr teithiau, tywyswyr teithiau i ysgolion.

Tîm gwarchod Erddig yn catalogio’r casgliad o deganau

Cipolwg ar gasgliad Erddig

Mae 30,000 o eitemau yng nghasgliad Erddig. Mae’n un o’r ddau gasgliad mwyaf sydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae gofalu am yr holl eitemau hyn yn dipyn o her i’n tîm o warchodwyr a gwirfoddolwyr. Mae Erddig hefyd yn amgueddfa ardystiedig.

Sut i ddechrau arni


Os oes gennych ddiddordeb mewn gwirfoddoli, e-bostiwch eich enw a gwybodaeth gyswllt i erddig@nationaltrust.org.uk neu cliciwch y ddolen isod i ddarganfod pa gyfleoedd sydd ar gael ar hyn o bryd.


Byddwn yna'n cysylltu â chi, ac yn eich gwahodd i ddod i sesiwn gyflwyno lle byddwn yn egluro mwy am y rolau sydd ar gael ar hyn o bryd ac yn eich cofrestru fel gwirfoddolwr.
Yn dilyn hyn, byddwn yn rhoi'r cymorth a'r hyfforddiant sydd eu hangen arnoch i ymgymryd â'ch rôl ddewisol.

Enjoy our garden in autumn
Gardener raking leaves at Erddig
Enjoy our garden in autumn

Gwirfoddolwch yn Erddig

Bydd gwirfoddoli gyda ni yn cynnig cyfle i chi ymgysylltu ag ystod eang o bobl wrth ichi ddatblygu eich sgiliau ac yn rhannu'r hyn yr ydych yn teimlo’n angerddol amdanynt. Pob blwyddyn mae cannoedd o bobl yn ymuno â ni i ofalu am Erddig.
 


Dechreuwch eich taith wirfoddoli gyda ni nawr