Archwilio tirweddau hyfryd ym Mhen Llyn

Field patterns West of Mynydd-y-Graig, Llyn Peninsula, North Wales.

Beth am gamu i ganol tirweddau godidog, gweld golygfeydd arbennig a dod wyneb yn wyneb â bywyd gwyllt unigryw ym Mhen Llŷn.

Garn Fadryn (nid yw’n gysylltiedig â’r YG)

Dewch i ddarganfod calon Pen Llŷn. Bryngaer pum hectar o Oes yr Haearn yw Garn Fadryn. Mae’n sefyll ar ben bryn serth 371 metr sy’n edrych allan dros bentref Garn Fadryn. Hyd yn oed ar ddiwrnodau llwydaidd mae’r awyr iach, ynghyd â bywyd gwyllt a harddwch y lle arbennig hwn yn gadael argraff barhaol.

Mynydd Tir-y-cwmwd (nid yw’n gysylltiedig â’r YG)

Mae’r pentir hwn yn  llawn drama naturiol ac mae’n cynnig golygfeydd ysblennydd – i’r dwyrain tuag at Eryri ac i'r gorllewin tuag at dywod euraidd traeth Abersoch. Gallwch grwydro nifer o lwybrau  igam ogam at y copa 132 metr o uchder.

O’r copa hwn gallwch fwynhau golygfeydd anhygoel dros y môr a’r tir. Mae sawl mainc cyfleus yma fel y gall pawb ymlacio am ychydig. Mae’r ‘toposgop’ gerllaw yn dangos ac yn enwi mynyddoedd Eryri sydd i’w gweld o’r fan hon.

Tir comin Anelog

Dewch i archwilio ardal o dir comin gyda thystiolaeth o gaeau a ffiniau canoloesol (mae'n anodd eu dyddio). Gallwch ddarganfod aneddiadau cylch cutiau a llwyfannau tai ar ochr ogleddol y lle arbennig hwn rhwng y copa a'r môr.

Roedd tiroedd comin Pen Llŷn yn wreiddiol ym meddiant tywysogion Gwynedd. Maent wedi bod yn rhan bwysig o'r ffordd o fyw ym Mhen Llŷn erioed. Am ganrifoedd, rhain oedd nodwedd ddiffiniol y dirwedd.

Mae Mynydd Anelog ym mhen gorllewinol y penrhyn, a dim ond Mynydd Mawr (â’i gopa o fewn cyrraedd car) sydd y tu hwnt iddo. Mwynhewch y golygfeydd a chwiliwch y gorwel am dir Iwerddon!