Gwyliau yng Nghymru sy’n cynnig gwyrddni, golygfeydd a chynaladwyedd

Exterior of The Cwms, Near Amroth, Pembrokeshire

Gall teuluoedd bellach dreulio ‘gwyliau gwyrddach’ lle bo’r arian maen nhw’n ei dalu’n mynd tuag at ein buddsoddiad mewn ynni adnewyddol yn y bythynnod gwyliau maen nhw’n aros ynddyn nhw, tra’n diogelu’r amgylchfyd o’u cwmpas.

Mae pawb sydd ynghlwm yn elwa o’r cylch ynni gwyrdd yma, fel yr eglura Vickie Warland, ein Cydlynydd Prosiect (Cymru) ar gyfer y Rhaglen Buddsoddi mewn Ynni Adnewyddol (BYA):
“Fel mam i blant bach,” meddai, “gall y syniad o fentro hunanarlwyo fod ychydig yn heriol. Ond mae pryderon o’r fath yn prysur ddiflannu yn ein bythynnod gwyliau gwyrdd, sy’n ddigon helaeth a chysurus ac yn cael eu pweru gan ynni adnewyddol.

“Fel canlyniad i fuddsoddiad gan Raglen BYA, gall gwesteion fod yn ddiogel yn y wybodaeth eu bod nhw a’u teuluoedd yn helpu diogelu amgylchfyd y bythynnod, sydd wedi’u lleoli mewn rhai o rannau mwyaf golygfaol Cymru.

“Ar yr un adeg, maen nhw’n dal i fwynhau llety’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i’r un safon uchel, tra’n profi aros mewn coedlan naturiol ffyniannus, yn agos at y traeth, neu ymysg y mynyddoedd.

“Mae gynnon ni hefyd fythynnod yng nghalon Eryri sy’n rhan o’r prosiect ag sydd i’w cyflwyno'r gaeaf nesaf.

Wild ponies in Snowdonia
Wild ponies grazing, Snowdonia
Wild ponies in Snowdonia

“Faswn i ddim yn meddwl ddwywaith cyn codi a mynd â’r teulu i fwthyn gwyrdd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar unwaith.” Mae Vicky’n argymell The Cwms, bwthyn Fictoraidd diarffordd sydd i’w gyrraedd wrth groesi pont dros nant, mewn cwm coediog sy’n ffinio â Gerddi Coetir hyfryd Colby, Sir Benfro.

Caiff ymwelwyr gerdded trwy’r ardd i ymweld â’r ystafell de a’r siop anrhegion. Fel arall, mae ehangder traeth tywod yn Amroth o fewn cyrraedd hawdd ar droed ar gyfer chwaraeon dŵr a hamddena.

Er gwaetha’i oed, mae The Cwms yn elwa o wres canolog adnewyddol trwy bwmp gwres o’r awyr, fel ei gymydog, Little Breck, byngalo tair ystafell wely sylweddol mewn safle ar godiad, gyda golygfeydd o’r dyffryn tuag at Amroth.

The exterior of The Cwms
Exterior of The Cwms, Near Amroth, Pembrokeshire
The exterior of The Cwms

Dywed Vicky: “Mae’r Cwm a Little Breck ill dau wedi’u lleoli mewn mannau prydferth, agored ac mae iddyn nhw erddi hyfryd. “Cewch fwynhau llonyddwch a distawrwydd, tra’n gwybod y gall eich plant chwarae’n ddiogel, dan oruchwyliaeth ac fe gewch ddod â’ch cŵn gyda chi.


“Mae Little Breck i gyd ar yr un lefel ac wedi’i gynllunio gyda phobl o allu cyfyngedig mewn cof – gan gynnwys plant bach.
 

The exterior of Little Breck, Pembrokeshire
The exterior of Little Breck, Near Amroth, Pembrokeshire
The exterior of Little Breck, Pembrokeshire

“Caiff y bythynnod eu gwresogi gan bympiau gwres sydd â rheolaeth soffistigedig sy’n gosod y system i lefel wresogi isel pan yn wag, fel na fydd byth yr hen arogl llwydni a thamp sydd i’w gael wrth gyrraedd rhai  bythynnod a wresogir yn hen ffasiwn gydag olew ac wedi’u gadael yn wag ers sbel.

“Mae pympiau gwres yn darparu gwres lefel isel cyson, fel nad oes rhaid ichi boeni bod eich plant am gyffwrdd â phibellau berwedig gan fod y rheiddiaduron yn gynnes. Os teimlwch nad ydy hi ddim digon cynnes, dim ond angen pwyso botwm sydd er mwyn cael hwb o wres. Mae’n ddiddos a digon o inswleiddio i sicrhau bod y gwres yn aros i mewn. Rydw i wrth fy modd â’r system hon; dyma beth sydd arna i'w angen adref."

The sitting room at Little Breck, Pembrokeshire
The sitting room at Little Breck, Near Amroth, Pembrokeshire
The sitting room at Little Breck, Pembrokeshire

“Mae digonedd i’w ddarganfod o fewn cyrraedd i’r bythynnod, fedrwch bicio at y rheilffordd, y traeth neu’r dafarn am ginio fel rhan o’ch gwyliau.”

Dywedodd Elgan Roberts, Rheolwr Prosiect Ynni Adnewyddadwy, Cymru: “Mae ein prosiect bythynnod gwyliau gwyrdd yn rhan o’n hymrwymiad i leihau ei heffaith amgylcheddol, gan ddefnyddio llai o ynni trwy dechnoleg adnewyddol briodol lle bo’n bosib.

“Hyd yn hyn, rydyn ni wedi lleihau defnydd ynni o 35% ac yn cynhyrchu dros 60% o’n hynni trwy ddulliau adnewyddol. Rydyn ni ymhell ar y ffordd i haneru’r defnydd o danwyddau erbyn 2020.”


Adeiladwyd Little Breck yn gynnar yn y 1970au i Miss Mason, a gyflwynodd Ystâd Colby yn rhodd i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Mae’n 400 metr o Ardd Coetir hyfryd Colby ac nid nepell o’r traeth yn Amroth. Mae cyfleusterau ardderchog yn y bwthyn i westeion sy’n defnyddio cadair olwyn.

Exterior of Foel Gopyn, nr Betws-y-Coed, Conwy

I ganfod mwy am fythynnod gwyliau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ffoniwch: 0344 800 2070. Neu ewch i: www.nationaltrustholidays.org.uk