Arfordir a chefn gwlad Sir Benfro

Pa un ai os ydych chi’ch chwilio am draethau gorau Sir Benfro, y lleoliadau gorau i weld bywyd gwyllt neu am chwilota am dreftadaeth, mae gan ein mannau arbennig ni'r cyfan. Rydym ni’n ddigon ffodus i gael gofalu am 60 milltir o arfordir Sir Benfro, yn gwarchod y dirwedd i bawb, am byth.

Edrych i lawr ar Fae Barafundle o lwybr yr arfordir

Stagbwll 

O draethau sydd wedi ennill llu o wobrau fel rhai Bae Barafundle a Freshwater West, i Lynnoedd Lili hyfryd Bosherston a Gerddi Park Lodge, mae’n rhaid ymweld â thirwedd amrywiol Stagbwll.

Edrych draw am Garn Llidi ar Benmaen Dewi o Graig Pen Beri

Penrhyn Tyddewi 

Mae gan dirwedd hynafol Penrhyn Tyddewi lawer stori i’w hadrodd. O’i gorffennol pell, cyn-hanesyddol pan godwyd ei meini hirion a’i bryngaerau, i’w gwreiddiau Celtaidd a hanes nawddsant Cymru, mae llawer i’w ddarganfod yma.

Pobl yn cerdded tuag at Draeth Marloes

Penrhyn Marloes 

Yn sefyll ar ben pellaf Sir Benfro, mae Penrhyn Marloes yn arfordir hynod o drawiadol sy’n cynnwys traeth tywod, gweundir a bywyd môr sy’n rhaid ei weld. Os ewch i mewn i’r tir cewch ddarganfod Cors Marloes, gwlypdir adnabyddus sy’n ferw o adar gwyllt.

Edrych dros y Shinc o’r creigiau

Abereiddi i Aber Mawr 

Diwydiant ac antur yw’r ddau air sy’n crynhoi’r arfordir gwyllt yma rhwng Abereiddi ac Aber Mawr. Cewch archwilio’r Sinc (neu’r Morlyn Glas) enwog, fu unwaith yn chwarel lechi ond sydd wedi ei drawsnewid yn faes chwarae antur.

Ystâd Southwood

Ystâd Southwood 

Mae Ystâd Southwood yn siŵr o wneud argraff. Mae’n edrych draw dros Fae San Ffraid ac yn cynnwys tir fferm a dyffrynnoedd hyfryd sy’n ymestyn yn syth lawr at y môr. Rydym ni wrthi’n adfer yr ystâd ar hyn o bryd, felly beth am ddod draw i weld sut mae’n mynd?

Gwisgwch eich ‘sgidie cerdded i weld Solfach ar ei orau

Arfordir Solfach 

Mae tipyn o hanes yn perthyn i Solfach a’i phentiroedd byseddog, dyffrynnoedd tawel a’i glannau gwastad, hir. Dros y canrifoedd mae ei thirwedd wedi bod yn gartref i gaerau Oes yr Hearn a diwydiant dwys, ac mae ganddi ambell hanesyn iasol.

Plygiadau clogwyni Gernos

Pen-caer i Aberteifi 

Y darnau o arfordir rhwng Pen-caer ac Aberteifi yw’r mannau mwyaf garw,diarffordd ac arbennig sydd dan ein gofal. Y ffordd orau i archwilio’r ardal hon yw ar ddwy droed, a gallwch fwynhau’r clogwyni aruthrol a’r brigiadau creigiog o lwybr yr arfordir.

Coedwig Little Milford yn edrych dros yr Afon Cleddau Ddu

Coedwigoedd y Cleddau 

Cymerwch seibiant o’r arfordir a dilyn yr afon Cleddau drwy goedwigoedd hynafol, morfa heli eang a chilfachau sy’n gyfoeth o dreftadaeth. Mae digonedd o blanhigion ac anifeiliaid i’w gweld ar hyd y daith.