Teithiau cerdded gaeafol yng Nghymru

Llond ‘sgyfaint o awyr iach wedi diogi’r Nadolig wrth gerdded un o lwybrau Cymru’n gaeaf hwn. Mae digon o ddewis o droeon cerdded i fodloni eich addunedau blwyddyn newydd; o ambell dro hamddenol i gopaon mwy heriol. Does dim sicrwydd o rew ac eira.

Llyn Idwal a’r Garn ag eira ar ei chopa
Llwybr cerdded

Cwm Idwal yn Eryri 

Dewch i fwynhau’r golygfeydd mynyddig dramatig ar y daith heriol hon drwy Gwm Idwal – pant a ffurfiwyd gan rew sydd bellach wedi’i lenwi gan ddyfroedd rhewllyd Llyn Idwal. Perffaith ar ddiwrnod oer.

Edrych dros y Shinc yn Abereiddi o ben y glogwyn
Llwybr cerdded

Porthgain i Abereiddi yn Sir Benfro 

Dyma un ffordd i ddeffro’r synhwyrau; taith gerdded gylchol yn cynnwys golygfeydd hyfryd o’r arfordir, bywyd gwyllt a hanes. Mae’r machlud haul ger y Sinc (‘Blue Lagoon’) yn hynod o drawiadol yn ystod misoedd y gaeaf.

Pentref pysgota nefolaidd Porthdinllaen
Llwybr cerdded

Porthdinllaen ym Mhen Llŷn 

Mae Porthdinllaen yn lle arbennig i fynd am dro ar hyd yr arfordir, yn ogystal â mwynhau golygfeydd gwych, traethau tywodlyd braf, pyllau creigiau difyr, a chyfle i wylio’r pysgotwyr lleol wrth eu gwaith, cyn galw heibio tafarn y Tŷ Coch am fwyd poeth a diod.

Danasod yn pori yn y parc ceirw wrth i’r haul ddisgleirio drwy’r coed
Llwybr cerdded

Taith gerdded Capability Brown ym Mharc Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Dilynwch y llwybr a gynlluniwyd gan Lancelot ‘Capability’ Brown pan ddaeth ar ymweliad â Dinefwr yn 1775. Yn ogystal â mwynhau golygfeydd o’r parc a’r plas wedi’u fframio gan goed arbennig, efallai y cewch gip ar rai o’r hyddod brith sy’n byw yma. Newyddion da – mae ein gwirfoddolwyr wedi bod yn gweithio’n galed i gael y llwybr yn barod ar gyfer tywydd gwlyb y gaeaf.

Golygfa o fae Rhosili o’r clogwyni
Llwybr cerdded

Bae Rhosili, Gŵyr 

Os ydych wrth eich bodd â’r arfordir, yna byddai’r gaeaf ddim yn gyflawn heb fynd am dro ar hyd un o draethau gorau Cymru yn mwynhau’r golygfeydd prydferth ar eich taith. Os ydych yn teimlo’n anturus ac os bydd amser o’ch plaid, gallech hyd yn oed gerdded i ynys Pen Pyrod.

Rhaeadr Ddu yn Eryri
Llwybr cerdded

Rhaeadr Ddu ger Dolgellau 

Dewch i ddianc rhag y tyrfaoedd a cherdded ar hyd afon Gamlan i’r Rhaeadr Ddu. Mae’r daith gerdded hon yn dod yn fyw yn ystod y gaeaf. Wrth i’r glaw ddisgyn mae’r rhaeadr yn plymio i lawr i bwll tywyll (gan roi’r enw Rhaeadr Ddu). Ar hyd y daith gallwch hefyd weld olion lliwiau’r hydref wrth eich traed.

Pen y Fan, Bannau Brycheiniog
Llwybr cerdded

Pen y Fan, Bannau Brycheiniog 

Os ydych yn chwilio am her y gaeaf hwn, beth am fynd i Fannau Brycheiniog? Os cynlluniwch eich taith yn ofalus, gan ddod â dillad ac offer addas gyda chi, ynghyd â dealltwriaeth o’r peryglon posibl, gall Pen y Fan, mynydd uchaf De Cymru, fod yn lle gwych a heriol i’w fwynhau.

View towards the Menai Strait, Gwynedd, North Wales
Llwybr cerdded

Taith gerdded trwy goetir afon Menai, Gwynedd 

Dewch i grwydro’r coetir gaeafol a pharcdir hynafol hwn gan fwynhau golygfeydd o blasty a gerddi Plas Newydd a chopaon gwyn Eryri. Mae’r llwyfan yn cynnig golygfeydd arbennig ac yn lle gwych i wylio adar.

A view of the wooden bridge over Bosherston Lily Pond at Stackpole, Pembrokeshire

Pyllau Lili Bosherston yn Sir Benfro 

Os ydych yn chwilio am daith gerdded fer, hawdd â digon o fywyd gwyllt, yna Bosherston yw’r lle i chi. Cadwch lygad am hwyaid llygad-aur yn plymio yn y llyn ac os ydych yn ffodus iawn efallai y gwelwch ein dyfrgwn. Mae caffi’r Boathouse ar agor bob penwythnos yn ystod misoedd y gaeaf ac yn lle gwych i fwynhau bwyd poeth a phaned.

Y tu ôl i Henrhyd, Bannau Brycheiniog
Llwybr cerdded

Taith gerdded Rhaeadr Henrhyd a Nant Llech  

Yng nghornel orllewinol Bannau Brycheiniog mae Rhaeadr neu ‘Sgwd’ Henrhyd, rhaeadr uchaf De Cymru yn cuddio. Efallai y byddwch yn ei hadnabod fel ogof yr ystlumod yn The Dark Knight Rises ond nid dim ond Batman sy’n cuddio yma. Mae’r rhaeadr ei hun wedi ei hamgylchynu gan goetir godidog sy’n gartref i bob math o fywyd gwyllt; cadwch lygad am fronwennod y dŵr a siglennod.