Gwelliannau i faes parcio Erddig

Cwt colomennod Erddig wrth y fynedfa i’r prif faes parcio

Mae gwaith yn dechrau ar ddydd Llun 14 Ionawr i wella ein maes parcio.

Beth sy’n digwydd?

Yn dechrau ar ddydd Llun 14 Ionawr, mae’r gwelliannau i’n maes parcio yn cynnwys tirlunio er mwyn cynyddu nifer y mannau parcio a gwelliannau i’r system ddraenio er mwyn atal llifogydd difrifol fel y rhai rydym wedi’u cael yn y blynyddoedd diwethaf.  Byddwn hefyd yn plannu gwrychoedd, coed a blodau gwyllt i sicrhau bod natur yn hapus â’r gwelliannau rydym yn eu gwneud. Disgwylir i’r gwaith barhau am 12 wythnos.
 

Sut fydd hyn yn effeithio ar fy ymweliad yn ystod y gwaith?

Bydd maes parcio’r berllan, sef y prif faes parcio, ar gau, felly bydd ymwelwyr yn parcio yn y maes parcio wal fewnol a bydd mynediad yn cael ei reoli gan ein tîm croesawu ymwelwyr. Dilynwch eu cyfarwyddiadau ac unrhyw arwyddion dros dro ar y safle. Pan fydd y maes parcio hwn yn llawn, byddwn yn dweud wrth ymwelwyr am barcio ar ein cae wrth gefn a fydd yn mynd yn fwdlyd yn ystod tywydd gwlyb. Rydym yn gosod matiau dros dro i helpu i atal hyn ac i helpu i warchod y tirlun hanesyddol. 

Bydd llawer o offer adeiladu o gwmpas tra byddwn yn gwella’r system ddraenio ac arwyneb y ffyrdd. Efallai y bydd rhywfaint o'r gwaith hwn yn swnllyd; mae’n ddrwg gennym, gofynnwn yn garedig ichi fod yn amyneddgar.

Cadwch olwg am y diweddaraf

Wrth gynllunio eich ymweliad ag Erddig, edrychwch ar ein gwefan am yr wybodaeth ddiweddaraf am barcio yn gyntaf, rhag ofn y bydd unrhyw newidiadau. Bydd diweddariadau i’w gweld yn y nodyn coch ar frig y wefan ac ar ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol. 
 


Beth os bydd y maes parcio wrth gefn yn llawn?

Gall ein maes parcio lenwi’n gyflym ar y diwrnodau prysuraf (penwythnosau a gwyliau ysgol rhwng 11am a 2pm). I osgoi tagfeydd a’r tebygolrwydd y bydd y maes parcio ar gau, ymwelwch y tu allan i’r oriau prysuraf. Gallwch gyrraedd yn gynnar neu’n hwyr yn y dydd pan fydd y maes parcio’n llai prysur. 

Os bydd y maes parcio wrth gefn yn llawn  (mae posibilrwydd y gall hyn ddigwydd yn ystod y gwaith hwn), efallai y bydd rhaid inni gau’r maes parcio am 45 munud i awr.  Bydd hyn yn ein helpu i ryddhau nifer fawr o leoedd parcio ac yn osgoi ciwio ar y dramwyfa. Byddwn yn rhannu gwybodaeth am hyn ar ein gwefan ac ar ein sianeli ar y cyfryngau cymdeithasol.


Cyrraedd yma

Byddai o help mawr i ni petaech yn gallu rhannu car pan fyddwch yn ymweld gyda ffrindiau a theulu, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus neu barcio ym Melin Puleston, ychydig oddi ar Ffordd Hafod, a mwynhau cerdded drwy’r parcdir gan ddilyn yr arwyddion gwyrdd am y llwybr sydd wedi’i ddangos yn yr wybodaeth isod. Mae’n ugain munud ar droed at brif fynedfa Erddig.
 

See the Cup and Saucer waterfall designed by William Emes
Walking trail

Llwybr glan afon Erddig Clywedog  

Dewch i fwynhau cerdded yn hamddenol drwy barc William Emes yn Erddig i bentref hanesyddol Felin Puleston. Ewch am dro heibio’r nodwedd ddŵr ‘Cwpan a Soser’ enwog, ar hyd Afon Clywedog a thrwy’r coetir hyfryd.

Byddwn yn rhannu’r wybodaeth ddiweddaraf yn fan hyn. Gofynnwn yn garedig ichi fod yn amyneddgar tra bydd y gwaith hanfodol hwn yn digwydd. Os oes gennych unrhyw gwestiynau pellach, gallwch ein ffonio ar 01978 355314 neu e-bostio erddig@nationaltrust.org.uk

Cofiwch edrych ar y wefan am yr wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau parcio cyn ymweld â ni. Diolch.