Mwynhewch ymweliad wedi’i deilwra’n arbennig gyda’ch grŵp yn Erddig

Crwydrwch gyda’ch grŵp o amgylch tŷ, gardd ac ystâd 1,200 erw hyfryd iawn sy’n llawn hanesion am deulu hynod a’u gweision a’u morynion, sydd wedi eu cadw fel rhan o gasgliad mwyaf amrywiol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Ewch eich hunain i ddarganfod y cyfan, gwrandewch ar yr hanes, gadewch i rywun arall eich tywys o gwmpas y tŷ, neu ymunwch gyda’n prif arddwr i fwynhau’r ardd fendigedig.

Parcio bysiau

Bydd lle ar gael i dri bws bob dydd yn ein maes parcio bysiau yn Erddig. Lleolir y maes parcio bysiau oddeutu canllath o’r fynedfa, ac mae’r man gollwng teithwyr tua 20 llath o’r fynedfa.

Nid yw’n syniad da i ddefnyddio Sat Nav. Yn lle hynny, dilynwch yr arwyddion brown.

 

Dewch i ddarganfod bywyd go iawn y gweithwyr yn ystod taith o amgylch ystafelloedd y gweision
Grŵp o ymwelwyr yn ystafelloedd y gweision a’r morynion yn Erddig
Dewch i ddarganfod bywyd go iawn y gweithwyr yn ystod taith o amgylch ystafelloedd y gweision

Arlwyo

Mae gennym amrywiaeth o siopau arlwyo i’ch grŵp ddewis pa un o’n llefydd bwyta sy’n apelio fwyaf. Gallant ddewis rhwng ein bwyty trwyddedig (y Llofft Wair), y parlwr te a’r ardd de yn yr awyr agored.

Prisiau a thalu

Cynigir mynediad am ddim i aelodau’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol. Rydym hefyd yn cynnig tocyn am ddim i drefnydd y grŵp a bydd gyrwyr bysiau yn cael mynediad am ddim a thaleb i gael pryd o fwyd.

Mae tocynnau grŵp ar gyfer rhai nad ydynt yn aelodau yn costio £12.50 i oedolion / £6.25 i blant os am ymweld â’r tŷ a’r ardd. Gellir crwydro’r parcdir 1,200 erw yn rhad ac am ddim. Bydd ymwelwyr sy’n rhan o grwpiau yn cael taleb i gael gostyngiad o 15% i’w defnyddio yn y siop wrth wario £15.00 neu ragor.

Dylid talu am yr holl docynnau grŵp wrth gyrraedd, trwy wneud un taliad yn y swyddfa docynnau. Rydym yn derbyn arian parod, cardiau credyd/debyd a sieciau (taladwy i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol).

Cynllunio eich ymweliad

Ar gyfartaledd, bydd ymwelwyr yn treulio 2.5 awr yn Erddig yn crwydro o amgylch y tŷ a’r gerddi. Fe ddylech chi neilltuo o leiaf awr i ymweld â’r tŷ.

Gall ymweliad â’r ardd gymryd awr hefyd, ond os oes gennych chi ddiddordeb penodol, efallai bydd angen rhagor o amser arnoch chi. Mae’r gerddi ar eu gorau rhwng mis Mawrth a mis Hydref.

Mewn tywydd garw, efallai byddwn ni’n cau Erddig oherwydd rhesymau diogelwch. Byddwn ni’n cysylltu gyda’ch grŵp cyn gynted ag y bo modd os bydd hynny’n effeithio ar eich ymweliad.

Hygyrchedd

Gellir benthyca cadeiriau olwyn. Os ydych chi’n dymuno gwneud hyn, rhowch wybod i ni ymlaen llaw. Mae’r gerddi, llawr gwaelod y tŷ, y bwyty a’r siop oll yn hygyrch.

Nid oes unrhyw lifftiau yn y tŷ, felly rydym yn argymell ein hymweliad rhithiol i’r ymwelwyr hynny sy’n methu defnyddio’r grisiau. Mae’r delweddau yn cynnwys mannau nad ydynt ar agor i’r cyhoedd a chyfle rhyngweithiol i agor a chau dodrefn arbennig.

Uchafbwyntiau

Bywyd go iawn y gweision a’r morynion

Am bron iawn 200 o flynyddoedd, cafodd gweision a morynion Erddig eu cofnodi mewn portreadau, ffotograffau a barddoniaeth. Nid oes unrhyw beth tebyg yn bodoli yn unman arall yn y byd.

Crwydrwch o amgylch ystafelloedd y gweision a’r morynion yn Erddig a darganfyddwch waliau sydd wedi’u gorchuddio â lluniau a ffotograffau o’r gweision a’r morynion sy’n cael eu clodfori am eu ffyddlondeb, hyd eu gwasanaeth a’u gwaith caled.

Ar y llawr isaf cewch weld Gweddi Erddig dan rai o glychau’r gweision mewn coridor
Gweddi Erddig dan rai o glychau’r gweision mewn coridor
Ar y llawr isaf cewch weld Gweddi Erddig dan rai o glychau’r gweision mewn coridor


Ystafelloedd parêd John Meller

Creodd John Meller set o ystafelloedd coeth yn wynebu’r ardd; roedd pob un yn arwain at y nesaf a gosodwyd y drysau mewn llinell syth. Archebwyd yr holl ddodrefn oddi wrth seiri dodrefn gorau Llundain, a defnyddiwyd y brethyn gorau i’w clustogi.

Er enghraifft:

  • Roedd y cadeiriau yn y Salone wedi’u gorchuddio â brethyn rhuddgoch wedi’i wehyddu o wlân a sidan
  • Roedd haen arian yn addurno dodrefn eistedd yr Ystafell Gilio
  • Roedd crogluniau sidan Tsieineaidd wedi’u brodio yn addurno’r gwely yn yr Ystafell Wely Orau
  • Roedd tapestrïau Soho yn addurno waliau’r Ystafell Wely Orau
  • Roedd damasg glas yn gorchuddio waliau’r Ystafell Wisgo Orau
  • Roedd tapestri Soho arall yn uchafbwynt yr Ystafell Fach Orau

Darganfyddwch ardd Gradd I fendigedig Erddig

Yn 1973, cafodd Mike Snowden, Prif Arddwr Erddig, y gwaith hynod anodd o roi trefn ar ardd ddiffaith Erddig yn barod i’w hagor i’r cyhoedd. Yr her hon oedd un o’r rhai mwyaf a wynebwyd gan unrhyw brif arddwr ar y pryd. Dysgwch am y gweddnewidiad aruthrol hwn a’r gwaith cynnal a chadw rheolaidd ar daith o amgylch yr ardd.

Gynhaeaf afalau Erddig

Bob hydref, bydd y sied dractorau yn fwrlwm wrth i’n garddwyr greu arddangosfa o’r gwahanol fathau o afalau byddant wedi’u casglu. Rydym yn tyfu 180 o wahanol fathau yn ein perllannau.

Archebwch ymweliad grŵp

Os hoffech chi drefnu i grŵp ymweld ag Erddig, cysylltwch â’n cydlynydd ymweliadau grwpiau i weld beth sydd ar gael ar groupbookings.erddig@nationaltrust.org.uk