Prosiect Academïau Gwyrdd (GAP) yn Erddig

GAP volunteers dig flowerbeds with ranger Mieke

Mae'r Prosiect Academïau Gwyrdd (GAP) yn rhan o'r rhaglen 'Ein Dyfodol Disglair' gwerth £33 miliwn, a ariennir gan y Gronfa Loteri Fawr ac a redir gan gonsortiwm o wyth o sefydliadau dan arweiniad yr Ymddiriedolaethau Natur. Mae GAP yn cynnig y cyfle i bobl ifanc gysylltu â byd natur drwy warchod bywyd gwyllt a dysgu sgiliau tyfu bwyd a rheoli tir ymarferol gan geidwaid profiadol.

Dechreuodd y Prosiect Academïau Gwyrdd yn Birmingham yn 2009 ac mae wedi ehangu i'n lleoedd mewn ardaloedd trefol ledled y DU, gan gynnwys Manceinion, Gateshead a Llundain.
Dros y blynyddoedd, mae'r prosiect wedi derbyn bron i £1 miliwn o gyllid gan y Gronfa Loteri Fawr.


Rhoddwyd Ystâd Erddig, tŷ mawreddog o'r 17eg ganrif gyda 486 hectar (1,200 acer) o barcdir, i'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol ym 1973, a bellach mae'n gartref i'r Prosiect Academïau Gwyrdd yn Wrecsam. Yn ffinio â'r tir mae ystâd dai Parc Caia, lle mae gan rai o'r preswylwyr hŷn atgofion melys hyd heddiw o Sgweier olaf Erddig.
Gwirfoddolwyr ifanc yn gofalu am y berllan yn Felin Puleston ger Erddig.

Young volunteers tending the orchard at Felin Puleston near Erddig
Young volunteers mulching soil around apple trees in the orchard at Felin Puleston
Young volunteers tending the orchard at Felin Puleston near Erddig

Gweithio gyda phreswylwyr


Mae GAP yn ymateb ar lawr gwlad i'r toriadau cyllid sy'n effeithio ar barciau lleol a mannau gwyrdd cymunedol. Eglurodd Mieke DeLathouwers, y ceidwad GAP yn Erddig sut y mae'r prosiect yn gobeithio mynd i'r afael â'r bwlch cynyddol rhwng plant a byd natur.


" We know from the youth workers that many of their young people don’t get out into nature much, even though Wrexham is quite a green city," dywedodd.

Gan gydweithio â phreswylwyr a grwpiau cymunedol, mae'r prosiect yn cryfhau'r cysylltiadau rhwng pobl a lleoedd, fel eu bod yn teimlo'n falch o alw Erddig yn un o'u mannau gwyrdd eu hunain.

" By equipping young people with skills and experience, we hope we can inspire them to look after their green spaces."
- Mieke DeLathouwers

Meithrin cysylltiadau â byd natur


Mae gan Erddig hanes o gysylltu pobl ifanc â byd natur. Mae wedi bod yn rhedeg unig glwb ieuenctid yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghanolfan Cefn Gwlad Felin Puleston ar gyrion Ystâd Erddig ers 1999. Wedi ei sefydlu yn wreiddiol i ysbrydoli pobl ifanc i wirfoddoli, mae'r clwb ers hynny wedi helpu i adfer y dirwedd o'i gwmpas, a chreu rhandiroedd, perllan a hyd yn oed ardal chwarae naturiol i blant.


Gan ddilyn ei olion traed, mae clwb ieuenctid Pentre Gwyn yn cynnal sesiynau GAP bob yn ail ddydd Mercher, gan gynnig gweithgareddau awyr agored i bobl ifanc Parc Caia. Gan weithio â cheidwaid profiadol, gall aelodau gyfrannu at adeiladu fframiau gwelyau blodau, plannu a thrin llysiau ac adeiladu blychau ar gyfer adar ac ystlumod lleol. Gydag achrediad gan fwrdd cymwysterau AQA, gall pobl ifanc hyd yn oed weithio tuag at wobrau mewn garddio, defnyddio offer ac iechyd a diogelwch. Gwirfoddolwyr GAP yn adeiladu bwydwr adar yng nghlwb ieuenctid Pentre Gwyn ger Erddig.

GAP volunteers building a bird feeder at Pentre Gwyn youth club near Erddig
GAP volnuteers building a bird feeder
GAP volunteers building a bird feeder at Pentre Gwyn youth club near Erddig

 

Archwilio cyfleoedd newydd


Ledled y wlad, mae GAP yn ymateb i anghenion cymunedau lleol. Gyda chyllidebau tynn yn effeithio ar wasanaethau ieuenctid yn ogystal â pharciau a mannau gwyrdd, mae'n hanfodol bod cymunedau a sefydliadau yn cydweithio i barhau i ddarparu cyfleoedd i bobl ifanc.


I gael rhagor o wybodaeth am y Prosiect Academïau Gwyrdd yn Erddig, cysylltwch â Mieke De Lathouwers, Cydlynydd Partneriaethau Lleol yn Neuadd Erddig - Canolfan Awyr Agored Felin Puleston, ar 01978 356 223 neu drwy Mieke.DeLathouwers@nationaltrust.org.uk
 

Ymddangosodd fersiwn o'r erthygl hon a ysgrifennwyd gan y Golygydd Cynorthwyol, Helen Beer, yn gyntaf yn rhifyn Gwanwyn 2018 Cylchgrawn yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.