Tacluso traethau yn Sir Benfro

Visitors taking part in a beach clean

Wrth i ni ffarwelio â’r gaeaf a’r tywydd gwyllt, mae ein sylw yn troi at dacluso a glanhau’r arfordir a chlirio’r sbwriel sydd wedi dod i’r lan ar hyd ein traethau. Beth am wneud eich rhan trwy ymuno yn Her Fawr Tacluso Traeth yn Sir Benfro!

Mae llygredd morol yn broblem gynyddol ar draws y DU; mae’r llwyth o sbwriel ar draethau Prydain wedi mwy na dyblu yn y 15 mlynedd diwethaf.

Felly yn Sir Benfro eleni, ry’n ni’n gosod Her Fawr Tacluso Traeth i ni ein hunain, ac fe fydden ni’n hoffi eich bod chi yn rhan ohono! Rhwng Ionawr ac Awst, byddwn yn cynnal diwrnod tacluso traeth misol yn ein safleoedd arfordirol er mwyn helpu cadw’r lleoedd hyn yn lân fel y gall pawb eu mwynhau, gan gynnwys y bywyd gwyllt sy’n byw yno.

O Freshwater West i Draeth Marloes, byddwn yn gweithio’n galed i ofalu am y morlin ac yn eich gwahodd i ymuno gyda ni. Bydd cit casglu sbwriel yn cael ei ddarparu gan y tîm ar gyfer pob diwrnod tacluso, ac fe fydd pob tamaid o sbwriel gaiff ei gasglu a’i gludo o’n glannau yn gwneud gwahaniaeth.

Unwaith i chi gael rhyw flas bach ar ein digwyddiadau misol, efallai bydd diddordeb gyda chi mewn dod yn yMOROLwr. Efallai bod gyda chi hoff ddarn o arfordir yn Sir Benfro neu du hwnt – mae’r fenter Cymru-gyfan hon yn rhoi cyfleoedd i chi chwarae eich rhan yn eich llecyn hardd lleol chi.

Tacluso’r Traeth 2022

Freshwater West 2 Ionawr ac 13 Chwefror 2022 10.00yb – 12.00yp

Casglwch grafane hel sbwriel a helpwch ni i ofalu am y darn hardd hwn o’r arfordir wrth dacluso’r traeth.

Ymgynnull ym maes parcio Freshwater West. Am ddim, dim angen archebu lle.