Codi calon yn yr awyr agored

Mae ein mannau agored hardd yn berffaith ar gyfer gwneud ychydig o ymarfer corff yn yr awyr agored. Rydym yn cydweithio gyda Chwaraeon Cymru i annog pobl i fod yn egnïol yn fwy aml drwy ddefnyddio'r lleoedd awyr agored sydd dan ein gofal. Byddwn yn cynnig amrywiaeth o weithgareddau ar gyfer teuluoedd a dechreuwyr ar draws Cymru.

Grŵp o ddechreuwyr cerdded Norwyaidd yn Stagbwll

Stagbwll  

Gwisgwch eich esgidiau rhedeg! Ymunwch â ni i redeg drwy stad hardd Stagbwll ar y dydd Sul 1af a'r 3ydd o bob mis. Neu os nad y’ch chi’n ffansio rhedeg, beth am ymuno gyda'n sesiynau blasu cerdded Nordig cyfeillgar. Neu am brofiad awyr agored mwy egnïol, ymunwch gyda’n sesiynau ffitrwydd ar y traeth i'r teulu cyfan - fe fyddan nhw’n siŵr o godi awydd bwyd arnoch chi bob dydd Gwener. Dychmygwch yr awyr iach, y clogwyni dramatig, y traethau hardd, y pyllau lilis llonydd, a digonedd o fywyd gwyllt. Mae'n baradwys Penfro-aidd i bawb sydd am roi cynnig ar weithgareddau newydd!

Grŵp o gefnogwyr yn rhedeg trwy ystâd Erddig

Erddig 

Gadewch i ni eich helpu chi i ddarganfod a mwynhau ein parcdir hardd gyda’n sesiynau loncian a cherdded Nordig hwyliog i ddechreuwyr. Bydd ein gwirfoddolwyr gwybodus a chyfeillgar ar gael i'ch cynghori a'ch cefnogi bob cam o'r ffordd. Nodyn i bob rhiant – os ydych chi’n bwriadu taro draw i’n gweld ni yn ystod gwyliau'r Pasg a'r haf, beth am adael i’ch plant ymuno a chael hwyl gyda’n sesiynau ‘pethau-prysur’ bob dydd Gwener? Fe gewch chi, yn eich tro, gyfle i ymlacio am ychydig!

Visitor running through the woods

Castell Penrhyn  

Dewch i ddarganfod tiroedd hardd Castell Penrhyn mewn ffyrdd newydd gyda’n rhaglen ‘Codi Calon yn yr Awyr Agored’! Mae llwyth o weithgareddau difyr a chyfeillgar yma i'ch annog chi i fentro allan i’r awyr agored, yn cynnwys ein grwpiau loncian i ddechreuwr. Os ydych chi’n fore-godwr, heriwch eich hunan i redeg cwrs 5km wedi ei amseru drwy'r parc (mae hwn am ddim ac yn digwydd bob dydd Sadwrn). A'r gwanwyn hwn hefyd, cadwch lygad ar agor am ein teithiau beics tywysedig i fenywod mewn partneriaeth â Beicio Cymru – cewch weld Castell Penrhyn yn ei flodau ar ddwy olwyn, ac mewn awyrgylch cyfeillgar.

A family cycling through the woods

Castell y Waun  

Ydych chi'n chwilio am y llwybr rhedeg neu feicio perffaith i’r teulu? Dewch i grwydro a darganfod stad Castell y Waun dan eich pwysau eich hunain wrth ddilyn ein llwybrau cerdded, beicio a rhedeg pwrpasol. Ac os nad yw hyn yn ddigon, rydym hefyd wedi trefnu nifer o sesiynau blasu tennis yn ystod gwyliau'r Pasg a'r haf, ynghyd â grwpiau rhedeg a cherdded Nordig i ddechreuwyr.

Penrhyn Llŷn  

Mae digonedd o leoedd i'w harchwilio ar Benrhyn Llŷn, o'r traethau tywodlyd i'r pentir syfrdanol a'r baeau bach cudd. Rhwng y Sulgwyn a mis Medi beth am fynd yn wlyb a gwyllt gyda'n sesiynau caiacio i'r teulu cyfan yn Aberdaron. Yn ystod yr haf bydd cyfleoedd hefyd i roi cynnig ar badlfyrddio ym Mhorthdinllaen.

Grwp o bobl yn rhedeg yn Ninefwr

Parc Dinefwr  

Does dim ffordd well o ddarganfod gogoniant y dirwedd o'r 18fed ganrif yn Ninefwr na thrwy ddilyn un o'n llwybrau cerdded niferus. Os ydych yn ymweld yn ystod misoedd yr haf cadwch lygad ar agor am y sesiynau ‘Dydd Mawrth Mentro’ pan fydd y meddiant i gyd yn dod yn fyw gydag amrywiaeth o chwaraeon i'r teulu cyfan. Neu heriwch eich hunan i gymryd rhan yn Rasys Rhedeg y Gwartheg Gwynion (5k a 10k) a gynhelir bob mis Medi.

Fun runners running through an avenue of trees

Tŷ Tredegar  

Dewch i ddarganfod y 90 erw o erddi a pharcdir hardd yn Nhŷ Tredegar drwy gofrestru i redeg cwrs 5k yn ddi-dâl drwy'r parc bob wythnos. Gallwch eich amseru eich hunan, neu fwynhau loncian yn hamddenol yn nhiroedd y plasty hwn o ddiwedd yr 17eg ganrif – un o ryfeddodau Cymru.

Clogfeini Darwin yng Nghwm Idwal, Eryri

Eryri 

Does yna unlle gwell na Eryri i chi ymgolli’n llwyr yn yr awyr agored. Rhowch gynnig ar ein llwybr aml-ddefnyddiwr i’r teulu oll yn Nant Gwynant; mae’n berffaith ar gyfer seiclo, rhedeg a cherdded. Neu os am fwy o her anelwch am y Carneddau a’r Glyderau i ddarganfod rhwydwaith o lwybrau lle cewch weld rhai o olygfeydd gorau Cymru.