Lucy a Eirlys

Cenhadon Natur yng Nghymru

Proffil
Lucy a Eirlys - Cenhadon Natur yng Nghymru

“A ninnau’n 53 a 67 oed, un wedi colli ei swydd a’r llall wedi ymddeol yn ddiweddar, gwnaethom benderfynu cerdded Llwybr Arfordir Cymru. Gallwn ddweud yn bendant fod cerdded yn clirio’r meddwl ac yn codi’r hwyliau. Mae wedi ein llenwi ag optimistiaeth a hyder i wneud unrhyw brosiect gwallgof sy’n mynd â’n bryd.”

Yn 2016, penderfynodd Lucy, 53, a’i chyfaill Eirlys, 67, daclo Llwybr Arfordir Cymru i wella eu ffitrwydd, iechyd meddwl a phatrymau cysgu. Roeddent dan yr argraff mai dim ond 450 milltir oedd y llwybr (mae’n 870 mewn gwirionedd), a chymerodd y daith 100 diwrnod (nid yn olynol) iddynt.

Pam bod Rhosili mor arbennig?

“Gwnaethom gyrraedd Rhosili yn y gwanwyn. Roedd y tywydd yn newid a gwnaeth mawredd a maint y tirlun argraff enfawr arnom ni. Yn Rhosili, fe ddechreuon ni werthfawrogi harddwch yn fwy gan ymgolli ein hunain yn y dirwedd a dysgu sut i fwynhau'r foment.”

Pam treulio mwy o amser yn yr awyr agored?

Lucy - “Do’n ni ddim yn gerddwyr nac yn arbennig o heini, a do’n ni ddim yn bwriadu cerdded yr holl ffordd, mae hynny’n sicr. Ond nawr gallwn ddweud yn bendant fod cerdded yn clirio’r meddwl ac yn codi’r hwyliau, ac mae wedi ein llenwi ag optimistiaeth a hyder i wneud unrhyw brosiect gwallgof sy’n mynd â’n bryd.”

Eirlys – “Os gallwn ni wneud hyn, gall unrhyw un. Peidiwch â gadael i unrhyw lyfr ddweud wrthoch chi fod yn rhaid i chi gerdded 15 milltir y dydd. Rhannwch y daith yn ddarnau i siwtio’ch gallu a mwynhewch!”

Fy hoff le arall yng Nghymru

  • Castell Caernarfon – (Lucy) Wrth gerdded i fyny’r arfordir o’r de, dyw’r castell ddim mewn golwg tan eich bod chi bron yno, ac mae’r olygfa’n drawiadol ar y naw. 
  • Cerdded o dan Bontydd Hafren a Llansawel – (Lucy) Mae’r pontydd mor gyfarwydd, ond roedd yn wych eu gweld nhw o ongl newydd ac annisgwyl. Ro’n i’n teithio dros bont Llansawel ddwywaith y dydd am flynyddoedd ar y bws ysgol! Roedd Pont Hafren mor anferth, roedd y profiad yn un arallfydol bron. 
  • Pen Pyrod – (Lucy) Mae Pen Pyrod yn dirnod arbennig, yn gyfarwydd iawn i mi o’m plentyndod. Mae gen i lawer o atgofion hapus o’r ardal.  Dwi hefyd yn dwlu ar y gwesty sydd â dyfyniadau Dylan Thomas wedi’u hysgrifennu dros waliau’r bar. 
  • Mwnt (Eirlys) Dwi’n dwlu ar y ffordd y mae Eglwys y Groes Sanctaidd yn swatio ger y bryn – wrth deithio o’r gogledd ar Lwybr Arfordir Cymru, wedi blino a’n traed yn brifo, teimlais rywfaint o empathi â’r pererinion yn y 14eg ganrif a fyddai'n gwneud eu ffordd i Dyddewi. 
  • Trefdraeth, Sir Benfro – (Eirlys) Dwi o'r farn mai'r darn o Landudoch i Drefdraeth yw’r rhan anoddaf o Lwybr yr Arfordir. Dyma’r tro cyntaf i ni roi cynnig ar fwy na 10 milltir mewn un tro.  Roedd dod i lawr o’r pentir yn Nhrefdraeth a gweld Carn Ingli yn y pellter a thywod euraid, eang a chyfarwydd Traeth Mawr yn estyn allan o’n blaenau yn rhyddhad enfawr.  Ro’n i mor falch nad oeddwn i wedi boddi yma pan o’n i’m 5 oed!
  • Eglwys Santes Dwynwen yn Ynys Llanddwyn – (Eirlys) Allwch chi ddim methu’r teimlad o ramant yn y lle arbennig hwn sydd wedi’i gysegru i nawddsant cariadon Cymru.