Mae’r pethau cywir ar garreg y drws

Dan Jones, the new tenant farmer of Parc Farm on the Great Orme, with his family

Yn dilyn ein chwilio yn fyd-eang am arwr o ffermwr cadwraeth i ymgymryd â rhedeg fferm £1 miliwn am bunt y flwyddyn, mae’r bugail llwyddiannus wedi’i enwi. Bydd Dan Jones, 38, o Ynys Môn, yn casglu’r goriadau i’r Fferm y Parc eiconig ar Ben y Gogarth, ger Llandudno, gogledd Cymru, fis Hydref.

Yn Dilyn ein chwilio yn fyd-eang am arwr o ffermwr cadwraeth i ymgymryd â rhedeg fferm £1 miliwn am bunt y flwyddyn, mae’r bugail llwyddiannus wedi’i enwi.

Bydd Dan Jones, 38, o Ynys Môn, yn casglu’r goriadau i’r Fferm y Parc eiconig ar Ben y Gogarth, ger Llandudno, gogledd Cymru, fis Hydref.  

Bydd ei swydd yn cynnwys cymryd agwedd natur-yn-gyntaf i ffermio’r Gogarth. Bydd yn adfer y dirwedd ac yn gadael i gynefinoedd a rhywogaethau sy’n brin yn fyd-eang ffynnu.

Dywedodd Dan: “Nid oeddwn yn credu’r peth pan ges i’r alwad i ddweud fy mod yn llwyddiannus. Roeddwn mewn sioc.”

Bu i’r denantiaeth am £1 ddenu diddordeb rhyngwladol pan y’i cyhoeddwyd fis Mai. Daeth galwadau â diddordeb i mewn ar gyfradd o fwy na 100 yr awr am ddyddiau wedi hynny.

Dywedodd William Greenwood, rheolwr cyffredinol yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol: “Roedd cwtogi’r ymgeiswyr i’r gorau un yn dasg flinedig, ond yn sicr roedd Dan a’i wraig Ceri yn amlwg iawn.”

Wrth wneud sylw ar beth a olyga y rôl freuddwydiol hon iddo ef a’i deulu, dywedodd Dan: “Mae fy ngwraig Ceri, ein mab Efan a minnau yn gyffrous iawn. Bydd y cyfle hwn yn newid ein bywydau. Mae’r Parc yn fferm freuddwyd. Mae’n lleoliad mor hardd. Mae’r golygfeydd yn anhygoel. Rwy’n edrych ymlaen at ffermio mewn ffordd wahanol i wneud gwahaniaeth i natur.”

Dilynodd y cyhoeddiad am y denantiaeth unigryw fis Mai gyhoeddiad am ein gweledigaeth ddeng mlynedd newydd. Mae wedi’i hanelu at wrthdroi'r dirywiad brawychus mewn bywyd gwyllt - 60 y cant dros y 50 mlynedd diwethaf - a chanfod atebion hirdymor i gynorthwyo i wella cefn gwlad unwaith eto.

Does unman angen hynny’n fwy na’r Gogarth. Mae’n gartref i lawer o gynefinoedd a rhywogaethau sy’n brin yn rhyngwladol. Mae rhai ohonynt yn bodoli fan hyn yn unig.

I sicrhau y gallem ganfod yr unigolyn arbennig hwnnw a allai wella’r dirwedd bwysig hon a dangos sut y gall ffermio a natur weithio law yn llaw, crëwyd proses anodd a thrylwyr i ganfod yr ymgeiswyr gorau yn unig.

Dywedodd William Greenwood:  “Rydym yn argyhoeddedig ein bod wedi cael cyfuniad anodd iawn o sgiliau a phrofiad yr ydym yn chwilio amdano gan Dan a Ceri. Mae gennym gwpl sy’n gweld fferm gynhyrchiol fel un sy’n cynnal bywyd gwyllt iach ac yn annog ymwelwyr i weithio er lles natur, ynghyd â chynhyrchu bwyd da ac iach.” 

Gydag ychydig dros chwe wythnos a hanner nes bydd Dan, Ceri, eu mab Efan, a’u pum ci gwaith yn symud i mewn i Fferm y Parc ar 1 Hydref, mae digon iddynt ei wneud.

Dywedodd Dan: “Mae angen i ni symud o’n tŷ presennol, cau ein busnes Gwely a Brecwast, gwerthu 1,000 o ddefaid, diweddu tair tenantiaeth sydd gennym ar Ynys Môn, a chofrestru Efan ar gyfer ei ysgol newydd - mae digon i’w wneud!”

Un o’r pethau cyntaf y bydd Dan yn ei wneud fel tenant newydd Fferm y Parc fydd prynu ei braidd y Gogarth newydd, a thelir am hynny gan yr elusen gadwraeth Plantlife, sef partneriaid yr Ymddiriedolaeth.