Rhoi’r golau gwyrdd i adfywio glaswelltiroedd blodeuog ar arfordir Sir Benfro

Pony grazing the St David's Peninsula landscape

Caiff hanner can hectar o gynefin arfordirol yn Sir Benfro eu hadfer er lles byd natur eleni mewn prosiect cadwraethol newydd gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol.

Mae’r elusen wedi derbyn £40,000 oddi wrth chwaraewyr Loteri Côd Post y Bobl i wella ansawdd glaswelltiroedd arforol pwysig a chynefinoedd rhostir arfordirol yng Ngogledd Sir Benfro er lles amrywiaeth o fywyd gwyllt gan gynnwys y frân goesgoch.

Bydd y prosiect yn  canolbwyntio ar adfer rheolaeth arfordirol ac ail-gyflwyno pori cadwraethol i nifer o safleoedd ar hyd 60 milltir o’r arfordir sydd o dan ofal yr Ymddiriedolaeth yn Sir Benfro.

Fe ddywedodd Mark Underhill, Rheolwr Cefn Gwlad yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Ngogledd Sir Benfro: “ Bydd yr arian ychwanegol yma yn ein galluogi i gyflymu’r gwaith ry’n ni’n ei gyflawni gyda Parc Cenedlaethol Sir Benfro, ffermwyr cyfagos a’n tenantiaid er mwyn sicrhau bod y llechweddau arfordirol yn Sir Benfro yn parhau i gael eu pori mewn ffordd sy’n llesol i fyd natur.

“Mae pori’r llechweddau arfordirol yn ddull ffermio traddodiadol sy’n hanfodol er mwyn creu yr amodau lle gall blodau gwyllt megis clustog Fair, gludlys arfor a bysedd Mair ffynnu, a lle gall brain coesgoch fwydo.

“Heb y pori, yn enwedig gan wartheg, mae porfeydd mwy bras a llwyni fel y ddraenen ddu ac eithin yn dominyddu ac ry’n ni’n colli’r sioe wych o flodau arfordirol.”

Bydd y gwaith prosiect yn cynnwys gosod yr isadeiledd hanfodol ar gyfer gwartheg ar y safle, megis ffensys, gatiau a chafnau, caffael peirianwaith i wella rheolaeth da byw a threfnu digwyddiadau cyhoeddus i rannu sut mae’r gwaith yn dod yn ei flaen.

Bydd y cyfuniad hwn o ffermio ac ariannu yn cynyddu bioamrywiaeth a bywyd gwyllt ar y safleoedd arfordirol hyn, fel yr eglura Mark: “Bydd y nawdd ariannol yn caniatáu i’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol wneud gwelliannau i’r isadeiledd a chynyddu ein menter pori cadwraethol hollbwysig ar hyd arfordir Gogledd Sir Benfro.

“Mae hyn yn golygu y gallwn barhau i fwynhau manteision y sioe o flodau gwyllt a glaswelltiroedd cyfoethog sy’n gartref i fywyd gwyllt arall megis pryfed ac adar sy’n bwydo ar y blodau a’r hadau.”

Yn ogystal â helpu adfer y glaswelltiroedd cyfoethog ar arfordir Sir Benfro, caiff y £750,000 oddi wrth chwaraewyr Loteri Côd Post y Bobl eu defnyddio i ariannu sawl prosiect cadwraethol arall gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol, ynghyd â pharhau’r gefnogaeth i Ddyddiau Etifeddiaeth Agored. Maen nhw’n cynnwys:

  • Creu rhosydd isel a dolydd coediog yn Exmoor a Swydd Dyfnaint i roi cyfle teg i ddyfodol y brith brown, y pili pala sydd mewn perygl mwyaf yn y DU.
  • Creu pyllau, adeiladu bocsys ystlumod a gosod camerâu is-goch i fonitro poblogaethau ystlumod yn y South Downs.
  • Adfer gweundiroedd a glaswelltiroedd cyfoethog ar hyd darn pum milltir o arfordir Durham.
  • Plannu cerddin gwyllt, ffawydd a masarn bach yn Woodside Green ger Coedwig Hatfield.
  • Amddiffyn ac adfer y glaswelltiroedd calch yn Nghlogwyni Gwynion Dover, yn dilyn cefnogaeth chwaraewyr i brynu tir yn union tu ôl i wyneb y clogwyn yn 2017.