Mwynhewch glychau’r gog yng Nghymru

Mae cael gweld clychau’r gog yn un o uchafbwyntiau’r tymor, na ddylid ei golli. Os ydych chi am fynd i gerdded drwyddyn nhw, neu eistedd nôl a rhyfeddu ar yr olygfa, mae carpedi o flodau glas nawr yn dechrau dod i’r golwg yng nghefn gwlad a gerddi Cymru.

Crab apple blossom

Gwybodaeth pwysig 

Rydym wedi ailagor ein gerddi, ardaloedd awyr agored, bythynnod gwyliau, siopau a seddi awyr agored yn ein hystafelloedd te yng Nghymru. Dros yr wythnosau nesaf byddwn hefyd yn ailagor rhai o'n tai a'n cestyll, yn ogystal â seddi dan do yn rhai o'n hystafelloedd te. Mae gwybodaeth am sut i archebu'ch ymweliad ar gael ar dudalennau gwe pob eiddo a gofynnwn i bawb lynu wrth Reoliadau Llywodraeth Cymru. Edrychwn ymlaen at eich croesawu nôl yn fuan.

Bluebells at Dinefwr, Carmarthenshire

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Dinefwr yw’r unig dir parc sy’n Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nghymru ac mae’n gyforiog o blanhigion lliwgar yn eu blodau – yn enwedig yn y gwanwyn. Ond, mae Dinefwr yn go enwog am y môr o glychau’r gog ar Gefnen y Brain. Casglwch fap o’r dderbynfa a dilynwch lwybr y Gwartheg i weld y blodau hyfryd yma drwy gydol mis Mai.

Beautiful bluebells at Chirk Castle

Castell y Waun, Wrecsam 

Dewch i fwynhau arwain eich taith eich hun drwy’r coed i weld blodau llon clychau’r gog a rhai o bleserau eraill y gwanwyn sydd yng Nghastell y Waun. Dilynwch y llwybr glas ar yr ystâd i ganol y goedwig a chael hyd i’r mannau gorau oll i weld y goedwig hardd hon o glychau’r gog.

Bluebells at Bodnant Garden, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

Yn dilyn y clystyrau o gennin Pedr yn yr Hen Barc, daw clychau’r gog i’r golwg gan ymestyn allan o gysgodion y llennyrch a’r dolydd yn y coed yr holl ffordd i lawr at erddi’r Glyn a’r Pen Draw ar lannau’r afon.

Mae coedwig Llanerchaeron yn gyforiog o eirlysiau, cennin Pedr a chlychau’r gog yn y gwanwyn

Llanerchaeron, Ceredigion 

Wedi'i leoli yn nyffryn coediog Aeron, mae Llanerchaeron yn Safle Gwyddonol Arbennig sy'n adnabyddus am ei amrywiaeth anhygoel o goed, fflora a bywyd gwyllt. O ddiwedd mis Ebrill gallwch weld clychau'r gog yn dringo i fyny glannau Afon Aeron ac wedi'u gwasgaru ledled y coetir. Ymysg y diferion porffor fe welwch chi ac aroglwch flodau garlleg gwyllt hefyd.

Clychau'r gog yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Gwynedd 

Daeth clychau’r gog i Gastell Penrhyn yn dynn wrth sodlau’r cennin Pedr eleni. Mwynhewch grwydro’r gerddi a’r tir o’u cwmpas i fwynhau “y gwyllt atgofus bersawr” a’r “hen lesmeiriol baent”.

Clychau’r gog yng Nghoed-y-bwnydd, Sir Fynwy

Coed y Bwnydd, Sir Fynwy 

Yn y gwanwyn mae tirwedd tonnog y fryngaer hon o Oes yr Haearn yn cael ei thrawsnewid gan garped o glychau’r gog, briallu, tegeirianau a blodau neidr, sy’n ei gwneud yn hafan i fywyd gwyllt ac i ymwelwyr fel ei gilydd.

Clychau'r Gog ym Mhlas yn Rhiw

Plas yn Rhiw, Llŷn Peninsula  

Dewch i ddianc i Blas yn Rhiw yn y gwanwyn i ddarganfod yr ardd gysgodol hon sydd â golygfeydd godidog o Fae Ceredigion. Peidiwch, da chi, â cholli clychau’r gog; maen nhw’n garped dros lethrau uchaf y goedwig ac yn olygfa drawiadol dros ben.

Springtime at Margery Wood, Surrey

Abermawr, Sir Benfro 

Mae’r darn dramatig hwn o’r arfordir hefyd yn gartref i goedwig a dôl heddychlon, sy’n dod yn ferw o fywyd ac o liw glas ar ddiwedd y gwanwyn. Ewch am dro hamddenol ar lwybr cylch, un milltir o hyd, o Abereiddi i Abermawr i fwynhau’r olygfa arbennig hon.

Bluebells at Colby Woodland Garden

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Dewch i weld sut mae natur wedi trawsnewid yr hen ardal ddiwydiannol hon yn syfrdanol, gan droi’r cwm yn ardd heddychlon. Wrth ymweld â’r goedwig ar ddiwedd y gwanwyn cewch gyfle i fwynhau mynd am dro drwy ganol clychau’r gog a blodau gwyllt eraill.