Mwynhewch glychau’r gog yng Nghymru

Mae cael gweld clychau’r gog yn un o uchafbwyntiau’r tymor, na ddylid ei golli. Os ydych chi am fynd i gerdded drwyddyn nhw, neu eistedd nôl a rhyfeddu ar yr olygfa, mae carpedi o flodau glas nawr yn dechrau dod i’r golwg yng nghefn gwlad a gerddi Cymru.

A pink rose

Gwybodaeth pwysig 

Rydyn ni’n edrych ymlaen i’ch croesawi chi i’r lleodd y gofalwn amdanynt ar draws Cymru. Os gwelwch yn dda gwiriwch dudalen we yr eiddo perthnasol am y wybodaeth ddiweddaraf pan yn cynllunio eich ymweliad.

Bluebells at Dinefwr, Carmarthenshire

Dinefwr, Sir Gaerfyrddin 

Dinefwr yw’r unig dir parc sy’n Warchodfa Natur Genedlaethol yng Nghymru ac mae’n gyforiog o blanhigion lliwgar yn eu blodau – yn enwedig yn y gwanwyn. Ond, mae Dinefwr yn go enwog am y môr o glychau’r gog ar Gefnen y Brain. Casglwch fap o’r dderbynfa a dilynwch lwybr y Gwartheg i weld y blodau hyfryd yma drwy gydol mis Mai.

Beautiful bluebells at Chirk Castle

Castell y Waun, Wrecsam 

Dewch i fwynhau arwain eich taith eich hun drwy’r coed i weld blodau llon clychau’r gog a rhai o bleserau eraill y gwanwyn sydd yng Nghastell y Waun. Dilynwch y llwybr glas ar yr ystâd i ganol y goedwig a chael hyd i’r mannau gorau oll i weld y goedwig hardd hon o glychau’r gog.

Bluebells at Bodnant Garden, Conwy

Gardd Bodnant, Conwy 

Yn dilyn y clystyrau o gennin Pedr yn yr Hen Barc, daw clychau’r gog i’r golwg gan ymestyn allan o gysgodion y llennyrch a’r dolydd yn y coed yr holl ffordd i lawr at erddi’r Glyn a’r Pen Draw ar lannau’r afon.

Mae coedwig Llanerchaeron yn gyforiog o eirlysiau, cennin Pedr a chlychau’r gog yn y gwanwyn

Llanerchaeron, Ceredigion 

Wedi'i leoli yn nyffryn coediog Aeron, mae Llanerchaeron yn Safle Gwyddonol Arbennig sy'n adnabyddus am ei amrywiaeth anhygoel o goed, fflora a bywyd gwyllt. O ddiwedd mis Ebrill gallwch weld clychau'r gog yn dringo i fyny glannau Afon Aeron ac wedi'u gwasgaru ledled y coetir. Ymysg y diferion porffor fe welwch chi ac aroglwch flodau garlleg gwyllt hefyd.

Clychau'r gog yng Nghastell Penrhyn

Castell Penrhyn, Gwynedd 

Daeth clychau’r gog i Gastell Penrhyn yn dynn wrth sodlau’r cennin Pedr eleni. Mwynhewch grwydro’r gerddi a’r tir o’u cwmpas i fwynhau “y gwyllt atgofus bersawr” a’r “hen lesmeiriol baent”.

Clychau’r gog yng Nghoed-y-bwnydd, Sir Fynwy

Coed y Bwnydd, Sir Fynwy 

Yn y gwanwyn mae tirwedd tonnog y fryngaer hon o Oes yr Haearn yn cael ei thrawsnewid gan garped o glychau’r gog, briallu, tegeirianau a blodau neidr, sy’n ei gwneud yn hafan i fywyd gwyllt ac i ymwelwyr fel ei gilydd.

Clychau'r Gog ym Mhlas yn Rhiw

Plas yn Rhiw, Llŷn Peninsula  

Dewch i ddianc i Blas yn Rhiw yn y gwanwyn i ddarganfod yr ardd gysgodol hon sydd â golygfeydd godidog o Fae Ceredigion. Peidiwch, da chi, â cholli clychau’r gog; maen nhw’n garped dros lethrau uchaf y goedwig ac yn olygfa drawiadol dros ben.

Springtime at Margery Wood, Surrey

Abermawr, Sir Benfro 

Mae’r darn dramatig hwn o’r arfordir hefyd yn gartref i goedwig a dôl heddychlon, sy’n dod yn ferw o fywyd ac o liw glas ar ddiwedd y gwanwyn. Ewch am dro hamddenol ar lwybr cylch, un milltir o hyd, o Abereiddi i Abermawr i fwynhau’r olygfa arbennig hon.

Bluebells at Colby Woodland Garden

Gardd Goedwig Colby, Sir Benfro 

Dewch i weld sut mae natur wedi trawsnewid yr hen ardal ddiwydiannol hon yn syfrdanol, gan droi’r cwm yn ardd heddychlon. Wrth ymweld â’r goedwig ar ddiwedd y gwanwyn cewch gyfle i fwynhau mynd am dro drwy ganol clychau’r gog a blodau gwyllt eraill.